Konsumentbarometern

Uppdaterad: 27.8.2018
Uppdateras nästa gång: 27.9.2018

Konsumentbarometern är en telefonintervjuundersökning med hjälp av vilken man mäter de finländska konsumenternas föreställningar om den allmänna ekonomiska utvecklingen och det egna hushållets ekonomiska utveckling samt deras planer på att göra anskaffningar, spara eller ta lån.

Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.

   

Konsumenternas förtroende för ekonomin fortsatt stabilt

Konsumenternas förtroendeindikator var i augusti 21,5, medan den i juli var 22,0 och i juni 23,0. I augusti i fjol fick förtroendeindikatorn värdet 23,5. Indikatorns långtidsmedelvärde är 12,6. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades 1–17 augusti 1 138 personer bosatta i Finland.

Av de fyra delfaktorerna i förtroendeindikatorn förbättrades i augusti förväntningarna klart på hushållets möjligheter att spara jämfört med juli. Uppskattningarna om den egna och Finlands ekonomi försvagades något, men var fortsatt goda.

Förväntningarna på Finlands ekonomi försvagades betydligt under referensperioden på ett år. Jämfört med motsvarande period i fjol har uppskattningarna om arbetslöshetssituationen i landet försvagats. Däremot förbättrades synen på den egna ekonomin måttligt.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Offentliggörande