Konsumenternas förtroende

Uppdaterad: 27.3.2020
Uppdateras nästa gång: 27.4.2020

Konsumenternas förtroende är en telefonintervjuundersökning med hjälp av vilken man mäter de finländska konsumenternas föreställningar om den allmänna ekonomiska utvecklingen och det egna hushållets ekonomiska utveckling samt deras planer på att göra anskaffningar, spara eller ta lån.

Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.

   

Konsumenternas förtroende försvagades i mars - tilltro till den egna ekonomin

Konsumenternas förtroendeindikator var i mars -7,1 medan den i februari var -4,5 och i januari -4,6. I mars i fjol fick förtroendeindikatorn värdet -2,3. Indikatorns långtidsmedelvärde är -1,7. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om konsumenternas förtroende som besvarades den 2-19 mars av 1 053 personer bosatta i Finland. Huvudparten av svaren erhölls före den 13 mars, dvs. innan regeringens begränsande åtgärder i anslutning till coronaviruspandemin. Statistikcentralen publicerar i april de egentliga enkätuppgifterna om inverkan av pandemin på ekonomin .

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator försvagades förväntningarna på Finlands ekonomi klart i mars och planerna på att skaffa kapitalvaror minskade jämfört med februari. Däremot förbättrades konsumenternas uppfattning om den egna ekonomin en aning, både gällande nuläget och den närmaste framtiden. Jämfört med motsvarande period i fjol försämrades förtroendeindikatorns delfaktorer, med undantag av konsumtionsplanerna som ökade något.

I mars var konsumenternas syn på den egna ekonomin sammantaget god. Däremot var synen på användningen av pengar medelmåttig och synen på Finlands ekonomiska utveckling dyster.

Offentliggörande