Självmord

Uppdaterad: 14.12.2020
Uppdateras nästa gång: 10.12.2021

Statistikcentralen sammanställer statistik över dödsorsaker och utvecklingen av dödligheten. Statistiken över dödsorsaker grundar sig på dödsattester, som kompletteras med uppgifterna i befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem. I statistiken över dödsorsaker ingår personer som avlidit i Finland eller utomlands under kalenderåret och vars hemort vid dödstidpunkten var i Finland.