Tuonti ja vienti

Päivitetty: 8.5.2019
Seuraava päivitys: 7.6.2019

Ulkomaankauppatilasto kuvaa Suomen ja muiden Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioiden ja Suomen ja kolmansien maiden välistä tavarakauppaa eli sisä- ja ulkokauppaa. Ulkomaankauppatilasto on virallinen tietolähde Suomen tuonnista, viennistä ja kauppataseesta. Ulkomaankaupan ennakkotiedot antavat ensimmäiset kuukausitason tiedot Suomen käymästä tavaroiden ulkomaankaupasta. Ennakkotiedoista käy ilmi, miten Suomen vienti, tuonti ja kauppatase ovat kehittyneet sekä kokonaisuudessaan että muiden EU-maiden, euroalueen ja EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.

Tiedot Suomen käymästä kaupasta muiden EU-maiden kanssa kerätään yritysten antamista tilastoilmoituksista sisäkaupan Intrastat-järjestelmällä. Tiedot Suomen ja kolmansien maiden välisestä tavarakaupasta saadaan tulli-ilmoituksista, jotka on annettava jokaisesta tuonti- ja vientilähetyksestä. Suomen ulkomaankauppatilaston laadinnassa sisä- ja ulkokaupan tiedot yhdistetään.

Pääsääntöisesti kaikki Suomesta vietävät ja Suomeen tuotavat tavarat sisältyvät sisä- ja ulkokaupan tavarakaupan tilastoon. Palvelujen kauppa jää tämän tilaston ulkopuolelle. Tilastoinnin edellytyksenä on, että tavara fyysisesti saapuu maahan tai lähtee maasta. Poikkeuksena ovat laivat ja lentokoneet, jotka tilastoidaan taloudellisen omistusoikeuden muuttuessa. Taloudellisella omistusoikeudella tarkoitetaan oikeutta hakea etuuksia, jotka liittyvät laivojen tai lentokoneiden käyttöön taloudellisen toiminnan yhteydessä sen nojalla, että samalla hyväksytään toimintaan liittyvät riskit. Toisaalta tilastoinnin kannalta ei ole merkitystä, sisältyykö tavaran tuontiin tai vientiin maksuliikennettä vai ei.

   

Tavaraviennin arvo viime vuoden tasolla maaliskuussa

Sähkötekniikan, kemianteollisuuden ja metallien vienti heikkoa

Suomen tavaraviennin arvo oli maaliskuussa Tullin ennakkotilaston mukaan hieman yli 5,4 miljardia euroa. Viennin arvo oli lähes samalla tasolla kuin viime vuoden maaliskuussa. Tuonnin arvo laski maaliskuussa kolme prosenttia ja oli hieman yli 5,5 miljardia euroa. Vuoden ensimmäisen neljänneksen yhteenlaskettu viennin arvo nousi kuusi prosenttia, mutta yhteenlaskettu tuonti laski kaksi prosenttia viime vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.

Kauppatase oli maaliskuussa 95 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-maaliskuussa kauppataseeseen kertyi kuitenkin ylijäämää 315 miljoonaa euroa. Viime vuoden maaliskuussa kauppatase oli 300 miljoonaa euroa alijäämäinen ja tammi-maaliskuussa 900 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Teollisuuden koneiden ja laitteiden, kuljetusvälineiden, paperimassan, sahatavaran ja kojeiden ja mittareiden vienti kasvoi maaliskuussa. Laskua tilastoitiin sähköteknisten koneiden ja laitteiden sekä kemianteollisuuden tuotteiden vientiin. Myös metallien vientiin tuli laskua. Paperin ja pahvin vienti heikkeni vain hieman. Öljyjalosteiden viennin arvo oli lähes viime vuoden maaliskuun tasolla. Malmien ja sahatavaran tuonnin arvo kasvoi maaliskuussa, mutta muiden arvoltaan suurimpien ryhmien tuontiin tilastoitiin laskua.

Vienti EU-maihin säilyi viime vuoden tasolla maaliskuussa, mutta tuonti EU:sta laski kaksi prosenttia. Vienti EU:n ulkopuolelle ei myöskään juuri muuttunut viime vuodesta, mutta tuonti EU:n ulkopuolelta laski viisi prosenttia verrattuna viime vuoden maaliskuuhun. Tammi-maaliskuussa vienti EU-maihin kasvoi kahdeksan prosenttia ja ulkokaupan vienti kolme prosenttia viime vuodesta. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista nousi prosentin, kun taas tuonti EU:n ulkopuolelta laski kuusi prosenttia.

Vienti Saksaan ja Alankomaihin laski maaliskuussa. Vienti Kiinaan oli viime vuoden tasolla. Vienti muihin suuriin kauppakumppaneihin kasvoi. Vienti Yhdysvaltoihin ja Isoon-Britanniaan nousi selvästi. Tuonti Kiinasta kasvoi maaliskuussa. Tuonti Ruotsista ei juurikaan muuttunut viime vuoden maaliskuusta, mutta tuonti muista suurista tuontimaista laski.