Internationell militär krishantering

Uppdaterad: 16.3.2021
Uppdateras nästa gång: 18.3.2022

Enligt lagen om militär krishantering kan Finland delta i militär krishantering som har bemyndigats av Förenta Nationernas (FN) säkerhetsråd, eller undantagsvis i annan internationell militär krishantering som syftar till att upprätthålla eller återställa internationell fred och säkerhet eller till att stöda humanitär hjälpverksamhet eller skydda civilbefolkningen med beaktande av målsättningen för och principerna i Förenta Nationernas stadga (FördrS 1/1956) samt övriga regler i den internationella rätten. Enligt lagen kan föranstaltare av krishantering vara FN, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), Europeiska unionen (EU) eller någon annan internationell organisation eller grupp av länder.
Den finländska krishanteringsorganisationen kan omfatta krishanteringsstyrkor, avskilda enheter och enskilda personer. Krishanteringspersonalen får, frånsett utbytespersonalen och personal som genomgår utbildning, omfatta högst 2 000 personer.
Det årliga antalet deltagare i insatserna är ett medeltal av mängden personal som under året deltagit i olika insatser. Insatsernas truppstyrka varierar i viss mån under året. Insatserna kan också inledas eller avslutas mitt under året, då truppstyrkan kan variera i hög grad. Antalet personer som deltar i en insats vägs i förhållande till insatsens längd och genomsnittliga deltagarantal.

   

Deltagande i militära krishanteringsinsatser

I december 2020 deltog Finland i 9 militära krishanteringsinsatser och i en observatörsstyrka. Störst av dem är UNIFIL, där Finland deltar med 200 personer.

Antalet personer som deltar i militära krishanteringsinsatser har minskat från början av 2000-talet. I insatserna deltar allt mindre och effektivare styrkor samt färre antal personer. Deltagandet styrs av kostnader som har stigit betydligt i och med insatser som sker långt borta (Afghanistan, Somalia, Mali). Kostnaderna ökar också på grund av insatsernas säkerhetsrisk och stödbehov. Och för att hantera dem ställs större krav än tidigare på truppernas och soldaternas personliga utrustning.