Inflation 

Uppdaterad: 13.4.2018 - Uppdateras nästa gång: 14.5.2018
   
 
 
Dela på

Inflationen i mars 0,8 procent

Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå som Statistikcentralen räknat var i mars 0,8 procent. I februari var inflationen 0,6 procent. Att inflationen steg något från februari till mars berodde främst på dyrare livsmedel.

I mars steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av dyrare cigaretter, högre fordonsskatt, hyror och sjukhusavgifter. Stegringen av konsumentpriserna från året innan dämpades mest av billigare barndagvård, begagnade bilar, penningspel, mobiltelefoner och bensin. Från februari till mars var förändringen av konsumentpriserna 0,2 procent, vilket närmast berodde på prishöjningarna på kläder.

I mitten av varje månad samlar Statistikcentralens intervjuare in sammanlagt omkring 50 000 prisuppgifter om närmare 470 varor i ungefär 2 700 affärer för indexet. Dessutom samlas omkring 1 000 prisuppgifter in centraliserat.

Offentliggörande

Källa:
Statistikcentralen / Konsumentprisindex


Beskrivning av indikatorn

Konsumentprisindexet används som en allmän inflationsmätare. Konsumentprisindexet beskriver prisutvecklingen av de varor och tjänster som finländska hushåll köper i Finland. Konsumentprisindexet beräknas med en metod enligt vilken priserna på olika varor vägs samman med deras andel av konsumtionen.

Konsumentprisindexen som revideras med vissa års intervall lämpar sig för granskning på kort sikt. Levnadskostnadsindex är en lång tidsserie som beräknats på basis av det senaste konsumentprisindexet. Det utvecklas på samma sätt som konsumentprisindexet. Många hyror, för både bostads- och affärslägenheter samt för arrenden, är i allmänhet bundna till levnadskostnadsindex.

Inflationen har tillsammans med den ekonomiska tillväxten, arbetslöshetsutvecklingen och balansen i ekonomin en central inverkan på de ekonomiska konjunkturerna i Finland. En hög och instabil inflation vållar problem såväl för ekonomin, konsumenterna som för företagen. Eftersom en instabil inflation medför osäkerhet och ineffektivitet på marknaderna och försvårar planeringen av investeringar och sparande försöker man balansera inflationen genom ekonomisk-politiska åtgärder. Inflationens effekter avspeglas i de vanliga konsumenternas köpbeteende och köpkraft samt å andra sidan i företagens benägenhet att investera.