Globalisering av företagsverksamhet

Uppdaterad: 17.12.2020
Uppdateras nästa gång: 16.12.2021

Statistiken Utländska dotterbolag i Finland beskriver verksamheten i utländska dotterbolag i Finland. Med hjälp av uppgifterna kan man bedöma företagens världsomspännande nätverksarbete, som är en del av globaliseringen. Dessutom används uppgifterna för att beskriva ägarstrukturen hos de företag som verkar i Finland samt för att uppskatta hur attraktiva de är för utländska företag eller andra institutioner. Statistiken bygger på Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 716/2007.

Statistikcentralen har förnyat produktionen av företagsstatistik. Uppgifterna i statistiken Utländska dotterbolag i Finland 2013 kan därför inte jämföras med tidigare offentliggöranden av samma statistikgren. Förnyelsen gör dock företagsstatistiken mer enhetlig. De mest betydande ändringarna gäller näringsgrensindelningen, företagsuppgifter (bl.a. omsättnings- och personaluppgifter) och företagsarrangemang samt slutledningsregler på basis av vilka gruppen av företag eller arbetsställen bildas.

   

De brittiska bolagens omsättning minskade särskilt inom industrin och handeln

Enligt Statistikcentralens uppgifter var omsättningen för utländska företag i Finland 98 miljarder euro år 2019. Detta var två procent mer än året innan. Mest omsättning genererade de svenska, tyska, amerikanska, danska och brittiska företagen. De brittiska bolagens omsättningsandel av de utländska företagen i Finland var fem procent. Den industriella näringsgrenen var den mest betydande mätt både med antal anställda och med omsättning. Antalet utländska företag ökade något och uppgick till 4 440 företag.

Offentliggörande