Nuorten kokonaisrikollisuus

Päivitetty: 31.3.2021
Seuraava päivitys: 31.3.2025

Indikaattori kuvaa niiden 15–16-vuotiaiden osuutta, jotka ovat osallistuneet kuhunkin tekomuotoon vähintään kerran vuoden aikana. Varastamistekoihin on laskettu mukaan kaupasta ja koulusta varastaminen. Omaisuuden vahingoittamiseen kuuluvat seiniin piirtely ja kirjoittelu, vahingonteko koulussa sekä vahingonteko koulun ulkopuolella. Väkivallanteoista tarkastelussa ovat mukana julkisella paikalla tappeluun osallistuminen ja pahoinpitely. Huumausaineiden kohdalla mukaan on otettu marihuanan tai hasiksen käyttö.

Poliisin tietoon ja sitä kautta virallisiin tilastoihin tulee vain pieni osa rikoksista. Erityisesti niin sanotussa massarikollisuudessa piilon jäävien tekojen osuus on suuri. Koska nuorten rikollisuuden määrästä, piirteistä ja kehityksestä halutaan muodostaa oikeasuhtainen kuva, tarvitaan viranomaistilastojen lisäksi kokonaisrikollisuutta mittaavia kyselyitä.

Nuorisorikollisuuskyselyt ovat 15–16-vuotiaiden nuorten rikoskäyttäytymistä ja uhrikokemuksia mittaava, kansallisesti edustava osoitinjärjestelmä. Perusjoukkona ovat koko maan suomenkielisten yläasteiden yhdeksännen luokka-asteen oppilaat. Kysely aloitettiin vuonna 1995 ja on toistettu yhteensä yhdeksän kertaa. Vuoden 2020 nuorisorikollisuuskyselyyn vastasi 5 674 nuorta 74 koulusta. Vuonna 2012 järjestelmää uudistettiin siten, että paperilomakkeesta siirryttiin internet-pohjaiseen lomakkeeseen.

   

Nuorisorikollisuus pysynyt matalalla tasolla

Nuorten väkivaltakäyttäytyminen, varkaudet ja vahingonteot ovat pysyneet matalalla tasolla. Nuorten väkivallan yleisyys pysyi varsin tasaisena vuosien 1995–2012 välisenä aikana. Väkivallan yleisyys kuitenkin laski selvästi vuoden 2016 mittauksessa, ja on nyt jäänyt samalle matalalle tasolle. Viimeisin, vuoden 2020 mittaus paljastaa, että nuorten väkivaltatekojen yleisyys on puolittunut verrattuna vuoden 2001 mittaustuloksiin.

Nuorten tekemät omaisuusrikokset (varastaminen ja vahingonteot) vähenivät voimakkaasti 1990-luvun lopulla. 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä vahingonteot pysyivät samalla tasolla mutta varastaminen väheni edelleen jonkin verran. Vuonna 2012 omaisuusrikollisuus lisääntyi edellisestä mittauksesta. Vuonna 2016 nähtiin jälleen voimakas lasku sekä varkauksissa että vahingonteoissa. Lasku vertautuu määrällisesti 1990-luvun lopun laskutrendiin. Vuonna 2020 omaisuusrikokset olivat edelleen pysyneet tällä matalalla tasolla.

Tarkastelluista teoista vain marihuanan ja hasiksen käyttö on lisääntynyt vuoden 1995 jälkeen. Tosin sekään ei ole enää merkittävästi lisääntynyt viime vuosina, vaan käytön yleisyys on vaihdellut mittauksissa kuuden ja yhdeksän prosentin välillä 1990-luvun lopulta alkaen. Marihuanan ja hasiksen käyttö yleistyi jonkin verran 2010-luvulle tultaessa, mutta on sen jälkeen ollut matalammalla tasolla kahdessa edellisessä mittauksessa.