Konsumentbarometern 

Uppdaterad: 27.3.2018 - Uppdateras nästa gång: 27.4.2018
   
 
 
Dela på

Starkt förtroende och god penningsituation bland konsumenterna

Konsumenternas förtroendeindikator var i mars 24,7, då den i februari var 25,8. Siffrorna är de högsta i den 30-åriga mäthistorien. I mars i fjol fick förtroendeindikatorn värdet 22,9. Indikatorns långtidsmedelvärde är 12,4. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades den 1-16 mars 1 165 personer bosatta i Finland.

Av förtroendeindikatorns delfaktorer försvagades konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin samt på Finlands ekonomi och arbetslöshet i någon mån i mars jämfört med februari. Däremot förbättrades förväntningarna på hushållets möjligheter att spara. Jämfört med motsvarande period året innan förstärktes tron på en minskning av arbetslösheten och bilden av den egna ekonomin försvagades något. De övriga delfaktorerna var oförändrade under året.

I mars var konsumenternas förväntningar på Finlands ekonomi, utvecklingen av arbetslösheten och de egna möjligheterna att spara mycket ljusa. Också konsumenternas syn på den egna ekonomin i allmänhet var god.

Konsumenterna uppskattade att hushållets penningsituation var bättre än någonsin i mars. Konsumenterna ansåg att tidpunkten var mycket gynnsam för att spara och någorlunda gynnsam för att lån och köpa kapitalvaror. I mars upplevde sysselsatta konsumenter att risken för att själva råka ut för arbetslöshet minskat betydligt under den senaste tiden.

Offentliggörande

Källa:
Statistikcentralen / Konsumentbarometern


Beskrivning av indikatorn

Konsumentbarometern är en telefonintervjuundersökning med hjälp av vilken man mäter de finländska konsumenternas föreställningar om den allmänna ekonomiska utvecklingen och det egna hushållets ekonomiska utveckling samt deras planer på att göra anskaffningar, spara eller ta lån.

Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.