Gränsövergångar

Uppdaterad: 19.3.2021
Uppdateras nästa gång: 20.3.2022

Utvecklingen av gränstrafiken kan beskrivas med tre variabler:

Trafik över inre gräns är sådan gränstrafik som sker mellan Finland och stater som har anslutit sig till EU:s Schengenavtal. Under normala förhållanden förrättas det ingen gränskontroll vid trafik över den inre gränsen. Till sådan trafik hör t.ex. trafik mellan Finland och Norden och mellan Finland och Estland. Den märkbara ökningen i trafiken över den inre gränsen år 2008 berodde främst på att de baltiska länderna anslöt sig till Schengenavtalet.

Trafik över yttre gräns är sådan gränstrafik som sker mellan Finland och sådana stater som inte anslutit sig till EU:s Schengenavtal. Under normala förhållanden förrättas det alltid gränskontroller vid trafik över den yttre gränsen. Gränsövergången förutsätter pass eller pass och visum. Till sådan trafik hör t.ex. trafik mellan Finland och Ryssland samt mellan Finland och Förenta staterna. Indikatorn för trafik över yttre gräns inbegriper också trafik där det krävs viserings. Den märkbara sänkningen i trafiken över den yttre gränsen 2008 berodde främst på att de baltiska länderna anslöt sig till Schengenavtalet.

Med trafik med viseringsskyldighet avses sådan gränsövergång där det förutom pass även krävs visum. Till sådan trafik hör t.ex. trafiken mellan Finland och Ryssland samt mellan Finland och Kina. Man har fört separat statistik över trafik där det krävs visering sedan 2002.

Utvecklingen av gränstrafiken är kopplad till den ekonomiska utvecklingen. Globala ekonomiska förändringar återspeglas snabbt i trafikvolymer. Ett bra exempel på detta var perioden 2008 - 2012 då antalet av yttre gränstrafik tillfälligt minskade, men senare den ekonomiska förbättringen har ökat volymen kraftigt. Detta är särskilt sett i den yttre gränstrafiken i Finlands östgräns och flygplatser. Förbättringen av den ryska ekonomin och välståndet i befolkningen har direkt ökat den gränstrafiken. Trafiken över den yttre gränsen på Helsingfors-Vanda flygplats har särskilt ökat på grund av trafiken från Asien. De flesta av trafiken över den yttre gränsen till Finland består av turismen. Dessa skapar ekonomiskt välstånd och arbetsplatser i Finland.

   

2020 var ett undantagsår för gränstrafiken

År 2020 minskade gränstrafiken drastiskt vid EU:s yttre gränsövergångsställen och vid de inre gränserna. Ännu i början av året ökade trafiken, men i mars förändrades läget totalt då man av folkhälsoskäl började begränsa trafiken vid yttre gränsen och tog i bruk inre gränskontroller. Det bör dock noteras att nästan alla gränsövergångsställen vid yttre gränsen har varit öppna, vilket möjliggjort att handel och övrig primär trafik har kunnat löpa. Den betydande minskningen i gränstrafiken vid yttre gränsen säger därmed inte hela sanningen om gränstrafiken (3,9 miljoner/2020; 16,8 miljoner/2019). Även den inre gränstrafiken sjönk till nära en fjärdedel jämfört med år 2019.