Konsumentbarometern

Uppdaterad: 29.4.2019
Uppdateras nästa gång: 27.5.2019

Konsumentbarometern är en telefonintervjuundersökning med hjälp av vilken man mäter de finländska konsumenternas föreställningar om den allmänna ekonomiska utvecklingen och det egna hushållets ekonomiska utveckling samt deras planer på att göra anskaffningar, spara eller ta lån.

Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.

   

Konsumenternas förtroende oförändrat i april

Konsumenternas förtroende för ekonomin har redan under ungefär ett halvårs tid hållits på samma moderata nivå. Konsumenternas förtroendeindikator var i april 15,7 medan den i mars var 16,1 och i februari 15,5. Indikatorns långtidsmedelvärde är 12,7. Året innan i april fick förtroendeindikatorn ett klart högre värde 23,2. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades 1–17 april 1 143 personer bosatta i Finland.

Av de fyra delfaktorerna i förtroendeindikatorn förstärktes i april bara konsumenternas förväntningar på Finlands ekonomi något jämfört med mars. Synen på landets ekonomiska utveckling var dock fortfarande rätt så dyster. De övriga tre delfaktorerna i förtroendeindikatorn försvagades alla något i april. Konsumenternas syn på den egna ekonomin och på möjligheterna att spara var dock fortsatt moderat respektive utmärkt. Också förväntningarna på en minskning av arbetslösheten var fortfarande positiva.

Jämfört med motsvarande period i fjol förstärktes i april bara synen på de egna möjligheterna att spara. Övriga delfaktorer försvagades under ett år, förväntningarna på den allmänna ekonomiska utvecklingen i Finland betydligt.

Offentliggörande