Tuonti ja vienti

Päivitetty: 7.6.2021
Seuraava päivitys: 8.7.2021

Ulkomaankauppatilasto kuvaa Suomen ja muiden Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioiden ja Suomen ja kolmansien maiden välistä tavarakauppaa eli sisä- ja ulkokauppaa. Ulkomaankauppatilasto on virallinen tietolähde Suomen tuonnista, viennistä ja kauppataseesta. Ulkomaankaupan ennakkotiedot antavat ensimmäiset kuukausitason tiedot Suomen käymästä tavaroiden ulkomaankaupasta. Ennakkotiedoista käy ilmi, miten Suomen vienti, tuonti ja kauppatase ovat kehittyneet sekä kokonaisuudessaan että muiden EU-maiden, euroalueen ja EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.

Tiedot Suomen käymästä kaupasta muiden EU-maiden kanssa kerätään yritysten antamista tilastoilmoituksista sisäkaupan Intrastat-järjestelmällä. Tiedot Suomen ja kolmansien maiden välisestä tavarakaupasta saadaan tulli-ilmoituksista, jotka on annettava jokaisesta tuonti- ja vientilähetyksestä. Suomen ulkomaankauppatilaston laadinnassa sisä- ja ulkokaupan tiedot yhdistetään.

Pääsääntöisesti kaikki Suomesta vietävät ja Suomeen tuotavat tavarat sisältyvät sisä- ja ulkokaupan tavarakaupan tilastoon. Palvelujen kauppa jää tämän tilaston ulkopuolelle. Tilastoinnin edellytyksenä on, että tavara fyysisesti saapuu maahan tai lähtee maasta. Poikkeuksena ovat laivat ja lentokoneet, jotka tilastoidaan taloudellisen omistusoikeuden muuttuessa. Taloudellisella omistusoikeudella tarkoitetaan oikeutta hakea etuuksia, jotka liittyvät laivojen tai lentokoneiden käyttöön taloudellisen toiminnan yhteydessä sen nojalla, että samalla hyväksytään toimintaan liittyvät riskit. Toisaalta tilastoinnin kannalta ei ole merkitystä, sisältyykö tavaran tuontiin tai vientiin maksuliikennettä vai ei.

   

Tavaraviennin arvo nousi 18,3 prosenttia huhtikuussa

Sahatavaran, metallien ja kemianteollisuuden tuotteiden vienti kasvoi voimakkaasti

Suomen tavaraviennin arvo oli Tullin ennakkotilaston mukaan lähes 5,3 miljardia euroa huhtikuussa. Viennin arvo oli 18,3 prosenttia suurempi kuin vuoden 2020 huhtikuussa, jolloin viennin arvo laski 19,2 prosenttia. Tuonti nousi kuluvan vuoden huhtikuussa 29,7 prosenttia vertailukuukaudesta ja oli arvoltaan 5,5 miljardia euroa. Vertailukuukautena 2020 tuonnin arvo laski 27,0 prosenttia. Tammi-huhtikuussa yhteenlaskettu viennin arvo nousi 7,4 prosenttia ja tuonnin arvo 7,1 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Kauppatase oli huhtikuussa 265 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-huhtikuussa alijäämää kertyi lähes 1,3 miljardia euroa. Vuoden 2020 huhtikuussa kauppatase oli 185 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja saman vuoden tammi-huhtikuussa 1,2 miljardia euroa alijäämäinen.

Puutavaran viennin arvoon tilastoitiin 51 prosenttia kasvua huhtikuussa. Paperin ja pahvin vienti laski kolme prosenttia ja paperimassan vienti neljä prosenttia viime vuoden huhtikuusta. Teollisuuden koneiden ja laitteiden viennin arvo nousi prosentin. Sähköteknisten koneiden ja laitteiden vienti nousi kaksi prosenttia. Kuljetusvälineiden viennin arvo yli kaksinkertaistui. Myös metallien, malmien ja kemianteollisuuden tuotteiden viennin arvo kasvoi jyrkästi. Öljytuotteiden viennin arvo nousi 14 prosenttia, jalostamon huoltoseisokista huolimatta, koska vertailukuukauden viennin arvo oli myös hyvin alhainen.

Öljyn ja öljytuotteiden tuonnin arvo kasvoi 61 prosenttia ja kuljetusvälineiden sekä niiden osien tuonnin arvo 165 prosenttia verrattuna edellisen vuoden huhtikuun alhaisiin tuontiarvoihin. Teollisuuden koneiden ja laitteiden tuonnin arvo nousi 27 prosenttia. Sähkökoneiden ja -laitteiden tuonnin arvo kasvoi 19 prosenttia. Kasvua tilastoitiin myös malmien, metallien ja kemianteollisuuden tuotteiden tuontiin.

Vienti EU-maihin kasvoi huhtikuussa ennakkotietojen mukaan 21,9 prosenttia ja tuonti EU:sta 33,1 prosenttia. Samaan aikaan vienti EU:n ulkopuolelle kasvoi 14,3 prosentti ja tuonti EU:n ulkopuolelta 24,6 prosenttia. Tammi-huhtikuussa 2021 vienti EU-maihin nousi 7,6 prosenttia ja ulkokaupan vienti 7,3 prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista suureni 7,7 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 6,3 prosenttia.

Vienti Saksaan kasvoi 32,0 prosenttia, vienti Ruotsiin 14,1 prosenttia, vienti Venäjälle 43,9 prosenttia ja vienti Kiinaan 20,9 prosenttia huhtikuussa. Vienti Alankomaihin nousi 1,4 prosenttia, mutta vienti Yhdysvaltoihin laski 5,0 prosenttia. Vienti Isoon-Britanniaan nousi 39,7 prosenttia. Tuonti Saksasta nousi 37,4 prosenttia ja tuonti Alankomaista 7,8 prosenttia huhtikuussa. Tuonti Ruotsista kasvoi 24,3 prosenttia, tuonti Venäjältä 36,5 prosenttia ja tuonti Kiinasta 9,5 prosenttia. Tuonti Isosta-Britanniasta nousi 3,7 prosenttia huhtikuussa. Ennakkojulkaisun taulusta 6 löytyvät maakohtaiset (25 kpl) viennin ja tuonnin arvot sekä muutosprosentit. Tiedot ovat ennakollisia, joten merkittävät muutokset ovat mahdollisia tilastotietojen täydentyessä.