Tuonti ja vienti

Päivitetty: 9.3.2020
Seuraava päivitys: 9.4.2020

Ulkomaankauppatilasto kuvaa Suomen ja muiden Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioiden ja Suomen ja kolmansien maiden välistä tavarakauppaa eli sisä- ja ulkokauppaa. Ulkomaankauppatilasto on virallinen tietolähde Suomen tuonnista, viennistä ja kauppataseesta. Ulkomaankaupan ennakkotiedot antavat ensimmäiset kuukausitason tiedot Suomen käymästä tavaroiden ulkomaankaupasta. Ennakkotiedoista käy ilmi, miten Suomen vienti, tuonti ja kauppatase ovat kehittyneet sekä kokonaisuudessaan että muiden EU-maiden, euroalueen ja EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.

Tiedot Suomen käymästä kaupasta muiden EU-maiden kanssa kerätään yritysten antamista tilastoilmoituksista sisäkaupan Intrastat-järjestelmällä. Tiedot Suomen ja kolmansien maiden välisestä tavarakaupasta saadaan tulli-ilmoituksista, jotka on annettava jokaisesta tuonti- ja vientilähetyksestä. Suomen ulkomaankauppatilaston laadinnassa sisä- ja ulkokaupan tiedot yhdistetään.

Pääsääntöisesti kaikki Suomesta vietävät ja Suomeen tuotavat tavarat sisältyvät sisä- ja ulkokaupan tavarakaupan tilastoon. Palvelujen kauppa jää tämän tilaston ulkopuolelle. Tilastoinnin edellytyksenä on, että tavara fyysisesti saapuu maahan tai lähtee maasta. Poikkeuksena ovat laivat ja lentokoneet, jotka tilastoidaan taloudellisen omistusoikeuden muuttuessa. Taloudellisella omistusoikeudella tarkoitetaan oikeutta hakea etuuksia, jotka liittyvät laivojen tai lentokoneiden käyttöön taloudellisen toiminnan yhteydessä sen nojalla, että samalla hyväksytään toimintaan liittyvät riskit. Toisaalta tilastoinnin kannalta ei ole merkitystä, sisältyykö tavaran tuontiin tai vientiin maksuliikennettä vai ei.

   

Tavaraviennin arvo laski 18,3 prosenttia tammikuussa

Vienti ja tuonti EU-maiden kanssa laski, tuonti Kiinasta kasvoi

Suomen tavaraviennin arvo oli tammikuussa Tullin ennakkotilaston mukaan lähes 4,8 miljardia euroa. Viennin arvo oli 18,3 prosenttia pienempi kuin viime vuoden tammikuussa. Tuonti laski tammikuussa 3,7 prosenttia vertailukuukaudesta ja oli arvoltaan hieman yli 5,1 miljardia euroa.

Kauppatase oli tammikuussa 365 miljoonaa euroa alijäämäinen. Viime vuoden tammikuussa kauppatase oli 510 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Viennin arvon suurta laskua tammikuussa selittävät osittain vertailukuukaudelle osuneet alustoimitukset, mutta myös suurimpien muiden tavararyhmien vientiin kirjattiin laskua. Ilman vuodentakaisten alustoimitusten vaikutusta viennin lasku olisi jäänyt 7,9 prosenttiin. Muista tavararyhmistä eniten viime vuoden tammikuuhun verrattuna laski metsäteollisuustuotteiden, öljyjalosteiden sekä rauta- ja terästuotteiden viennin arvo. Kuparin vientiarvo nousi. Raudan ja teräksen sekä malmien tuonnin arvo kasvoi hieman tammikuussa, kun taas öljyn, koneiden ja laitteiden tuonti oli laskusuuntaista.

Vienti EU-maihin laski tammikuussa 21,4 prosenttia ja tuonti EU:sta väheni 4,5 prosenttia. Samaan aikaan vienti EU:n ulkopuolelle pieneni 13,2 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta laski 2,5 prosenttia.

Viime vuoden tammikuun 544 miljoonan euron laivatoimituksen vuoksi vienti tärkeimpään kauppakumppanimaahan Saksaan puolittui tämän vuoden tammikuussa. Myös vienti Ruotsiin ja Yhdysvaltoihin, samoin kuin Kiinaan ja Iso-Britanniaan, pieneni. Vienti Alankomaihin kasvoi hieman. Tuonti Saksasta, Venäjältä ja Ruotsista laski noin kymmenyksellä tammikuussa. Tuonti Kiinasta nousi hieman ja tuonti Iso-Britanniasta pysyi suunnilleen viime vuoden tammikuun tasolla.