Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Päivitetty: 29.10.2020
Seuraava päivitys: 29.10.2021

Tutkimus- ja kehittämistoiminnalla (t&k) tarkoitetaan systemaattista toimintaa tiedon lisäämiseksi ja tiedon käyttämistä uusien sovellusten löytämiseksi. Kriteerinä on, että toiminnan tavoitteena on jotain oleellisesti uutta. Tutkimus- ja kehittämistoimintaan sisällytetään perustutkimus, soveltava tutkimus sekä kehittämistyö.

Tutkimustiedon merkitys yhteiskunnan ja talouden kehittämisessä on jatkuvasti kasvanut. Tämä osaltaan lisää yhteistyön ja verkottumisen merkitystä niin julkisen ja yksityisen sektorin välillä kuin sektorien sisällä. Tieto ja osaaminen eri muodoissaan ovat tulleet talouden globaalistumisen ja kansainvälistymiskehityksen myötä yhteiskuntien kehityksen avaintekijöiksi, mikä osaltaan heijastuu tutkimuspanostusten johdonmukaisena kasvuna. Taloudellisen kasvun lisäksi toimiva ja tehokas kansallinen innovaatiojärjestelmä nähdään yhä keskeisempänä tekijänä myös sosiaalisen hyvinvoinnin luomisessa.

Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan tavoitteena on turvata kestävä ja tasapainoinen yhteiskunnallinen ja taloudellinen kehitys Suomessa. Talouskasvun ja hyvinvoinnin lisääminen edellyttääkin innovaatioihin perustuvaa, kestävästi suunnattua tuottavuuden parantamista. Tavoitteen toteutumisen edellytyksiä ovat korkea työllisyys ja tuottavuus sekä hyvä kansainvälinen kilpailukyky.

   

Tutkimus- ja kehittämismenot jatkavat tasaista kasvua

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot olivat Tilastokeskuksen mukaan 6,7 miljardia euroa vuonna 2019. Menot nousivat edellisvuodesta 280 miljoonaa euroa mikä tarkoittaa 4,3 prosentin kasvua. Kasvua oli kaikilla sektoreilla, yrityksissä neljä prosenttia, julkisella sektorilla lähes kolme ja korkeakouluissa viisi prosenttia vuoteen 2018 verrattuna. Tutkimusmenojen kasvuvauhti oli samalla tasolla kuin edellisvuonna.

Tilastojulkistus