Inflation

Uppdaterad: 15.10.2018
Uppdateras nästa gång: 14.11.2018

Konsumentprisindexet används som en allmän inflationsmätare. Konsumentprisindexet beskriver prisutvecklingen av de varor och tjänster som finländska hushåll köper i Finland. Konsumentprisindexet beräknas med en metod enligt vilken priserna på olika varor vägs samman med deras andel av konsumtionen.

Konsumentprisindexen som revideras med vissa års intervall lämpar sig för granskning på kort sikt. Levnadskostnadsindex är en lång tidsserie som beräknats på basis av det senaste konsumentprisindexet. Det utvecklas på samma sätt som konsumentprisindexet. Många hyror, för både bostads- och affärslägenheter samt för arrenden, är i allmänhet bundna till levnadskostnadsindex.

Inflationen har tillsammans med den ekonomiska tillväxten, arbetslöshetsutvecklingen och balansen i ekonomin en central inverkan på de ekonomiska konjunkturerna i Finland. En hög och instabil inflation vållar problem såväl för ekonomin, konsumenterna som för företagen. Eftersom en instabil inflation medför osäkerhet och ineffektivitet på marknaderna och försvårar planeringen av investeringar och sparande försöker man balansera inflationen genom ekonomisk-politiska åtgärder. Inflationens effekter avspeglas i de vanliga konsumenternas köpbeteende och köpkraft samt å andra sidan i företagens benägenhet att investera.

   

Inflationen alltjämt i 1,3 procent i september

Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå som Statistikcentralen räknat var i september 1,3 procent. I augusti var inflationen också 1,3 procent.

I september steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av högre priser på bensin och cigaretter samt dyrare ombyggnader av egnahemshus och högre elpriser. Stegringen av konsumentpriserna från året innan dämpades mest på grund av att barndagvård gick ned samt på grund av att mobiltelefoner, egnahemshusfastigheter och receptbelagda läkemedel som ersätts blev billigare. Från augusti till september var förändringen av konsumentpriser 0,2 procent, vilket bl.a. berodde på att priserna på möbler steg.

I mitten av varje månad samlar Statistikcentralens intervjuare in sammanlagt omkring 50 000 prisuppgifter om närmare 470 varor i ungefär 2 700 affärer för indexet. Dessutom samlas omkring 1 000 prisuppgifter in centraliserat.

Offentliggörande