Tuonti ja vienti

Päivitetty: 8.8.2019
Seuraava päivitys: 6.9.2019

Ulkomaankauppatilasto kuvaa Suomen ja muiden Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioiden ja Suomen ja kolmansien maiden välistä tavarakauppaa eli sisä- ja ulkokauppaa. Ulkomaankauppatilasto on virallinen tietolähde Suomen tuonnista, viennistä ja kauppataseesta. Ulkomaankaupan ennakkotiedot antavat ensimmäiset kuukausitason tiedot Suomen käymästä tavaroiden ulkomaankaupasta. Ennakkotiedoista käy ilmi, miten Suomen vienti, tuonti ja kauppatase ovat kehittyneet sekä kokonaisuudessaan että muiden EU-maiden, euroalueen ja EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.

Tiedot Suomen käymästä kaupasta muiden EU-maiden kanssa kerätään yritysten antamista tilastoilmoituksista sisäkaupan Intrastat-järjestelmällä. Tiedot Suomen ja kolmansien maiden välisestä tavarakaupasta saadaan tulli-ilmoituksista, jotka on annettava jokaisesta tuonti- ja vientilähetyksestä. Suomen ulkomaankauppatilaston laadinnassa sisä- ja ulkokaupan tiedot yhdistetään.

Pääsääntöisesti kaikki Suomesta vietävät ja Suomeen tuotavat tavarat sisältyvät sisä- ja ulkokaupan tavarakaupan tilastoon. Palvelujen kauppa jää tämän tilaston ulkopuolelle. Tilastoinnin edellytyksenä on, että tavara fyysisesti saapuu maahan tai lähtee maasta. Poikkeuksena ovat laivat ja lentokoneet, jotka tilastoidaan taloudellisen omistusoikeuden muuttuessa. Taloudellisella omistusoikeudella tarkoitetaan oikeutta hakea etuuksia, jotka liittyvät laivojen tai lentokoneiden käyttöön taloudellisen toiminnan yhteydessä sen nojalla, että samalla hyväksytään toimintaan liittyvät riskit. Toisaalta tilastoinnin kannalta ei ole merkitystä, sisältyykö tavaran tuontiin tai vientiin maksuliikennettä vai ei.

   

Tavaraviennin arvo laski kolme prosenttia kesäkuussa

Vienti Saksaan alavireistä, ulkokaupan vienti kasvoi

Suomen tavaraviennin arvo oli kesäkuussa Tullin ennakkotilaston mukaan hieman yli 5,2 miljardia euroa. Viennin arvo laski kolme prosenttia viime vuoden kesäkuusta. Tuonnin arvo laski kesäkuussa kymmenen prosenttia ja oli hieman alle 5,1 miljardia euroa. Ensimmäisen vuosipuoliskon viennin arvo nousi neljä prosenttia viime vuodesta. Tuonnin arvo vuoden alusta laski prosentin verrattuna viime vuoden tammi-kesäkuuhun.

Kauppatase oli kesäkuussa 195 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tammi-kesäkuun kauppatase kääntyi 130 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. Viime vuoden kesäkuussa kauppatase oli 175 miljoonaa euroa alijäämäinen ja tammi-kesäkuussa 1,2 miljardia euroa alijäämäinen.

Tavaraviennin arvo laski useassa tavararyhmässä kesäkuussa. Jyrkintä lasku oli kuljetusvälineiden kohdalla. Metsäteollisuuden tuotteiden sekä koneiden ja laitteiden viennin arvon lasku oli hieman hitaampaa. Öljyjalosteiden viennin arvo säilyi viime vuoden tasolla, mutta muun kemianteollisuuden viennin arvo laski. Metallien kokonaisviennin käänsi kasvuun kaasuputkien vienti avomerelle ja Venäjälle viime kuukausien tapaan. Putkien viennin arvo oli kesäkuussa 129 miljoonaa euroa. Ilman putkivientiä laskettuna kokonaisviennin arvo olisi laskenut kesäkuussa viisi prosenttia.

Viennin tavoin myös tuonnissa kirjattiin arvon laskua tasaisesti eri ryhmissä. Niin teollisuuden koneiden ja laitteiden, kuljetusvälineiden, kemianteollisuuden tuotteiden, raudan ja teräksen sekä malmienkin tuonnin arvo laski. Sähköteknisten tuotteiden tuonnin arvo pysyi lähes viime vuoden tasolla.

Vienti EU-maihin laski kesäkuussa seitsemän prosenttia ja tuonti EU:sta 14 prosenttia. Vienti EU:n ulkopuolelle nousi kolme prosenttia, mutta tuonti EU:n ulkopuolelta väheni kolme prosenttia kesäkuussa. Tammi-kesäkuussa vienti EU-maihin kasvoi kaksi prosenttia ja ulkokaupan vienti kuusi prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista säilyi edellisvuoden tasolla, kun taas tuonti EU:n ulkopuolelta laski kaksi prosenttia.

Vienti Saksaan laski huomattavasti kesäkuussa. Vienti Ruotsiin, Alankomaihin ja Isoon-Britanniaan laski selvästi hitaammin. Vienti Yhdysvaltoihin, Kiinaan ja Venäjälle kasvoi kesäkuussa. Tuonti Yhdysvalloista kasvoi selvästi, mutta tuonti Kiinasta kasvoi vain hieman. Tuonti muista suurista kauppakumppaneista laski kesäkuussa. Eniten laski tuonti Saksasta.