Internationell militär krishantering 

Uppdaterad: 19.3.2018 - Uppdateras nästa gång: 22.3.2019
   
 
 
Dela på
 

Källa:
Huvudstabens personalavdelning


Beskrivning av indikatorn

Enligt lagen om militär krishantering kan Finland delta i militär krishantering som har bemyndigats av Förenta Nationernas (FN) säkerhetsråd, eller undantagsvis i annan internationell militär krishantering som syftar till att upprätthålla eller återställa internationell fred och säkerhet eller till att stöda humanitär hjälpverksamhet eller skydda civilbefolkningen med beaktande av målsättningen för och principerna i Förenta Nationernas stadga (FördrS 1/1956) samt övriga regler i den internationella rätten. Enligt lagen kan föranstaltare av krishantering vara FN, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), Europeiska unionen (EU) eller någon annan internationell organisation eller grupp av länder.

Den finländska krishanteringsorganisationen kan omfatta krishanteringsstyrkor, avskilda enheter och enskilda personer. Krishanteringspersonalen får, frånsett utbytespersonalen och personal som genomgår utbildning, omfatta högst 2 000 personer.

Det årliga antalet deltagare i insatserna är ett medeltal av mängden personal som under året deltagit i olika insatser. Insatsernas truppstyrka varierar i viss mån under året. Insatserna kan också inledas eller avslutas mitt under året, då truppstyrkan kan variera i hög grad. Antalet personer som deltar i en insats vägs i förhållande till insatsens längd och genomsnittliga deltagarantal.