Gränsövergångar

Uppdaterad: 22.3.2019
Uppdateras nästa gång: 20.3.2020

Utvecklingen av gränstrafiken kan beskrivas med tre variabler:

Trafik över inre gräns är sådan gränstrafik som sker mellan Finland och stater som har anslutit sig till EU:s Schengenavtal. Under normala förhållanden förrättas det ingen gränskontroll vid trafik över den inre gränsen. Till sådan trafik hör t.ex. trafik mellan Finland och Norden och mellan Finland och Estland. Den märkbara ökningen i trafiken över den inre gränsen år 2008 berodde främst på att de baltiska länderna anslöt sig till Schengenavtalet.

Trafik över yttre gräns är sådan gränstrafik som sker mellan Finland och sådana stater som inte anslutit sig till EU:s Schengenavtal. Under normala förhållanden förrättas det alltid gränskontroller vid trafik över den yttre gränsen. Gränsövergången förutsätter pass eller pass och visum. Till sådan trafik hör t.ex. trafik mellan Finland och Ryssland samt mellan Finland och Förenta staterna. Indikatorn för trafik över yttre gräns inbegriper också trafik där det krävs viserings. Den märkbara sänkningen i trafiken över den yttre gränsen 2008 berodde främst på att de baltiska länderna anslöt sig till Schengenavtalet.

Med trafik med viseringsskyldighet avses sådan gränsövergång där det förutom pass även krävs visum. Till sådan trafik hör t.ex. trafiken mellan Finland och Ryssland samt mellan Finland och Kina. Man har fört separat statistik över trafik där det krävs visering sedan 2002.

Utvecklingen av gränstrafiken är kopplad till den ekonomiska utvecklingen. Globala ekonomiska förändringar återspeglas snabbt i trafikvolymer. Ett bra exempel på detta var perioden 2008 - 2012 då antalet av yttre gränstrafik tillfälligt minskade, men senare den ekonomiska förbättringen har ökat volymen kraftigt. Detta är särskilt sett i den yttre gränstrafiken i Finlands östgräns och flygplatser. Förbättringen av den ryska ekonomin och välståndet i befolkningen har direkt ökat den gränstrafiken. Trafiken över den yttre gränsen på Helsingfors-Vanda flygplats har särskilt ökat på grund av trafiken från Asien. De flesta av trafiken över den yttre gränsen till Finland består av turismen. Dessa skapar ekonomiskt välstånd och arbetsplatser i Finland.

   

Gränstrafiken vid flygterminalerna ökade 2018

Den totala trafikmängden ökade märkbart vid EU:s yttre gränsövergångsställen, de vars bevakning Gränsbevakningsväsendet ansvarar för. Det totala antalet gränsövergångar var ca 15,7 miljoner, ungefär 0,9 miljoner flera än år 2017 (+5,9 %). Gränstrafiken mellan Finland och Ryssland förblev på ungefär samma nivå som år 2017. Antalet resenärer vid östgränsen var över 9 miljoner (-0,7 %). Trafiken vid Helsingfors-Vanda och Lapplands flygterminaler ökade märkbart kraftigare än beräknat. 2018 var ökningen redan 16 % på Helsingfors-Vanda och 14 % på Rovaniemi flygterminal. För år 2019 är en fortsatt kraftig ökning av gränstrafiken vid flygterminalerna förestående men ingen ökning vid östgränsen väntas.