Hushållens justerade realinkomster

Uppdaterad: 15.3.2021
Uppdateras nästa gång: 17.12.2021

De justerade disponibla realinkomsterna för hushållen beskriver de inkomster som hushållen förfogar över. Värdet av s.k. välfärdstjänster har lagts till dessa inkomster. Välfärdstjänster är individuella tjänster som den offentliga sektorn och organisationerna producerar för hushållen. Till dessa tjänster hör bl.a. utbildnings-, hälsovårds- och socialtjänster.

De justerade disponibla inkomsterna beräknas först enligt gängse priser, men uttrycks i allmänhet som realinkomster, där förändringar i priserna, dvs. inflationens verkningar, elimineras.

Hushållens justerade realinkomster är det mått på ekonomisk välfärd som OECD rekommenderar. Detta mått anses också allmänt vara det bästa tillgängliga måttet för detta ändamål. Det är också ett bättre mått för hushållens disponibla inkomster i internationella jämförelser, eftersom välfärdstjänster produceras på olika sätt i olika länder. I vissa länder är hushållen till stor del tvungna att köpa dessa tjänster på den fria marknaden, medan de i andra länder som t.ex. Finland till största delen produceras med skattemedel.

Hushållens justerade disponibla inkomster tas fram tre gånger per år. Uppgifterna för varje år preciseras under cirka två års tid från statistikårets slut och dessutom vid översyner av tidsserier, som görs mer sällan. Uppgifterna tas frams också kvartalsvis.

   
Till hushållens justerade disponibla inkomst räknas också välfärdstjänster, dvs. tjänster som offentliga samfund och organisationer producerar för hushållen. De här justerade disponibla inkomsterna ökade i löpande priser med 1,0 procent och reellt, dvs. rensat för prisförändringar, med 0,3 procent, år 2020.