Konsumenternas förtroende

Uppdaterad: 27.10.2020
Uppdateras nästa gång: 27.11.2020

Konsumenternas förtroende är en telefonintervjuundersökning med hjälp av vilken man mäter de finländska konsumenternas föreställningar om den allmänna ekonomiska utvecklingen och det egna hushållets ekonomiska utveckling samt deras planer på att göra anskaffningar, spara eller ta lån.

Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.

   

Konsumenternas förtroende fortsatte att brytas ner i oktober

Konsumenternas förtroendeindikator var i oktober -6,9, då den i september var -5,9 och i augusti -5,1. I oktober i fjol fick förtroendeindikatorn värdet -6,6. Indikatorns långtidsmedelvärde är -1,8. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om konsumenternas förtroende som besvarades den 1–19 oktober av 1 181 personer bosatta i Finland.

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator förbättrades i oktober synen på den egna ekonomiska situationen i nuläget och på användningen av pengar på kapitalvaror inom ett år en aning jämfört med september. Förväntningarna på den egna ekonomin för ett år framåt var i stort sett oförändrade, medan synen på Finlands ekonomi inom den närmaste framtiden försvagades ytterligare klart. Jämfört med motsvarande period i fjol visade förtroendeindikatorns delfaktorer, med undantag av planerna på att använda pengar, en något sämre riktning i oktober.

I oktober var konsumenternas bild av den ekonomiska utvecklingen i Finland dyster. Också förväntningarna på den egna ekonomin inom den närmaste framtiden var svaga, men uppfattningen om dess nuläge var redan relativt ljus. I oktober hade konsumenterna något fler planer än i genomsnitt på att använda pengar för köp av kapitalvaror.

Offentliggörande