Konsumenternas förtroende

Uppdaterad: 27.5.2021
Uppdateras nästa gång: 28.6.2021

Konsumenternas förtroende är en telefonintervjuundersökning med hjälp av vilken man mäter de finländska konsumenternas föreställningar om den allmänna ekonomiska utvecklingen och det egna hushållets ekonomiska utveckling samt deras planer på att göra anskaffningar, spara eller ta lån.

Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.

   

Konsumenternas förtroende var fortsättningsvis starkt i maj

Konsumenternas förtroendeindikator var i maj 2,7 medan den i april var 3,8 och i mars -3,0. I maj i fjol fick förtroendeindikatorn värdet -9,0. Indikatorns långtidsmedelvärde är -1,8. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om konsumenternas förtroende som besvarades den 1–19 maj av 990 personer bosatta i Finland.

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator förbättrades i maj bara förväntningarna på Finlands ekonomi om ett år jämfört med april. Förväntningarna på konsumentens egen ekonomi var ungefär oförändrad. De övriga delfaktorerna försvagades på en månad. Jämfört med maj i fjol var alla fyra delfaktorer nu klart bättre.

Av delfaktorerna i förtroendeindikatorn var konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och planerna på att använda pengar på kapitalvaror under det följande året mycket starka i maj. Också synen på den kommande utvecklingen av Finlands ekonomi var ganska ljus. I maj var synen på den egna ekonomiska situationen i nuläget på samma nivå som långtidsmedelvärdet.

Offentliggörande