Hushållens sparkvot

Uppdaterad: 15.3.2021
Uppdateras nästa gång: 17.12.2021

Hushållens eget sparande består av hushållens disponibla nettoinkomster (kompletterade med den justerade pensionsfondskvoten) minskat med hushållens konsumtionsutgifter. Hushållens sparkvot är förhållandet mellan sparandet och den disponibla nettoinkomsten. Om sparkvoten är negativ har hushållen konsumerat mer än de har fått inkomster. Om sparkvoten är positiv har hushållen inte konsumerat alla sina inkomster, utan de har även sparat.

Under ekonomisk depression och recession ökar hushållens sparkvot ofta eftersom hushållen konsumerar försiktigare än förr och gör amorteringar på sina skulder som har vuxit under tider av ekonomisk uppgång. Hushållens sparkvot beskriver inte deras skuldsättning.

Hushållens justerade disponibla inkomster tas fram tre gånger per år. Uppgifterna för vart år preciseras under cirka två års tid från statistikårets slut och dessutom vid översyner av tidsserier, som görs mer sällan. Uppgifterna tas frams också kvartalsvis.

   

Hushållens sparkvot ökade på grund av coronapandemin – den disponibla inkomsten ökade något och konsumtionsutgifterna minskade klart

Hushållens löner och arvoden minskade nominellt med 0,4 procent till 92,8 miljarder euro. Året innan visade lönerna och arvodena en ökning på 3,5 procent. Erhållna sociala förmåner andra än in natura ökade med 5,4 procent till 47,6 miljarder euro. Till detta bidrog särskilt ökningen av de utbetalda arbetspensionerna med 2,6 procent till 29,4 miljarder euro samt ökningen av de utbetalda arbetslöshetsförmånerna med 38 procent till 5,0 miljarder euro.

Hushållens sparande steg till 6,9 miljarder euro (1,0 miljarder år 2019). Till detta bidrog ökningen av den disponibla inkomsten med 0,5 procent till 133,1 miljarder euro samt minskningen av konsumtionsutgifterna med 4,6 procent till 115,2 miljarder euro. Sparandet ökade snabbare än de disponibla inkomsterna då konsumtionsutgifterna sjönk klart. Till följd av detta ökade hushållens sparkvot till 5,7 procent år 2020.