Globalisering av företagsverksamhet

Uppdaterad: 18.12.2017
Uppdateras nästa gång: 18.12.2018

Statistiken Utländska dotterbolag i Finland beskriver verksamheten i utländska dotterbolag i Finland. Med hjälp av uppgifterna kan man bedöma företagens världsomspännande nätverksarbete, som är en del av globaliseringen. Dessutom används uppgifterna för att beskriva ägarstrukturen hos de företag som verkar i Finland samt för att uppskatta hur attraktiva de är för utländska företag eller andra institutioner. Statistiken bygger på Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 716/2007.

Statistikcentralen har förnyat produktionen av företagsstatistik. Uppgifterna i statistiken Utländska dotterbolag i Finland 2013 kan därför inte jämföras med tidigare offentliggöranden av samma statistikgren. Förnyelsen gör dock företagsstatistiken mer enhetlig. De mest betydande ändringarna gäller näringsgrensindelningen, företagsuppgifter (bl.a. omsättnings- och personaluppgifter) och företagsarrangemang samt slutledningsregler på basis av vilka gruppen av företag eller arbetsställen bildas.

   

Svenska bolag visar tillväxt i Finland

Enligt Statistikcentralens uppgifter sysselsatte utländska företag i Finland 243 350 personer år 2016. Detta var något mer än året innan. De svenska, amerikanska, tyska och brittiska företagen sysselsatte flest personer. Andelen anställda i svenska bolag av utländska företag i Finland var rentav 35,5 procent. Den industriella näringsgrenen var den mest betydande mätt både med antal anställda och med omsättning. De svenska företagen sysselsatte 21 procent av de anställda inom industrin. Antalet utländska företag ökade något och uppgick till 4 570 företag.