Inflation

Uppdaterad: 14.8.2018
Uppdateras nästa gång: 14.9.2018

Konsumentprisindexet används som en allmän inflationsmätare. Konsumentprisindexet beskriver prisutvecklingen av de varor och tjänster som finländska hushåll köper i Finland. Konsumentprisindexet beräknas med en metod enligt vilken priserna på olika varor vägs samman med deras andel av konsumtionen.

Konsumentprisindexen som revideras med vissa års intervall lämpar sig för granskning på kort sikt. Levnadskostnadsindex är en lång tidsserie som beräknats på basis av det senaste konsumentprisindexet. Det utvecklas på samma sätt som konsumentprisindexet. Många hyror, för både bostads- och affärslägenheter samt för arrenden, är i allmänhet bundna till levnadskostnadsindex.

Inflationen har tillsammans med den ekonomiska tillväxten, arbetslöshetsutvecklingen och balansen i ekonomin en central inverkan på de ekonomiska konjunkturerna i Finland. En hög och instabil inflation vållar problem såväl för ekonomin, konsumenterna som för företagen. Eftersom en instabil inflation medför osäkerhet och ineffektivitet på marknaderna och försvårar planeringen av investeringar och sparande försöker man balansera inflationen genom ekonomisk-politiska åtgärder. Inflationens effekter avspeglas i de vanliga konsumenternas köpbeteende och köpkraft samt å andra sidan i företagens benägenhet att investera.

   

Inflationen i juli 1,4 procent

Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå som Statistikcentralen räknat var i juli 1,4 procent. I juni var inflationen 1,2 procent. Att inflationen steg från juni till juli berodde bl.a. dyrare cigaretter och bensin samt högre priser på hotellrum.

I juli steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av dyrare cigaretter och bensin samt högre kostnader för grundläggande renoveringar. Stegringen av konsumentpriserna från året innan dämpades mest på grund av att dagvårdsavgifterna gick ned och ersättningsgilla receptbelagda läkemedel, mobiltelefoner, fritidskläder och tv-apparater blev billigare. Från juni till juli var förändringen av konsumentpriser -0,1 procent, vilket bl.a. berodde på att priserna på damkläder sjönk.

I och med lagändringarna i början av juli förnyades prisinsamlingen för körundervisning och taxiresor. Prisuppgifter om taxiresor samlas i fortsättningen in från alla storområden. Vid prisuppföljningen av körundervisningen beaktas i fortsättningen antalet undervisningstimmar vid beräkningen av prisförändring. På basis av prisuppföljningen i juli sjönk priserna på taxiresor med omkring 4 procent, medan priserna på körundervisning steg från juni till juli med omkring 20 procent.

Offentliggörande