Konsumentbarometern

Uppdaterad: 27.2.2019
Uppdateras nästa gång: 27.3.2019

Konsumentbarometern är en telefonintervjuundersökning med hjälp av vilken man mäter de finländska konsumenternas föreställningar om den allmänna ekonomiska utvecklingen och det egna hushållets ekonomiska utveckling samt deras planer på att göra anskaffningar, spara eller ta lån.

Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.

   

Konsumenterna tror på sparande och en minskning av arbetslösheten

Konsumenternas förtroende för ekonomin försämrades som omväxling i februari men är fortfarande på en god nivå. Konsumenternas förtroendeindikator var i februari 15,5, då den i januari var 17,2 och i december 16,1. I februari i fjol fick förtroendeindikatorn värdet 25,8. Indikatorns långtidsmedelvärde är 12,7. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades 1–18 februari 1 183 personer bosatta i Finland.

Av de fyra delfaktorerna i förtroendeindikatorn försämrades konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi i februari jämfört med januari. Konsumenternas bild av den egna ekonomin var dock fortfarande på en hyfsad nivå, medan synen på Finlands ekonomi var ganska dyster. Samtidigt förbättrades synen på den allmänna arbetslöshetsutvecklingen en aning och låg på en optimistisk nivå. I februari var förväntningarna på de egna möjligheterna att spara mer eller mindre oförändrat mycket ljusa.

Jämfört med motsvarande period i fjol förstärktes i februari bara synen på de egna möjligheterna att spara. De övriga delfaktorerna försvagades klart på ett år.

Offentliggörande