Konsumenternas förtroende

Uppdaterad: 27.8.2021
Uppdateras nästa gång: 27.9.2021

Konsumenternas förtroende är en telefonintervjuundersökning med hjälp av vilken man mäter de finländska konsumenternas föreställningar om den allmänna ekonomiska utvecklingen och det egna hushållets ekonomiska utveckling samt deras planer på att göra anskaffningar, spara eller ta lån.

Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.

   

Konsumenternas syn på den egna ekonomin allt ljusare i augusti

Konsumenternas förtroendeindikator var i augusti 4,0, medan den i juli var 4,4 och i juni 4,6. Förtroendet för ekonomin var fortfarande mycket starkt i augusti, eftersom förtroendeindikatorns långtidsmedelvärde är -1,7. Under motsvarande period i fjol fick indikatorn värdet -5,1. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om konsumenternas förtroende som besvarades den 1–19 augusti av 971 personer bosatta i Finland.

Av delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator var synen på konsumentens nuvarande ekonomi i augusti den ljusaste i hela mätningshistorien 1995–2021. Också förväntningarna på den egna ekonomin om ett år var mycket optimistiska. Dessutom fanns det många planer på att använda pengar på kapitalvaror under de närmaste månaderna. Utsikterna för den framtida utvecklingen av Finlands allmänna ekonomi var också goda i augusti.

Jämfört med juli förbättrades förväntningarna på den egna ekonomin i augusti. Däremot försvagades förväntningarna på Finlands ekonomi på en månad. Uppskattningarna om den egna ekonomins nuläge och planerna på att använda pengar var ungefär oförändrade i augusti. Jämfört med augusti i fjol var alla delfaktorer nu rentav på en klart starkare nivå.

Offentliggörande