Kaikki indikaattorit

Indikaattori Lähde Päivitetty Seuraava päivitys
Ajoneuvojen ensirekisteröinnit Tilastokeskus 6.4.2018 5.4.2019
Alkoholin kokonaiskulutus Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 27.4.2017 10.5.2018
Alkoholisyihin kuolleet Tilastokeskus 29.12.2017 17.12.2018
Ammatillinen järjestäytyminen Työ- ja elinkeinoministeriö 7.9.2017 7.9.2018
Asevelvollisuus Pääesikunta 19.3.2018 22.3.2019
Asuntojen hinnat Tilastokeskus 30.1.2018 2.5.2018
Asuntokuntien koko Tilastokeskus 22.5.2017 17.5.2018
BKT asukasta kohti Tilastokeskus 16.3.2018 12.7.2018
Elinajanodote Tilastokeskus 27.10.2017 26.10.2018
Eläkkeellesiirtymisiän odote Eläketurvakeskus 3.4.2018 1.4.2019
Energian kulutus Tilastokeskus 8.12.2017 11.12.2018
Energian loppukäyttö Tilastokeskus 8.12.2017 11.12.2018
Hedelmällisyys Tilastokeskus 11.4.2017 27.4.2018
Henkirikokset Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 15.1.2018 8.1.2019
Imeväiskuolleisuus Tilastokeskus 28.4.2017 27.4.2018
Inflaatio Tilastokeskus 13.4.2018 14.5.2018
Itsemurhat Tilastokeskus 29.12.2017 17.12.2018
Julkinen velka ja alijäämä Tilastokeskus 29.3.2018 28.9.2018
Julkiset kokonaismenot Tilastokeskus 31.1.2018 31.1.2019
Kalansaalis Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 11.1.2018 11.12.2018
Kansainvälinen sotilaallinen kriisinhallinta Pääesikunta 19.3.2018 22.3.2019
Kansantalouden sektoreiden osuudet arvonlisäyksestä Tilastokeskus 16.3.2018 12.7.2018
Kansantalouden suhdanteet Tilastokeskus 13.4.2018 15.5.2018
Kasvihuonekaasupäästöt Tilastokeskus 27.3.2018 24.5.2018
Kehitysyhteistyö Ulkoasiainministeriö 11.10.2017 18.10.2018
Kiinteän verkon laajakaistaliittymien nopeudet Viestintävirasto 16.4.2018 5.10.2018
Kirjastokäynnit Tilastokeskus 20.4.2018 31.5.2019
Konkurssit Tilastokeskus 18.4.2018 16.5.2018
Kotitalouksien kulutusmenot Tilastokeskus 31.1.2018 12.7.2018
Kotitalouksien oikaistu reaalitulo Tilastokeskus 16.3.2018 12.7.2018
Kotitalouksien rahoitusvarat Tilastokeskus 28.3.2018 28.6.2018
Kotitalouksien säästämisaste Tilastokeskus 16.3.2018 12.7.2018
Kotitalouksien toimeentulon riittävyys Tilastokeskus 2.3.2018 19.12.2018
Kotitalouksien tulot Tilastokeskus 23.3.2018 23.3.2019
Kotitalouksien velkaantuneisuus Tilastokeskus 16.3.2018 12.7.2018
Koulutukseen hakeutuminen Tilastokeskus 13.12.2017 13.12.2018
Kulttuurin arvonlisäys Tilastokeskus 24.10.2017 24.10.2018
Kulttuuriosallistuminen tietoverkoissa Tilastokeskus 9.12.2016 30.4.2018
Kulttuuritilaisuuksissa käyminen Tilastokeskus 25.3.2013 25.3.2019
Kuluttajabarometri Tilastokeskus 27.3.2018 27.4.2018
Lasten kotihoidon tukea saaneet Kela 28.3.2018 28.3.2019
Lastensuojelu Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 20.12.2017 28.11.2018
Lihavuus Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 9.10.2017 2.10.2018
Liikunta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 9.10.2017 2.10.2018
Luonnonvarojen kokonaiskäyttö Tilastokeskus 17.11.2017 15.11.2018
Luovien taiteiden harrastaminen Tilastokeskus 25.3.2013 25.3.2019
Lämpötilan kehitys Ilmatieteen laitos 1.3.2018 1.6.2018
Maanpuolustustahto Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 8.12.2017 14.12.2018
Matkaviestinverkon liittymät Viestintävirasto 16.4.2018 5.10.2018
Matkaviestinverkossa siirretty data Viestintävirasto 16.4.2018 5.10.2018
Nuorten kokonaisrikollisuus Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 31.3.2017 31.3.2021
