Konsumentbarometern

Uppdaterad: 27.6.2018
Uppdateras nästa gång: 27.7.2018

Konsumentbarometern är en telefonintervjuundersökning med hjälp av vilken man mäter de finländska konsumenternas föreställningar om den allmänna ekonomiska utvecklingen och det egna hushållets ekonomiska utveckling samt deras planer på att göra anskaffningar, spara eller ta lån.

Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.

   

Konsumenternas förtroende fortsatt starkt – tveksamhet om Finlands ekonomi

Konsumenternas förtroendeindikator var i juni 23,0 medan den i maj var 24,8 och i april 23,2. I juni i fjol fick förtroendeindikatorn värdet 23,9. Indikatorns långtidsmedelvärde är 12,5. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades 2–18 juni 1 157 personer bosatta i Finland.

Av förtroendeindikatorns delfaktorer var i synnerhet konsumenternas syn på den egna ekonomin och på hushållets möjligheter att spara fortfarande ljusa.

Jämfört med maj försvagades synen på Finlands ekonomi och den allmänna arbetslöshetsutvecklingen klart, men var ändå på en god nivå. Synen på den egna ekonomin och möjligheterna att spara förbättrades däremot något i juni jämfört med föregående månad.

Också jämfört med året innan förstärktes tron på den egna ekonomin. Däremot försvagades synen på Finlands ekonomi klart på ett år. Synen på möjligheterna att spara var ungefär oförändrad.

Offentliggörande