Kasvihuonekaasupäästöt

Päivitetty: 19.3.2021
Seuraava päivitys: 16.12.2021

Kasvihuonekaasupäästöjen määrä mittaa ihmistoiminnan aiheuttamia paineita kasvihuoneilmiön voimistumiselle ja ilmaston lämpenemiselle. Suomi raportoi kasvihuonekaasupäästöjä Euroopan komissiolle, YK:n ilmastosopimukselle ja Kioton pöytäkirjalle.

Raportoinnin avulla seurataan Suomen päästövähennysvelvoitteiden toteutumista. Päästöjen laskenta perustuu kansainvälisiin raportointi- ja laskentaohjeisiin. Indikaattori ei sisällä maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsätalous (LULUCF) -sektorin vaikutusta, joka on hiiltä ilmakehästä sitova. Kokonaispäästöihin raportoidaan myös energiasektorilla ja teollisuusprosesseissa sekä tuotteiden käytön NMVOC- ja CH4- päästöistä syntyvät epäsuorat CO2-päästöt (0,1 milj. tonnia vuonna 2014).

-energiasektori: polttoaineiden energiakäytön päästöt sekä polttoaineiden tuotantoon, jakeluun ja kulutukseen liittyvät haihtuma- ja karkauspäästöt

-teollisuusprosessit ja tuotteiden käyttö: teollisuusprosesseista vapautuvat, raaka-aineiden ja polttoaineiden raaka-ainekäytöstä aiheutuvat päästöt, F-kaasujen käytöstä aiheutuvat päästöt sekä päästöt dityppioksidin käytöstä teollisissa ja lääketieteellisissä sovelluksissa

-maatalous: kotieläinten ruoansulatuksen, lannankäsittelyn, maaperän, kasvintähteiden pellolla polton sekä kalkituksen ja urealannoituksen päästöt

-jätteiden käsittely: kaatopaikkojen, kompostoinnin ja jätevesien käsittelyn päästöt

Toimialoittaiset kasvihuonekaasujen päästöt tilastoidaan ympäristötilinpidossa http://tilastokeskus.fi/til/tilma/index.html

   

Suomen kasvihuonekaasupäästöt 2019 EU:lle ja YK:n ilmastosopimukselle

Suomen kasvihuonekaasupäästöt ilman LULUCF-sektoria vuonna 2019 vastasivat 53,1 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia (milj. t CO2-ekv.) ollen 18,2 miljoonaa tonnia vähemmän kuin vertailuvuonna 1990. Nämä kokonaispäästöt pysyivät lähes ennallaan verrattuna joulukuussa 2020 julkistettuun ennakkotietoon. Päästökaupan ulkopuoliset päästöt ylittivät EU:n asettaman päästökiintiön 0,6 milj. t CO2-ekv. Maankäyttö, maankäytön muutokset sekä metsätalous (LULUCF) –sektorin nettonielu eli poistumien ja päästöjen summa oli −14,7 milj. tonnia CO2-ekv. vuonna 2019, mutta näitä tietoja ei ole luettu mukaan kokonaispäästöihin. Nyt julkistettavat tiedot perustuvat päästötietojen raportointiin EU:lle ja YK:n ilmastosopimukselle.