Konsumenternas förtroende

Uppdaterad: 27.1.2020
Uppdateras nästa gång: 27.2.2020

Konsumenternas förtroende är en telefonintervjuundersökning med hjälp av vilken man mäter de finländska konsumenternas föreställningar om den allmänna ekonomiska utvecklingen och det egna hushållets ekonomiska utveckling samt deras planer på att göra anskaffningar, spara eller ta lån.

Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.

   

Konsumenternas förtroende ungefär oförändrat i januari

Konsumenternas förtroendeindikator var i januari -4,6, då den i december var -4,2 och i november -5,0. I januari i fjol fick förtroendeindikatorn värdet -2,4. Indikatorns långtidsmedelvärde är -1,7. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om konsumenternas förtroende som besvarades den 1–19 januari av 1 063 personer bosatta i Finland. De långa tidsserierna fr.o.m. år 1995 för statistiken över konsumenternas förtroende har publicerats på nytt nivåkorrigerade och reviderade under december–januari: databastabellenochfigurerna. Mera information om nivåkorrigeringen finns i offentliggörandetsöversiktsdel .

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator försvagades förväntningarna på konsumenternas nuvarande ekonomi och användningen av pengar på kapitalvaror något i januari jämfört med december. Däremot förbättrades konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och på Finlands ekonomi en aning när det gäller en nära framtid. Jämfört med motsvarande period i fjol försvagades förtroendeindikatorns delfaktorer, med undantag av planerna på att använda pengar som ökat på ett år.

I januari var konsumenternas syn på sin egen ekonomi på det hela taget god, medan synen på användningen av pengar och särskilt på Finlands ekonomiska utveckling var svag.

Offentliggörande