Inflation

Uppdaterad: 14.9.2021
Uppdateras nästa gång: 14.10.2021

Konsumentprisindexet används som en allmän inflationsmätare. Konsumentprisindexet beskriver prisutvecklingen av de varor och tjänster som finländska hushåll köper i Finland. Konsumentprisindexet beräknas med en metod enligt vilken priserna på olika varor vägs samman med deras andel av konsumtionen.

Konsumentprisindexen som revideras med vissa års intervall lämpar sig för granskning på kort sikt. Levnadskostnadsindex är en lång tidsserie som beräknats på basis av det senaste konsumentprisindexet. Det utvecklas på samma sätt som konsumentprisindexet. Många hyror, för både bostads- och affärslägenheter samt för arrenden, är i allmänhet bundna till levnadskostnadsindex.

Inflationen har tillsammans med den ekonomiska tillväxten, arbetslöshetsutvecklingen och balansen i ekonomin en central inverkan på de ekonomiska konjunkturerna i Finland. En hög och instabil inflation vållar problem såväl för ekonomin, konsumenterna som för företagen. Eftersom en instabil inflation medför osäkerhet och ineffektivitet på marknaderna och försvårar planeringen av investeringar och sparande försöker man balansera inflationen genom ekonomisk-politiska åtgärder. Inflationens effekter avspeglas i de vanliga konsumenternas köpbeteende och köpkraft samt å andra sidan i företagens benägenhet att investera.

   

Inflationen i augusti 2,2 procent

Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå som Statistikcentralen räknat var i augusti 2,2 procent. I juli var inflationen 1,9 procent. Att inflationen steg berodde bland annat på att ombyggnad av egnahemshus blev dyrare.

I augusti steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av dyrare ombyggnad av egnahemshus, bensin, egnahemshusfastigheter, diesel och aktielägenheter. Stegringen av konsumentpriserna från året innan dämpades mest på grund av att receptbelagda läkemedel som ersätts, barndagvård, genomsnittlig ränta på bostadslån, räntor på konsumtionskrediter och penningspel blev billigare. Från juli till augusti var månadsförändringen av konsumentpriser 0,2 procent, vilket bl.a. berodde på att priset på ombyggnad av egnahemshus gick upp.

Offentliggörande