Konsumenternas förtroende

Uppdaterad: 29.3.2021
Uppdateras nästa gång: 27.4.2021

Konsumenternas förtroende är en telefonintervjuundersökning med hjälp av vilken man mäter de finländska konsumenternas föreställningar om den allmänna ekonomiska utvecklingen och det egna hushållets ekonomiska utveckling samt deras planer på att göra anskaffningar, spara eller ta lån.

Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.

   

Konsumenternas förtroende försvagades något – en stark tro på den egna ekonomin

Konsumenternas förtroendeindikator var i mars -3,0 medan den i februari var -0,8 och i januari -0,9. I mars i fjol fick förtroendeindikatorn värdet -7,1. Indikatorns långtidsmedelvärde är -1,8. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om konsumenternas förtroende som besvarades den 1–21 mars av 1 080 personer bosatta i Finland.

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator var det bara synen på den egna ekonomiska situationen i nuläget som förbättrades i mars jämfört med februari. Förväntningarna på den egna ekonomin om ett år var oförändrade. Däremot försvagades motsvarande förväntningar på Finlands ekonomi nu klart. Konsumenternas planer på att använda pengar för anskaffning av kapitalvaror inom ett år minskade något i mars.

Jämfört med mars i fjol var synen på den egna ekonomin i nuläget den här gången sämre. De övriga tre delfaktorerna förstärktes klart på ett år.

I mars var konsumenternas förväntningar på utvecklingen av den egna ekonomin under det följande året mycket ljusa och det fanns en hel del med planer på att använda pengar på kapitalvaror. Däremot var förväntningarna på Finlands ekonomi för omväxlings skull ganska dystra. Synen på den egna ekonomiska situationen i nuläget var i mars på samma nivå som långtidsmedelvärdet.