Tuonti ja vienti

Päivitetty: 10.2.2020
Seuraava päivitys: 9.3.2020

Ulkomaankauppatilasto kuvaa Suomen ja muiden Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioiden ja Suomen ja kolmansien maiden välistä tavarakauppaa eli sisä- ja ulkokauppaa. Ulkomaankauppatilasto on virallinen tietolähde Suomen tuonnista, viennistä ja kauppataseesta. Ulkomaankaupan ennakkotiedot antavat ensimmäiset kuukausitason tiedot Suomen käymästä tavaroiden ulkomaankaupasta. Ennakkotiedoista käy ilmi, miten Suomen vienti, tuonti ja kauppatase ovat kehittyneet sekä kokonaisuudessaan että muiden EU-maiden, euroalueen ja EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.

Tiedot Suomen käymästä kaupasta muiden EU-maiden kanssa kerätään yritysten antamista tilastoilmoituksista sisäkaupan Intrastat-järjestelmällä. Tiedot Suomen ja kolmansien maiden välisestä tavarakaupasta saadaan tulli-ilmoituksista, jotka on annettava jokaisesta tuonti- ja vientilähetyksestä. Suomen ulkomaankauppatilaston laadinnassa sisä- ja ulkokaupan tiedot yhdistetään.

Pääsääntöisesti kaikki Suomesta vietävät ja Suomeen tuotavat tavarat sisältyvät sisä- ja ulkokaupan tavarakaupan tilastoon. Palvelujen kauppa jää tämän tilaston ulkopuolelle. Tilastoinnin edellytyksenä on, että tavara fyysisesti saapuu maahan tai lähtee maasta. Poikkeuksena ovat laivat ja lentokoneet, jotka tilastoidaan taloudellisen omistusoikeuden muuttuessa. Taloudellisella omistusoikeudella tarkoitetaan oikeutta hakea etuuksia, jotka liittyvät laivojen tai lentokoneiden käyttöön taloudellisen toiminnan yhteydessä sen nojalla, että samalla hyväksytään toimintaan liittyvät riskit. Toisaalta tilastoinnin kannalta ei ole merkitystä, sisältyykö tavaran tuontiin tai vientiin maksuliikennettä vai ei.

   

Tavaraviennin arvo kasvoi 13,3 prosenttia joulukuussa

Alustoimitus nosti viennin arvoa reippaasti

Suomen tavaraviennin arvo oli joulukuussa Tullin ennakkotilaston mukaan 5,6 miljardia euroa. Viennin arvo oli 13,3 prosenttia suurempi kuin vuoden 2018 joulukuussa. Tuonti sen sijaan laski joulukuussa 1,9 prosenttia ja oli arvoltaan hieman alle 5,3 miljardia euroa. Tammi-joulukuussa yhteenlaskettu viennin arvo nousi 1,9 prosenttia, mutta yhteenlaskettu tuonnin arvo väheni 1,4 prosenttia vuodesta 2018.

Kauppatase oli joulukuussa 330 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tammi-joulukuussa kauppataseen alijäämää kuitenkin kertyi 710 miljoonaa euroa. Vuoden 2018 joulukuussa kauppatase oli 428 miljoonaa euroa alijäämäinen ja tammi-joulukuussa 2,9 miljardia euroa alijäämäinen.

Tilastoarvoltaan 931 miljoonan euron alustoimitus Italiaan nosti viennin arvoa tuntuvasti joulukuussa. Ilman alustoimitusta laskettuna joulukuun viennin arvo olisi pienentynyt vuoden 2018 joulukuusta noin kuusi prosenttia. Alustoimituksen lisäksi kokonaisviennin arvoa nosti öljyjalosteiden ja nikkelin viennin arvon nousu. Koneiden ja laitteiden, henkilöautojen, metsäteollisuuden tuotteiden ja muiden metallien viennin arvoon kirjattiin selvää laskua. Jyrkintä arvon lasku oli paperimassan kohdalla. Myös tuonnissa arvon laskua tilastoitiin lähes kaikkien merkittävien tavararyhmien kohdalla. Metallien tuonnin arvoa nosti arvoltaan suuri metallirakenteiden tuonti Saksasta. Kokonaistuonnin arvon laskua selittää myös joulukuussa 2018 Ranskasta tuotu 122 miljoonan euron lentokone.

Vienti EU-maihin kasvoi 24,5 prosenttia, mutta tuonti EU:sta laski 3,9 prosenttia joulukuussa. Samaan aikaan vienti EU:n ulkopuolelle laski 2,0 prosenttia, mutta tuonti EU:n ulkopuolelta nousi 1,2 prosenttia. Tammi-joulukuussa vienti EU-maihin nousi 1,7 prosenttia ja ulkokaupan vienti 2,3 prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista laski 0,1 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 3,4 prosenttia.

Vienti Ruotsiin ja Kiinaan kasvoi joulukuussa, mutta vienti muihin suuriin kauppakumppaneihin laski. Vienti Isoon-Britanniaan ja Saksaan laski jyrkästi. Italiaan viennin arvo moninkertaistui vertailukuukaudesta alustoimituksen vuoksi. Tuonti Alankomaista ja Yhdysvalloista laski, mutta tuonti Venäjältä, Saksasta, Ruotsista ja Kiinasta kasvoi.