Sädesskörd

Uppdaterad: 16.3.2021
Uppdateras nästa gång: 18.11.2021

Naturresursinstitutets Statistiktjänster samlar in skördeuppgifterna via en nättjänst och med telefonintervjuer från cirka 6 200 gårdar, av vilka 700 är ekologiska gårdar. Den preliminära statistiken omfattar uppgifter från cirka 4 400 gårdar.

   

Årets spannmålsskörd tredje minst sedan millennieskiftet

År 2020 stannade skörden av huvudsädesslaget, dvs. korn, en sjättedel under genomsnittsskörden. Detsamma gäller skördarna av vete och råg. Däremot är havreskörden en femtedel större än tioårsmedelvärdet.

Spannmålsskörden på 3,3 miljarder kilo täcker kvantitativt den inhemska årsförbrukningen, som de senaste åren varit cirka 2,8 miljarder kilo. Ändå tillgodoser inte mängden helt användningen för olika ändamål. Dessutom har en tredjedel av havreskörden, cirka 400 miljoner kilo, exporterats till matbord främst i Europa, säger överaktuarie Anneli Partala vid Naturresursinstitutet.

Rågskörden backade rejält – räcker till drygt en halvårskonsumtion

Rågskörden på cirka 66 miljoner kilo räcker för åtta månaders beräknade inhemska förbrukning. Under tidigare dåliga skördeår har Finland importerat råg, men denna gång finns en del av den goda skörden 2019 på lager, vilket minskar importtrycket.

Större odlingsarealer ger större ekologiska skördar

Den ekologiskt odlade arealen har ökat. Därmed ökade skörden av ekologiskt odlad havre med nio procent jämfört med ifjol. Skörden på cirka 83 miljoner kilo utgör ungefär sju procent av den totala havreskörden i Finland. Finland har både importerat och exporterat ekologisk havre de senaste åren.