Nuorten kokonaisrikollisuus

Päivitetty: 31.3.2017
Seuraava päivitys: 31.3.2021

Indikaattori kuvaa niiden 15–16-vuotiaiden osuutta, jotka ovat osallistuneet kuhunkin tekomuotoon vähintään kerran vuoden aikana. Varastamistekoihin on laskettu mukaan kaupasta ja koulusta varastaminen. Omaisuuden vahingoittamiseen kuuluvat seiniin piirtely ja kirjoittelu, vahingonteko koulussa sekä vahingonteko koulun ulkopuolella. Väkivallanteoista tarkastelussa ovat mukana julkisella paikalla tappeluun osallistuminen ja pahoinpitely. Huumausaineiden kohdalla mukaan on otettu marihuanan tai hasiksen käyttö.

Poliisin tietoon ja sitä kautta virallisiin tilastoihin tulee vain pieni osa rikoksista. Erityisesti niin sanotussa massarikollisuudessa piilon jäävien tekojen osuus on suuri. Koska nuorten rikollisuuden määrästä, piirteistä ja kehityksestä halutaan muodostaa oikeasuhtainen kuva, tarvitaan viranomaistilastojen lisäksi kokonaisrikollisuutta mittaavia kyselyitä.

Nuorisorikollisuuskyselyt ovat 15–16-vuotiaiden nuorten rikoskäyttäytymistä ja uhrikokemuksia mittaava, kansallisesti edustava osoitinjärjestelmä. Perusjoukkona ovat koko maan suomenkielisten yläasteiden yhdeksännen luokka-asteen oppilaat. Kysely aloitettiin vuonna 1995 ja on toistettu yhteensä seitsemän kertaa. Vuoden 2016 kyselyyn vastasi 6 061 yhdeksäsluokkalaista. Vuonna 2012 järjestelmää uudistettiin siten, että paperilomakkeesta siirryttiin internet-pohjaiseen lomakkeeseen.

   

Nuorisorikollisuus vähentynyt

Nuorten tekemien väkivallantekojen yleisyys pysyi varsin tasaisena vuosien 1995-2012 välisenä aikana. Vuoden 2016 mittauksessa väkivallan yleisyys on kuitenkin laskenut selvästi. Kolmessa edellisessä mittauksessa (2004, 2008 ja 2012) väkivallan taso on ollut stabiili, mutta jokseenkin alhaisemmalla tasolla kuin vuosituhannen vaihteessa. Viimeisin, vuoden 2016 mittaus paljastaa, että nuorten väkivaltatekojen yleisyys on puolittunut verrattuna vuoden 2001 mittaustuloksiin. Kun eri rikoslajeja vertaillaan toisiinsa, väkivallan taso ja marihuanan ja hasiksen käyttö ovat pysyneet suhteellisesti vakaimpina koko kyselyjärjestelmän olemassaolon ajan.

Nuorten tekemät omaisuusrikokset (varastaminen ja vahingonteot) vähenivät voimakkaasti 1990-luvun lopulla. 2000-luvun alkupuolella varastaminen väheni edelleen, mutta maltillisemmin. Vuonna 2012 varastaminen oli hieman yleisempää kuin edellisessä mittauksessa, mutta suurin piirtein samalla tasolla kuin 2000-luvun alkupuolella. Vuonna 2016 nähtiin jälleen voimakas lasku, joka vertautuu määrällisesti 1990-luvun lopun laskutrendiin.

Vahingonteot vähenivät voimakkaasti kyselyjärjestelmän ensimmäisissä mittauksissa, jonka jälkeen taso pysyi vakaana vuoden 2008 kyselyyn asti. Vuonna 2012 vahingontekoja tehneitä nuoria oli kuitenkin enemmän kuin neljä vuotta aiemmin. Vuonna 2016 nähdään kuitenkin voimakas lasku, sillä nuorten vahingontekojen määrä yli puolittui edelliseen mittauskertaan verrattuna.

Marihuanan ja hasiksen käyttö yleistyi jonkin verran 2000-luvulle tultaessa, jonka jälkeen kehitys kääntyi laskuun. Vuoden 2012 kyselyssä mietojen huumeiden käyttö oli kuitenkin yleisempää kuin neljä vuotta aikaisemmin, mutta vuoden 2016 mittauksessa se palasi jälleen vuoden 2008 tasolle.