Kasvihuonekaasupäästöt

Päivitetty: 13.3.2020
Seuraava päivitys: 21.12.2020

Kasvihuonekaasupäästöjen määrä mittaa ihmistoiminnan aiheuttamia paineita kasvihuoneilmiön voimistumiselle ja ilmaston lämpenemiselle. Suomi raportoi kasvihuonekaasupäästöjä Euroopan komissiolle, YK:n ilmastosopimukselle ja Kioton pöytäkirjalle.

Raportoinnin avulla seurataan Suomen päästövähennysvelvoitteiden toteutumista. Päästöjen laskenta perustuu kansainvälisiin raportointi- ja laskentaohjeisiin. Indikaattori ei sisällä maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsätalous (LULUCF) -sektorin vaikutusta, joka on hiiltä ilmakehästä sitova. Kokonaispäästöihin raportoidaan myös energiasektorilla ja teollisuusprosesseissa sekä tuotteiden käytön NMVOC- ja CH4- päästöistä syntyvät epäsuorat CO2-päästöt (0,1 milj. tonnia vuonna 2014).

-energiasektori: polttoaineiden energiakäytön päästöt sekä polttoaineiden tuotantoon, jakeluun ja kulutukseen liittyvät haihtuma- ja karkauspäästöt

-teollisuusprosessit ja tuotteiden käyttö: teollisuusprosesseista vapautuvat, raaka-aineiden ja polttoaineiden raaka-ainekäytöstä aiheutuvat päästöt, F-kaasujen käytöstä aiheutuvat päästöt sekä päästöt dityppioksidin käytöstä teollisissa ja lääketieteellisissä sovelluksissa

-maatalous: kotieläinten ruoansulatuksen, lannankäsittelyn, maaperän, kasvintähteiden pellolla polton sekä kalkituksen ja urealannoituksen päästöt

-jätteiden käsittely: kaatopaikkojen, kompostoinnin ja jätevesien käsittelyn päästöt

Toimialoittaiset kasvihuonekaasujen päästöt tilastoidaan ympäristötilinpidossa http://tilastokeskus.fi/til/tilma/index.html

   

Suomen kasvihuonekaasupäästöt 2018 EU:lle ja YK:n ilmastosopimukselle

Suomen kasvihuonekaasupäästöt ilman LULUCF-sektoria vuonna 2018 vastasivat 56,4 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia (milj. t CO2-ekv.) ollen 14,8 miljoonaa tonnia vähemmän kuin vertailuvuonna 1990. Päästökaupan ulkopuoliset päästöt ylittivät EU:n asettaman päästökiintiön 0,3 milj. t CO2-ekv. Kokonaispäästöt (pl. LULUCF-sektori) pysyivät lähes ennallaan verrattuna joulukuussa 2019 julkistettuun ennakkotietoon. Nyt julkistettavat tiedot perustuvat päästötietojen raportointiin EU:lle ja YK:n ilmastosopimukselle. Näiden perusteella vahvistetaan Suomen päästökaupan ulkopuolisten päästöjen (pl. LULUCF) päästökiintiöt vuosille 2021-2030.