Rikollisuuden pelko

Päivitetty: 31.8.2021
Seuraava päivitys: 31.8.2022

Indikaattori kuvaa niiden 15–74-vuotiaiden osuutta, jotka ovat kuluneen 12 kuukauden aikana pelänneet joutuvansa väkivallan kohteeksi ulkona iltaisin, työtehtävissään tai jonkun perheenjäsenen taholta. Tiedot perustuvat posti- ja internet-kyselynä toteutettavaan Kansalliseen rikosuhritutkimukseen (KRT).

Kansallinen rikosuhritutkimus on kohdistettu 15–74–vuotiaille henkilöille, joilla on vakituinen osoite Suomessa. Tutkimukseen osallistuvat henkilöt on poimittu ositetulla satunnaisotannalla Väestörekisterikeskuksen Väestötietojärjestelmästä. Vuonna 2019 kyselyyn vastasi 3 218 15–74-vuotiasta henkilöä (vastausprosentti 27,6). Kyselyssä käsitellään uhkailujen, fyysisen väkivallan ja omaisuusrikosten kohteeksi joutumista, väkivallan pelkoa sekä väkivallan tulkintaa. Kyselyssä saadaan tietoa myös niistä teoista, joita ei ole ilmoitettu poliisille ja jotka jäävät rikostilastojen ulkopuolelle. Tutkimus on tarkoitettu toistettavaksi vuoden välein.

Uusimuotoinen Kansallinen rikosuhritutkimus toteutettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2012. Vuosina 1980–2009 tehdyissä kansallisissa uhritutkimuksissa käsiteltiin rikosten lisäksi myös erilaisten tapaturmien kohteeksi joutumista. Kansallinen rikosuhritutkimus eroaa menetelmällisesti ja sisällöllisesti aikaisemmista uhritutkimuksista, eivätkä tulokset ole suoraan vertailukelpoisia.

   

Väkivallan pelko laskenut

Väkivaltaa pelätään yleisimmin kodin ulkopuolella iltaisin. Vuoden 2020 Kansallisessa rikosuhritutkimuksessa 25,6 prosenttia vastaajista kertoi pelänneensä väkivallan kohteeksi joutumista iltaisin kodin ulkopuolella. Työpaikalla tai työtehtävissä tapahtuvaa väkivaltaa oli pelännyt 12,3 prosenttia vastaajista. Noin neljä prosenttia oli pelännyt joutuvansa väkivallan kohteeksi jonkun perheenjäsenen taholta.

Katuväkivaltaa pelänneiden osuus oli noin kaksi prosenttiyksikkö matalampi kuin vuonna 2019. Työpaikkaväkivallan pelko oli noin 1.5 prosenttiyksikköä matalampi kuin aikaisempana vuotena. Perheväkivallan pelko on pysynyt samalla tasolla koko tarkastelujakson ajan (2012–2020).

Naiset pelkäävät miehiä useammin joutuvansa väkivallan kohteeksi. Vuoden 2020 kyselyssä lähes 33 prosenttia naisista ilmoitti pelänneensä katuväkivallan uhriksi joutumista ainakin kerran kuluneen vuoden aikana, kun miehistä näin ilmoitti noin 19 prosenttia. Naiset pelkäsivät myös työpaikkaväkivaltaa selvästi miehiä enemmän. Naisista 17 prosenttia ilmoitti työpaikkaväkivallan pelosta, miehistä kahdeksan prosenttia. Niin ikään perheväkivaltaa pelänneiden osuus oli korkeampi naisten keskuudessa.

Ikäryhmittäiset erot väkivallan pelossa noudattelevat eri ryhmien riskiä joutua väkivallan kohteeksi. Väkivallan pelko ja väkivaltakokemukset ovat harvinaisempia yli 55-vuotiaiden vastaajien keskuudessa. Tähän ikäryhmään kuuluvista 14 prosenttia ilmoitti pelänneensä katuväkivaltaa kuluneen vuoden aikana. Alle 35-vuotiaiden keskuudessa katuväkivaltaa pelänneiden osuus oli lähes kolminkertainen vanhimpaan ikäryhmään nähden. Työpaikkaväkivallan pelosta ilmoittivat useimmin 25–54-vuotiaat vastaajat.