Konsumentbarometern

Uppdaterad: 27.12.2018
Uppdateras nästa gång: 28.1.2019

Konsumentbarometern är en telefonintervjuundersökning med hjälp av vilken man mäter de finländska konsumenternas föreställningar om den allmänna ekonomiska utvecklingen och det egna hushållets ekonomiska utveckling samt deras planer på att göra anskaffningar, spara eller ta lån.

Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.

   

Stabil penningsituation bland konsumenterna och förtroende för sysselsättningen – konsumtionsplanerna ändå dämpade

Konsumenternas förtroende för ekonomin har för omväxlings skull försvagats något. Konsumenternas förtroendeindikator var i december 16,1, medan den i november var 18,3 och i oktober 16,8. I december i fjol fick förtroendeindikatorn värdet 24,0. Indikatorns långtidsmedelvärde är 12,7. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades 1–17 december 1 236 personer bosatta i Finland.

Av de fyra delfaktorerna i förtroendeindikatorn försämrades konsumenternas förväntningar på Finlands ekonomi och den allmänna arbetslösheten i december jämfört med november. Uppskattningen om utvecklingen av arbetslösheten var dock fortfarande moderat, medan bilden av Finlands ekonomi har blivit pessimistisk. Också förväntningen på konsumentens egen ekonomi blev i december något försiktigare. Däremot var synen på möjligheterna att spara oförändrad och mycket ljus.

Tron på den egna och särskilt på Finlands ekonomi och på att arbetslösheten minskar blev dystrare i december också jämfört med motsvarande period året innan. Däremot förbättrades synen på de egna möjligheterna att spara.

Offentliggörande