Asevelvollisuus

Päivitetty: 9.3.2020
Seuraava päivitys: 19.3.2021

Asevelvollisuuslain mukaan jokainen miespuolinen Suomen kansalainen on asevelvollinen sen vuoden alusta, jona hän täyttää 18 vuotta, sen vuoden loppuun, jona hän täyttää 60 vuotta. Asevelvollisuuteen kuuluu varusmiespalvelus, kertausharjoitus, ylimääräinen palvelus ja liikekannallepanon aikainen palvelus sekä osallistuminen kutsuntaan ja palveluskelpoisuuden tarkastukseen. Lain naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta mukaan nainen voidaan hakemuksesta ottaa varusmiespalvelusta vastaavaan vapaaehtoiseen asepalvelukseen.

Varusmiespalveluksen keskeyttäneiden lukuun sisältyvät varusmiehet, jotka ovat hakeutuneet siviilipalvelukseen tai joiden palvelus on keskeytetty palveluskelpoisuuden muuttumisen takia. Lukuun sisältyvät myös naiset, jotka ovat 45 päivän kuluessa palveluksen aloittamispäivästä ilmoittaneet, etteivät jatka palvelusta.

   

Varusmiespalvelukseen ja kertausharjoituksiin osallistuneet

Varusmiespalvelukseen tulleiden miesten määrä vaihtelee pääsääntöisesti ikäluokan koon mukaan. 2000-luvun alusta palvelukseen tulleiden määrä on jossain määrin laskenut ikäluokan pienentymisen sekä tiukentuneiden ennakko- ja kutsuntalääkärintarkastusten myötä. Palveluksenaikainen keskeyttäminen on saatu käännettyä laskuun. Yksittäisistä tekijöistä eniten on kasvanut mielenterveydelliset syyt.

Puolustusvoimien johtamiin velvoittaviin kertausharjoituksiin osallistuu vuosittain noin 18 000 reserviläistä ja puolustusvoimien johtamiin vapaaehtoisiin harjoituksiin noin 4 500 reserviläistä. Näiden lisäksi puolustusvoimat tilaa Maanpuolustuskoulutusyhdistykseltä (MPK) sotilaallista koulutusta, jossa koulutetaan vuosittain noin 9 000 reserviläistä.

Velvollisuus osallistua kertausharjoituksiin asevelvollisuusaikana on miehistöllä maksimissaan 80 tai 150 (miehistön erityistehtävät) päivää ja aliupseereilla ja upseereilla maksimissaan 200 päivää.

Kertausharjoituksissa koulutettujen reserviläisten lukumäärän laskentaperuste tarkentui vuodesta 2016 alkaen siten, että sama henkilö lasketaan lukumäärään kalenterivuoden aikana vain kerran.