Rikollisuuden pelko

Päivitetty: 19.6.2019
Seuraava päivitys: 3.6.2020

Indikaattori kuvaa niiden 15–74-vuotiaiden osuutta, jotka ovat kuluneen 12 kuukauden aikana pelänneet joutuvansa väkivallan kohteeksi ulkona iltaisin, työtehtävissään tai jonkun perheenjäsenen taholta. Tiedot perustuvat posti- ja internet-kyselynä toteutettavaan Kansalliseen rikosuhritutkimukseen (KRT).

Kansallinen rikosuhritutkimus on kohdistettu 15–74–vuotiaille henkilöille, joilla on vakituinen osoite Suomessa. Tutkimukseen osallistuvat henkilöt on valittu satunnaisotannalla Digi- ja väestötietoviraston Väestötietojärjestelmästä. Vuonna 2018 kyselyyn vastasi 5 455 henkilöä (vastausprosentti 39,0). Kyselyssä käsitellään uhkailujen, fyysisen väkivallan ja omaisuusrikosten kohteeksi joutumista, väkivallan pelkoa sekä väkivallan tulkintaa. Kyselyssä saadaan tietoa myös niistä teoista, joita ei ole ilmoitettu poliisille ja jotka jäävät rikostilastojen ulkopuolelle. Tutkimus on tarkoitettu toistettavaksi vuoden välein.

Uusimuotoinen Kansallinen rikosuhritutkimus toteutettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2012. Vuosina 1980–2009 tehdyissä kansallisissa uhritutkimuksissa käsiteltiin rikosten lisäksi myös erilaisten tapaturmien kohteeksi joutumista. Kansallinen rikosuhritutkimus eroaa menetelmällisesti ja sisällöllisesti aikaisemmista uhritutkimuksista, eivätkä tulokset ole suoraan vertailukelpoisia.

   

Katuväkivallan pelko vähentyi vuonna 2018

Väkivaltaa pelätään yleisimmin kodin ulkopuolella iltaisin. Vuoden 2018 Kansallisessa rikosuhritutkimuksessa 29 prosenttia vastaajista kertoi pelänneensä väkivallan kohteeksi joutumista iltaisin kodin ulkopuolella. Työpaikalla tai työtehtävissä tapahtuvaa väkivaltaa oli pelännyt 14 prosenttia vastaajista. Noin neljä prosenttia oli pelännyt joutuvansa väkivallan kohteeksi jonkun perheenjäsenen taholta.

Katuväkivaltaa pelänneiden osuus laski edellisvuoteen nähden noin neljä prosenttiyksikköä, mutta oli samalla tasolla kuin tätä edeltävinä vuosina. Perhe- ja työpaikkaväkivallan pelko oli samalla tasolla kuin aikaisempina vuosina. Perheväkivallan pelko on pysynyt samalla tasolla koko tarkastelujakson ajan (2012–2018).

Naiset pelkäävät miehiä useammin joutuvansa väkivallan kohteeksi. Vuoden 2018 kyselyssä 37 prosenttia naisista ilmoitti pelänneensä katuväkivallan uhriksi joutumista ainakin kerran kuluneen vuoden aikana, kun miehistä näin ilmoitti 21 prosenttia. Naiset pelkäsivät myös työpaikkaväkivaltaa selvästi miehiä enemmän. Naisista 19 prosenttia ilmoitti työpaikkaväkivallan pelosta, miehistä yhdeksän prosenttia. Niin ikään perheväkivaltaa pelänneiden osuus oli korkeampi naisten keskuudessa.

Ikäryhmittäiset erot väkivallan pelossa noudattelevat eri ryhmien riskiä joutua väkivallan kohteeksi. Väkivallan pelko ja väkivaltakokemukset ovat harvinaisempia yli 55-vuotiaiden vastaajien keskuudessa. Tähän ikäryhmään kuuluvista 15 prosenttia ilmoitti pelänneensä katuväkivaltaa kuluneen vuoden aikana. Alle 35-vuotiaiden keskuudessa katuväkivaltaa pelänneiden osuus oli kolminkertainen vanhimpaan ikäryhmään nähden. Työpaikkaväkivallan pelosta ilmoittivat useimmin 25–54-vuotiaat vastaajat.