Självmord

Uppdaterad: 17.12.2018
Uppdateras nästa gång: 16.12.2019

Statistikcentralen sammanställer statistik över dödsorsaker och utvecklingen av dödligheten. Statistiken över dödsorsaker grundar sig på dödsattester, som kompletteras med uppgifterna i befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem. I statistiken över dödsorsaker ingår personer som avlidit i Finland eller utomlands under kalenderåret och vars hemort vid dödstidpunkten var i Finland.