Självmord

Uppdaterad: 29.12.2017
Uppdateras nästa gång: 17.12.2018

Statistikcentralen sammanställer statistik över dödsorsaker och utvecklingen av dödligheten. Statistiken över dödsorsaker grundar sig på dödsattester, som kompletteras med uppgifterna i befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem. I statistiken över dödsorsaker ingår personer som avlidit i Finland eller utomlands under kalenderåret och vars hemort vid dödstidpunkten var i Finland.

   

Dödsfall till följd av olyckor och våld har minskat med en femtedel på tio år

Enligt Statistikcentralens uppgifter dog drygt 3 400 personer år 2016 till följd av olyckor, självmord och våld, vilket var 6 procent av alla döda. Antalet som dött på grund av dessa orsaker har minskat med en femtedel på tio år. De vanligaste orsakerna till dödsfall till följd av olyckor och våld var fallolyckor, självmord och förgiftningar genom olyckshändelse.