Konsumenternas förtroende

Uppdaterad: 27.12.2019
Uppdateras nästa gång: 27.1.2020

Konsumenternas förtroende är en telefonintervjuundersökning med hjälp av vilken man mäter de finländska konsumenternas föreställningar om den allmänna ekonomiska utvecklingen och det egna hushållets ekonomiska utveckling samt deras planer på att göra anskaffningar, spara eller ta lån.

Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.

   

Konsumenternas förtroende svagt men något stigande

Konsumenternas förtroendeindikator var i december -4,2, medan den i november var -5,0 och i oktober -6,6. I december i fjol fick förtroendeindikatorn värdet -2,2. Indikatorns medelvärde fr.o.m. år 1998 är -1,9. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om konsumenternas förtroende som besvarades den 1–16 december av 1 060 personer bosatta i Finland. De långa tidsserierna för statistiken över konsumenternas förtroende har nu publicerats på nytt med en nivåkorrigering: databastabellenochfigurerna. Mera information om nivåkorrigeringen finns i offentliggörandetsöversiktsdel .

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator förbättrades i december konsumenternas syn på den egna ekonomin just nu och på Finlands ekonomi inom en nära framtid jämfört med november. Förväntningarna på utvecklingen av den egna ekonomin var ungefär oförändrad. I december hade konsumenterna något färre planer på att använda pengar på kapitalvaror än månaden innan. Jämfört med motsvarande period i fjol försvagades delfaktorerna i förtroendeindikatorn med undantag av de ökade planerna på att använda pengar.

I december var synen på den egna ekonomiska situationen i nuläget god medan synen på Finlands ekonomiska utveckling var svag. Övriga delfaktorer var på en medelnivå.

Offentliggörande