Konsumentbarometern

Uppdaterad: 29.10.2018
Uppdateras nästa gång: 27.11.2018

Konsumentbarometern är en telefonintervjuundersökning med hjälp av vilken man mäter de finländska konsumenternas föreställningar om den allmänna ekonomiska utvecklingen och det egna hushållets ekonomiska utveckling samt deras planer på att göra anskaffningar, spara eller ta lån.

Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.

   

Konsumenternas förtroende försvagades – en fast tro på den egna ekonomin

Konsumenternas förtroende för ekonomin är försiktigare än på två år. Konsumenternas förtroendeindikator var i oktober 16,8, då den i september var 20,2 och i augusti 21,5. I oktober i fjol fick förtroendeindikatorn värdet 23,1 och i oktober 2016 värdet 15,8. Indikatorns långtidsmedelvärde är 12,6. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades den 1–19 oktober 1 148 personer bosatta i Finland.

Av de fyra delfaktorerna i förtroendeindikatorn försämrades konsumenternas förväntningar på Finlands ekonomi och den allmänna arbetslösheten i oktober klart jämfört med september. Uppskattningen om utvecklingen av arbetslösheten var dock fortfarande ljus, medan bilden av Finlands ekonomi redan såg ganska pessimistisk ut. Förväntningarna på konsumentens egen ekonomi och möjligheter att spara var i oktober ungefär oförändrade och goda.

Tron på Finlands ekonomi och på att arbetslösheten minskar försämrades i oktober också jämfört med motsvarande period året innan. Synen på den egna ekonomin och möjligheterna att spara var nästan oförändrade från året innan också.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Offentliggörande