Opintojen eteneminen Tilastokeskus 14.3.2018 14.3.2019
Opintotukea saaneet aikuiset Kela 7.9.2017 3.9.2018
Osa-aikaiset ja määräaikaiset työsuhteet Tilastokeskus 27.4.2017 24.4.2018
Palkkojen kehitys Tilastokeskus 6.2.2018 30.5.2018
Perhetyypit Tilastokeskus 26.5.2017 25.5.2018
Perusasteen jälkeistä tutkintoa vailla olevat 20-29-vuotiaat Tilastokeskus 2.11.2017 2.11.2018
Pienimpiä eläkkeitä saaneet Kela 7.2.2018 7.2.2019
Pienituloiset Tilastokeskus 2.3.2018 19.12.2018
Pistemäiset fosforipäästöt vesistöihin Suomen ympäristökeskus 1.12.2017 3.12.2018
Pistemäiset typpipäästöt vesistöihin Suomen ympäristökeskus 1.12.2017 3.12.2018
Pitkäaikaistyöttömät Työ- ja elinkeinoministeriö 20.3.2018 24.4.2018
Poliisin tietoon tulleet rikokset Tilastokeskus 23.3.2017 8.5.2018
Puhelut ja viestit Viestintävirasto 16.4.2018 5.10.2018
Puuston kasvu ja poistuma Metsäntutkimuslaitos 1.12.2017 2.10.2018
Rajanylitykset Rajavartiolaitos 12.3.2018 15.3.2019
Rakentaminen Tilastokeskus 23.3.2018 24.4.2018
Rikollisuuden pelko Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 22.6.2017 1.5.2018
Sepelvaltimotautiin kuolleet Tilastokeskus 29.12.2017 18.12.2018
Suomalaisten matkailu Tilastokeskus 29.3.2018 28.3.2019
Sähkön hankinta ja kulutus Tilastokeskus 2.11.2017 2.11.2018
Taloudellinen huoltosuhde Tilastokeskus 16.2.2018 17.12.2018
Taloudellinen kasvu (BKT) Tilastokeskus 28.2.2018 31.5.2018
Teollisuuden suhdanteet Tilastokeskus 10.4.2018 10.5.2018
Tieliikenneonnettomuudet Tilastokeskus 16.1.2018 16.1.2019
Tieliikenteen tavarankuljetukset Tilastokeskus 21.3.2018 20.6.2018
Toimeentulotuki Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 20.12.2017 28.11.2018
Toimialoittainen kehitys Tilastokeskus 28.2.2018 31.5.2018
Tuloerot Tilastokeskus 20.12.2017 18.12.2018
Tuonti ja vienti Tulli 9.4.2018 8.5.2018
Tupakointi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 9.10.2017 2.10.2018
Tutkimus- ja kehittämistoiminta Tilastokeskus 26.10.2017 25.10.2018
Tyytyväisyys elämän eri puoliin Tilastokeskus 25.8.2014 1.2.2019
Työ- ja pääomatulojen suhde Tilastokeskus 16.3.2018 12.7.2018
Työkyvyttömyyseläkettä saaneet Eläketurvakeskus 3.4.2018 1.4.2019
Työlliset toimialoittain Tilastokeskus 12.4.2018 12.4.2019
Työllisyysaste Tilastokeskus 20.3.2018 24.4.2018
Työmatkan pituus Suomen ympäristökeskus 8.2.2018 1.3.2023
Työttömyysaste Tilastokeskus 20.3.2018 24.4.2018
Uhanalaiset lajit Ympäristöministeriö 10.3.2011 1.1.2021
Uhrikokemukset Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 22.6.2017 1.5.2018
Ulkomaankauppa kansantaloudessa Tilastokeskus 16.3.2018 12.7.2018
Ulosottovelalliset Valtakunnanvoudinvirasto 26.1.2018 27.7.2018
Uusiutuvat energialähteet Tilastokeskus 8.12.2017 11.12.2018
Verotus Tilastokeskus 16.3.2018 12.7.2018
Viljasato Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus 9.3.2018 31.10.2018
Väestön ikärakenne Tilastokeskus 29.3.2018 29.3.2019
Väestön ikärakenteen kehitys Tilastokeskus 29.3.2018 29.3.2019
Väestön koulutusrakenne Tilastokeskus 2.11.2017 2.11.2018
Väestönmuutokset Tilastokeskus 17.5.2017 18.5.2018
Väkivaltarikokset Tilastokeskus 23.3.2017 8.5.2018
Yhdyskuntajätteet Tilastokeskus 15.1.2018 29.11.2018
Yleistä asumistukea saaneet ruokakunnat Kela 18.12.2017 17.12.2018
Yritystoiminnan kansainvälistyminen Tilastokeskus 18.12.2017 18.12.2018
Äänestysaktiivisuus Tilastokeskus 30.4.2015 30.4.2019