Hushållens sparkvot 

Uppdaterad: 16.3.2018 - Uppdateras nästa gång: 12.7.2018
   
 
 
Dela på
Sparkvoten, dvs. sparandets andel av den disponibla inkomsten var -0,9 procent, dvs. negativ för andra året.

Källa:
Statistikcentralen / Nationalräkenskaper, årsvis


Beskrivning av indikatorn

Hushållens eget sparande består av hushållens disponibla nettoinkomster (kompletterade med den justerade pensionsfondskvoten) minskat med hushållens konsumtionsutgifter. Hushållens sparkvot är förhållandet mellan sparandet och den disponibla nettoinkomsten. Om sparkvoten är negativ har hushållen konsumerat mer än de har fått inkomster. Om sparkvoten är positiv har hushållen inte konsumerat alla sina inkomster, utan de har även sparat.

Under ekonomisk depression och recession ökar hushållens sparkvot ofta eftersom hushållen konsumerar försiktigare än förr och gör amorteringar på sina skulder som har vuxit under tider av ekonomisk uppgång. Hushållens sparkvot beskriver inte deras skuldsättning.

Hushållens justerade disponibla inkomster tas fram tre gånger per år. Uppgifterna för vart år preciseras under cirka två års tid från statistikårets slut och dessutom vid översyner av tidsserier, som görs mer sällan. Uppgifterna tas frams också kvartalsvis.