Personer som fått de minsta pensionerna (garantipension)

Uppdaterad: 1.2.2021
Uppdateras nästa gång: 1.2.2022

Indikatorn visar mottagarna av garantipension i december varje år, enligt ålder och kön.

FPA började betala ut garantipension 1.3.2011. Garantipensionen höjde minimipensionen för en i Finland bosatt person till 837,59 euro (nivån år 2021) och i samband med det upphörde familjeförhållandena att påverka minimipensionens belopp. För dem som lever i ett parförhållande steg minimipensionens belopp följaktligen mer än för ensamboende. Om en pensionstagare har tidigarelagt sin ålderspension, minskar förtidsminskningen också garantipensionen så att den blir lägre än minimipensionsnivån.

Personer som har ålderspension, sjukpension eller en förmån enligt systemet för avträdelsestöd för lantbruksföretagare kan ha rätt till garantipension. Även en arbetsoförmögen eller över 65-årig invandrare kan få garantipension om han eller hon har bott i Finland i minst tre år.

   

Personer som fått de minsta pensionerna (garantipension)

Indikatorn visar antalet personer och befolkningsstrukturen för de grupper som får de allra minsta pensionerna. Garantipension utbetalas till pensionstagare vars folkpension och arbetspension är mindre än den lagstadgade pensionsinkomstgränsen. Garantipensionens syfte är att förbättra försörjningen för de personer som får de minsta pensionerna.

Vid utgången av 2020 fick 114 000 personer garantipension, antalet ökade från föregående år med 4,1 %. Bland de äldre åldersklasserna var majoriteten av dem som fick garantipension kvinnor. Detta beror på att kvinnor som får ålderspension oftare har mindre arbetspensioner än männen eller är helt utan arbetspension. Dessutom är kvinnors förväntade livslängd längre än männens. I de yngre åldersklasserna var å andra sidan männens andel av garantipensionstagarna större än kvinnornas. Sjukpension är vanligare hos män än kvinnor.

Cirka hälften av mottagarna av garantipension var över 60 år. Av mottagarna av garantipension var 13 % under 30 år, vilket innebar 14 800 personer.