Inflation

Uppdaterad: 14.1.2022
Uppdateras nästa gång: 18.2.2022

Konsumentprisindexet används som en allmän inflationsmätare. Konsumentprisindexet beskriver prisutvecklingen av de varor och tjänster som finländska hushåll köper i Finland. Konsumentprisindexet beräknas med en metod enligt vilken priserna på olika varor vägs samman med deras andel av konsumtionen.

Konsumentprisindexen som revideras med vissa års intervall lämpar sig för granskning på kort sikt. Levnadskostnadsindex är en lång tidsserie som beräknats på basis av det senaste konsumentprisindexet. Det utvecklas på samma sätt som konsumentprisindexet. Många hyror, för både bostads- och affärslägenheter samt för arrenden, är i allmänhet bundna till levnadskostnadsindex.

Inflationen har tillsammans med den ekonomiska tillväxten, arbetslöshetsutvecklingen och balansen i ekonomin en central inverkan på de ekonomiska konjunkturerna i Finland. En hög och instabil inflation vållar problem såväl för ekonomin, konsumenterna som för företagen. Eftersom en instabil inflation medför osäkerhet och ineffektivitet på marknaderna och försvårar planeringen av investeringar och sparande försöker man balansera inflationen genom ekonomisk-politiska åtgärder. Inflationens effekter avspeglas i de vanliga konsumenternas köpbeteende och köpkraft samt å andra sidan i företagens benägenhet att investera.

   

Inflationen i december 3,5 procent

Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå som Statistikcentralen räknat var i december 3,5 procent. I november var inflationen 3,7 procent. Inflationen avtog framför allt på grund av att ökningen av priset på bränslen bröts. Den genomsnittliga inflationen var 2,2 procent år 2021.

I december steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av dyrare ombyggnad av egnahemshus, bensin, el, diesel och renovering i bostadsaktiebolag. Stegringen av konsumentpriserna från året innan dämpades mest på grund av att barndagvård, genomsnittlig ränta på bostadslån, räntor på konsumtionskrediter, långa tågresor och undersöknings- och behandlingsavgifter blev billigare. Från november till december var månadsförändringen av konsumentpriser -0,1 procent, vilket bl.a. berodde på att prisen på bränslen gick ned.

Offentliggörande