Kaikki indikaattorit

Indikaattori Edellinen päivitys
Ajoneuvojen ensirekisteröinnit 4.4.2019
Alkoholisyihin kuolleet 17.12.2018
Ammatillinen järjestäytyminen 5.10.2018
Asevelvollisuus 6.3.2019
Asuntojen hinnat 31.1.2019
Asuntokuntien koko 17.5.2018
BKT asukasta kohti 15.3.2019
Elinajanodote 26.10.2018
Eläkkeellesiirtymisiän odote 1.4.2019
Energian kulutus 11.12.2018
Energian loppukäyttö 11.12.2018
Hedelmällisyys 27.4.2018
Henkirikokset 9.1.2019
Imeväiskuolleisuus 27.4.2018
Inflaatio 15.4.2019
Itsemurhat 17.12.2018
Julkinen velka ja alijäämä 18.4.2019
Julkiset kokonaismenot 31.1.2019
Kalansaalis 4.12.2018
Kansainvälinen sotilaallinen kriisinhallinta 6.3.2019
Kansantalouden sektoreiden osuudet arvonlisäyksestä 15.3.2019
Kansantalouden suhdanteet 16.4.2019
Kasvihuonekaasupäästöt 28.3.2019
Kehitysyhteistyö 15.10.2018
Kiinteän verkon laajakaistaliittymien nopeudet 15.3.2019
Kirjastokäynnit 17.4.2019
Konkurssit 17.4.2019
Kotitalouksien kulutusmenot 31.1.2019
Kotitalouksien oikaistu reaalitulo 15.3.2019
Kotitalouksien rahoitusvarat 28.3.2019
Kotitalouksien säästämisaste 15.3.2019
Kotitalouksien toimeentulon riittävyys 19.12.2018
Kotitalouksien tulot 8.3.2019
Kotitalouksien velkaantuneisuus 15.3.2019
Koulutukseen hakeutuminen 13.12.2018
Kulttuurin arvonlisäys 17.10.2018
Kulttuuriosallistuminen tietoverkoissa 9.12.2016
Kuluttajabarometri 27.3.2019
Lasten kotihoidon tukea saaneet 25.3.2019
Lastensuojelu 31.5.2018
Lihavuus 3.10.2018
Liikunta 3.10.2018
Luonnonvarojen kokonaiskäyttö 15.11.2018
Lämpötilan kehitys 1.3.2019
Maanpuolustustahto 14.12.2018
Matkaviestinverkon liittymät 1.3.2019
Matkaviestinverkossa siirretty data 1.3.2019
Opintojen eteneminen 14.3.2019
Opintotukea saaneet aikuiset 3.9.2018
Osa-aikaiset ja määräaikaiset työsuhteet 11.4.2019
Palkkojen kehitys 6.2.2019
Perhetyypit 25.5.2018
Perusasteen jälkeistä tutkintoa vailla olevat 20-29-vuotiaat 2.11.2018
Pienimpiä eläkkeitä saaneet 7.2.2019
Pienituloiset 19.12.2018
Pistemäiset fosforipäästöt vesistöihin 3.12.2018
Pistemäiset typpipäästöt vesistöihin 3.12.2018
Pitkäaikaistyöttömät 26.3.2019
Poliisin tietoon tulleet rikokset 8.5.2018
Puhelut ja viestit 15.3.2019
Puuston kasvu ja poistuma 17.10.2018
Rajanylitykset 22.3.2019
Rakentaminen 26.3.2019
Rikollisuuden pelko 1.6.2018
Sepelvaltimotautiin kuolleet 17.12.2018
Suomalaisten matkailu 28.3.2019
Sähkön hankinta ja kulutus 1.11.2018
Taloudellinen huoltosuhde 12.2.2019
Taloudellinen kasvu (BKT) 28.2.2019
Teollisuuden suhdanteet 10.4.2019
Tieliikenneonnettomuudet 23.1.2019
Tieliikenteen tavarankuljetukset 20.3.2019
Toimeentulotuki 1.2.2019
Toimialoittainen kehitys 28.2.2019
Tuloerot 18.12.2018
Tuonti ja vienti 9.4.2019
Tupakointi 3.10.2018
Tutkimus- ja kehittämistoiminta 25.10.2018
Tyytyväisyys elämän eri puoliin 25.8.2014
Työ- ja pääomatulojen suhde 31.1.2019
Työlliset toimialoittain 11.4.2019
Työllisyysaste 26.3.2019
Työttömyysaste 26.3.2019
Uhrikokemukset 1.6.2018
Ulkomaankauppa kansantaloudessa 15.3.2019
Ulosottovelalliset 25.1.2019
Uusiutuvat energialähteet 11.12.2018
Verotus 15.3.2019
Viljasato 21.3.2019
Väestön ikärakenne 29.3.2019
Väestön ikärakenteen kehitys 29.3.2019
Väestön koulutusrakenne 2.11.2018
Väestönmuutokset 30.10.2018
Väkivaltarikokset 8.5.2018
Yhdyskuntajätteet 9.1.2019
Yleistä asumistukea saaneet ruokakunnat 17.12.2018
Yritystoiminnan kansainvälistyminen 18.12.2018
Äänestysaktiivisuus 30.4.2015