Kaikki indikaattorit

Indikaattori Edellinen päivitys
Ajoneuvojen ensirekisteröinnit 4.4.2019
Alkoholisyihin kuolleet 16.12.2019
Ammatillinen järjestäytyminen 1.10.2019
Asevelvollisuus 6.3.2019
Asuntojen hinnat 31.10.2019
Asuntokuntien koko 14.5.2019
BKT asukasta kohti 31.1.2020
Elinajanodote 24.10.2019
Eläkkeellesiirtymisiän odote 1.4.2019
Energian kulutus 12.12.2019
Energian loppukäyttö 12.12.2019
Hedelmällisyys 26.4.2019
Henkirikokset 8.1.2020
Imeväiskuolleisuus 26.4.2019
Inflaatio 19.2.2020
Itsemurhat 16.12.2019
Julkinen velka ja alijäämä 21.10.2019
Julkiset kokonaismenot 31.1.2020
Kalansaalis 16.12.2019
Kansainvälinen sotilaallinen kriisinhallinta 6.3.2019
Kansantalouden sektoreiden osuudet arvonlisäyksestä 31.1.2020
Kansantalouden suhdanteet 14.2.2020
Kasvihuonekaasupäästöt 12.12.2019
Kehitysyhteistyö 15.4.2019
Kiinteän verkon laajakaistaliittymien nopeudet 11.10.2019
Kirjastokäynnit 17.4.2019
Konkurssit 19.2.2020
Kotitalouksien kulutusmenot 31.1.2020
Kotitalouksien oikaistu reaalitulo 31.1.2020
Kotitalouksien rahoitusvarat 20.12.2019
Kotitalouksien säästämisaste 20.9.2019
Kotitalouksien toimeentulon riittävyys 19.12.2018
Kotitalouksien tulot 8.3.2019
Koulutukseen hakeutuminen 12.12.2019
Kulttuurin arvonlisäys 16.10.2019
Kulttuuriosallistuminen tietoverkoissa 9.12.2016
Kulttuuritilaisuuksissa käyminen 17.9.2019
Kuluttajien luottamus 27.1.2020
Lasten kotihoidon tukea saaneet 25.3.2019
Lastensuojelu 27.9.2019
Lihavuus 3.10.2018
Liikunta 3.10.2018
Luonnonvarojen kokonaiskäyttö 14.11.2019
Luovien taiteiden harrastaminen 17.9.2019
Lämpötilan kehitys 2.12.2019
Maanpuolustustahto 4.2.2020
Matkaviestinverkon liittymät 11.10.2019
Matkaviestinverkossa siirretty data 11.10.2019
Opintojen eteneminen 14.3.2019
Opintotukea saaneet aikuiset 4.9.2019
Osa-aikaiset ja määräaikaiset työsuhteet 11.4.2019
Palkkojen kehitys 6.2.2020
Perhetyypit 22.5.2019
Perusasteen jälkeistä tutkintoa vailla olevat 20-29-vuotiaat 5.11.2019
Pienimpiä eläkkeitä saaneet 7.2.2020
Pienituloiset 19.12.2018
Pistemäiset fosforipäästöt vesistöihin 4.12.2019
Pistemäiset typpipäästöt vesistöihin 4.12.2019
Pitkäaikaistyöttömät 24.1.2020
Poliisin tietoon tulleet rikokset 16.5.2019
Puhelut ja viestit 11.10.2019
Puuston kasvu ja poistuma 13.12.2019
Rajanylitykset 22.3.2019
Rakentaminen 21.1.2020
Rikollisuuden pelko 19.6.2019
Sepelvaltimotautiin kuolleet 16.12.2019
Suomalaisten matkailu 28.3.2019
Sähkön hankinta ja kulutus 1.11.2019
Taloudellinen huoltosuhde 17.12.2019
Taloudellinen kasvu (BKT) 29.11.2019
Teollisuuden suhdanteet 10.2.2020
Tieliikenneonnettomuudet 5.2.2020
Tieliikenteen tavarankuljetukset 18.12.2019
Toimeentulotuki 10.6.2019
Toimialoittainen kehitys 29.11.2019
Tuloerot 18.12.2018
Tuonti ja vienti 10.2.2020
Tupakointi 3.10.2018
Tutkimus- ja kehittämistoiminta 24.10.2019
Tyytyväisyys elämän eri puoliin 25.8.2014
Työ- ja pääomatulojen suhde 31.1.2020
Työlliset toimialoittain 24.1.2020
Työllisyysaste 24.1.2020
Työttömyysaste 24.1.2020
Uhrikokemukset 19.6.2019
Ulkomaankauppa kansantaloudessa 31.1.2020
Ulosottovelalliset 24.1.2020
Uusiutuvat energialähteet 12.12.2019
Verotus 20.9.2019
Viljasato 27.11.2019
Väestön ikärakenne 29.3.2019
Väestön ikärakenteen kehitys 29.3.2019
Väestön koulutusrakenne 5.11.2019
Väestönmuutokset 17.6.2019
Väkivaltarikokset 16.5.2019
Yhdyskuntajätteet 15.1.2020
Yleistä asumistukea saaneet ruokakunnat 13.12.2019
Yritystoiminnan kansainvälistyminen 19.12.2019
Äänestysaktiivisuus 24.4.2019