Tuonti ja vienti

Päivitetty: 7.2.2019
Seuraava päivitys: 11.3.2019

Ulkomaankauppatilasto kuvaa Suomen ja muiden Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioiden ja Suomen ja kolmansien maiden välistä tavarakauppaa eli sisä- ja ulkokauppaa. Ulkomaankauppatilasto on virallinen tietolähde Suomen tuonnista, viennistä ja kauppataseesta. Ulkomaankaupan ennakkotiedot antavat ensimmäiset kuukausitason tiedot Suomen käymästä tavaroiden ulkomaankaupasta. Ennakkotiedoista käy ilmi, miten Suomen vienti, tuonti ja kauppatase ovat kehittyneet sekä kokonaisuudessaan että muiden EU-maiden, euroalueen ja EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.

Tiedot Suomen käymästä kaupasta muiden EU-maiden kanssa kerätään yritysten antamista tilastoilmoituksista sisäkaupan Intrastat-järjestelmällä. Tiedot Suomen ja kolmansien maiden välisestä tavarakaupasta saadaan tulli-ilmoituksista, jotka on annettava jokaisesta tuonti- ja vientilähetyksestä. Suomen ulkomaankauppatilaston laadinnassa sisä- ja ulkokaupan tiedot yhdistetään.

Pääsääntöisesti kaikki Suomesta vietävät ja Suomeen tuotavat tavarat sisältyvät sisä- ja ulkokaupan tavarakaupan tilastoon. Palvelujen kauppa jää tämän tilaston ulkopuolelle. Tilastoinnin edellytyksenä on, että tavara fyysisesti saapuu maahan tai lähtee maasta. Poikkeuksena ovat laivat ja lentokoneet, jotka tilastoidaan taloudellisen omistusoikeuden muuttuessa. Taloudellisella omistusoikeudella tarkoitetaan oikeutta hakea etuuksia, jotka liittyvät laivojen tai lentokoneiden käyttöön taloudellisen toiminnan yhteydessä sen nojalla, että samalla hyväksytään toimintaan liittyvät riskit. Toisaalta tilastoinnin kannalta ei ole merkitystä, sisältyykö tavaran tuontiin tai vientiin maksuliikennettä vai ei.

   

Tavaraviennin arvo nousi kaksi prosenttia joulukuussa

Paperimassan viennin jyrkkä kasvu jatkui

Suomen tavaraviennin arvo oli joulukuussa Tullin ennakkotilaston mukaan 4,9 miljardia euroa. Viennin arvo oli kaksi prosenttia suurempi kuin vuoden 2017 joulukuussa. Tuonti nousi joulukuussa neljä prosenttia ja oli arvoltaan hieman yli 5,3 miljardia euroa. Koko viime vuonna yhteenlaskettu vienti nousi seitsemän prosenttia ja yhteenlaskettu tuonti kuusi prosenttia verrattuna vuoteen 2017.

Kauppatase oli joulukuussa 425 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-joulukuussa kauppataseen alijäämää kertyi 2,6 miljardia euroa. Vuoden 2017 joulukuussa kauppatase oli 350 miljoonaa euroa alijäämäinen ja koko vuonna 2,8 miljardia euroa alijäämäinen.

Öljyjalosteiden viennin arvo laski selvästi joulukuussa. Laskua tuli myös kuparin, sinkin ja nikkelin vientiin. Lasku oli loivempaa sahatavaran sekä koneiden ja laitteiden viennin kohdalla. Paperimassan viennin arvo kasvoi viime kuukausien tapaan. Joulukuulle osui kaasuputkitoimituksia avomerelle ja Ruotsiin 114 miljoonan euron edestä, mutta muun raudan ja teräksen vienti kasvoi vain hieman. Ilman kaasuputkivientiä laskettuna kokonaisviennin arvo olisi ollut vuoden 2017 joulukuun tasolla. Paperin ja pahvin sekä kuljetusvälineiden viennin kasvu oli niin ikään vaatimatonta. Raakaöljyn ja öljyjalosteiden tuonnin arvo kasvoi, mutta koneiden ja laitteiden sekä muiden kemianteollisuuden tuotteiden tuonnin arvoon tuli laskua. Tuonnin arvoa nosti joulukuussa 123 miljoonan euron lentokonehankinta Ranskasta.

Vienti EU-maihin nousi joulukuussa neljä prosenttia ja tuonti EU-maista laski prosentin. Vienti EU:n ulkopuolelle ei muuttunut edellisvuodesta, mutta tuonti EU:n ulkopuolelta kasvoi 12 prosenttia. Tammi-joulukuussa vienti EU-maihin kasvoi kuusi prosenttia ja ulkokaupan vienti kahdeksan prosenttia. Koko vuonna tuonti EU-maista nousi neljä prosenttia, kun taas tuonti EU:n ulkopuolelta kasvoi kymmenen prosenttia.

Vienti Kiinaan laski joulukuussa selvästi. Myös vienti Isoon-Britanniaan laski. Vienti muihin tärkeisiin kauppakumppaneihin kasvoi. Vienti kasvoi eniten Yhdysvaltoihin ja Alankomaihin. Tuonti Venäjältä, Alankomaista ja Ruotsista kasvoi, mutta tuonti Saksasta ja Kiinasta laski. Tuonti Ranskasta kasvoi jyrkästi lentokonehankinnan vuoksi.