Globalisering av företagsverksamhet

Uppdaterad: 18.12.2018
Uppdateras nästa gång: 19.12.2019

Statistiken Utländska dotterbolag i Finland beskriver verksamheten i utländska dotterbolag i Finland. Med hjälp av uppgifterna kan man bedöma företagens världsomspännande nätverksarbete, som är en del av globaliseringen. Dessutom används uppgifterna för att beskriva ägarstrukturen hos de företag som verkar i Finland samt för att uppskatta hur attraktiva de är för utländska företag eller andra institutioner. Statistiken bygger på Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 716/2007.

Statistikcentralen har förnyat produktionen av företagsstatistik. Uppgifterna i statistiken Utländska dotterbolag i Finland 2013 kan därför inte jämföras med tidigare offentliggöranden av samma statistikgren. Förnyelsen gör dock företagsstatistiken mer enhetlig. De mest betydande ändringarna gäller näringsgrensindelningen, företagsuppgifter (bl.a. omsättnings- och personaluppgifter) och företagsarrangemang samt slutledningsregler på basis av vilka gruppen av företag eller arbetsställen bildas.

   

Utländska dotterbolag betydande inom industrin

Enligt Statistikcentralens uppgifter var omsättningen för utländska företag i Finland 92,2 miljarder euro år 2017. Detta var nio procent mer än året innan. Den industriella näringsgrenen var den mest betydande mätt både med antal anställda och med omsättning. Mest omsättning genererade de svenska, tyska, amerikanska, schweiziska och danska företagen. De svenska bolagens omsättningsandel av de utländska företagen i Finland var 22,1 procent. De utländska företagen sysselsatte 254 980 personer dvs. något mer än året innan. Antalet utländska företag minskade något och uppgick till 4 308 företag.

Offentliggörande