Tuonti ja vienti

Päivitetty: 8.7.2019
Seuraava päivitys: 8.8.2019

Ulkomaankauppatilasto kuvaa Suomen ja muiden Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioiden ja Suomen ja kolmansien maiden välistä tavarakauppaa eli sisä- ja ulkokauppaa. Ulkomaankauppatilasto on virallinen tietolähde Suomen tuonnista, viennistä ja kauppataseesta. Ulkomaankaupan ennakkotiedot antavat ensimmäiset kuukausitason tiedot Suomen käymästä tavaroiden ulkomaankaupasta. Ennakkotiedoista käy ilmi, miten Suomen vienti, tuonti ja kauppatase ovat kehittyneet sekä kokonaisuudessaan että muiden EU-maiden, euroalueen ja EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.

Tiedot Suomen käymästä kaupasta muiden EU-maiden kanssa kerätään yritysten antamista tilastoilmoituksista sisäkaupan Intrastat-järjestelmällä. Tiedot Suomen ja kolmansien maiden välisestä tavarakaupasta saadaan tulli-ilmoituksista, jotka on annettava jokaisesta tuonti- ja vientilähetyksestä. Suomen ulkomaankauppatilaston laadinnassa sisä- ja ulkokaupan tiedot yhdistetään.

Pääsääntöisesti kaikki Suomesta vietävät ja Suomeen tuotavat tavarat sisältyvät sisä- ja ulkokaupan tavarakaupan tilastoon. Palvelujen kauppa jää tämän tilaston ulkopuolelle. Tilastoinnin edellytyksenä on, että tavara fyysisesti saapuu maahan tai lähtee maasta. Poikkeuksena ovat laivat ja lentokoneet, jotka tilastoidaan taloudellisen omistusoikeuden muuttuessa. Taloudellisella omistusoikeudella tarkoitetaan oikeutta hakea etuuksia, jotka liittyvät laivojen tai lentokoneiden käyttöön taloudellisen toiminnan yhteydessä sen nojalla, että samalla hyväksytään toimintaan liittyvät riskit. Toisaalta tilastoinnin kannalta ei ole merkitystä, sisältyykö tavaran tuontiin tai vientiin maksuliikennettä vai ei.

   

Tavaraviennin arvo nousi kuusi prosenttia toukokuussa

Öljyjalosteiden viennin arvo kasvoi jyrkästi

Suomen tavaraviennin arvo oli toukokuussa Tullin ennakkotilaston mukaan 5,7 miljardia euroa. Arvo oli kuusi prosenttia suurempi kuin viime vuoden toukokuussa. Tuonnin arvo nousi toukokuussa kaksi prosenttia ja oli myös noin 5,7 miljardia euroa. Tammi-toukokuussa viennin arvo nousi viisi prosenttia ja tuonnin arvo prosentin verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Kauppatase oli toukokuussa kymmenen miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-toukokuussa kauppataseen alijäämä oli 90 miljoonaa euroa. Viime vuoden toukokuussa kauppatase oli 250 miljoonaa euroa alijäämäinen ja tammi-toukokuussa hieman yli miljardia euroa alijäämäinen.

Kokonaisviennin kasvua toukokuussa selittää erityisesti öljyjalosteiden viennin arvon selvä nousu vertailukuukaudesta. Teollisuuden koneiden ja laitteiden viennin arvo kasvoi huomattavasti hitaammin. Kuljetusvälineiden ja metsäteollisuuden tuotteiden viennin arvo oli lähes viime vuoden toukokuun tasolla. Arvon kasvu oli nopeampaa kojeiden ja mittareiden sekä peruskemikaalien viennin kohdalla. Muiden kemianteollisuuden tuotteiden vienti oli alavireistä. Toukokuulle tilastoitiin lisäksi kaasuputkien vientiä avomerelle ja Venäjälle yhteensä 176 miljoonan euron arvosta. Ilman kaasuputkivientiä laskettuna viennin arvo nousi kolme prosenttia. Sähköteknisten koneiden ja laitteiden viennin arvoon kirjattiin laskua.

Arvoltaan suurimpien tavararyhmien tuontiin tilastoitiin pientä kasvua toukokuulle. Sähköteknisten tavaroiden, lääkkeiden sekä raudan ja teräksen tuonnin arvon nousu oli hieman nopeampaa. Kokonaistuonnin arvon kasvun hitautta selittää osittain viime vuoden toukokuun arvoltaan suuri metallituonti.

Vienti EU-maihin nousi toukokuussa viisi prosenttia ja tuonti EU:sta neljä prosenttia. Vienti EU:n ulkopuolelle nousi yhdeksän prosenttia, mutta tuonti EU:n ulkopuolelta pieneni prosentin. Tammi-toukokuussa vienti EU-maihin kasvoi kolme prosenttia ja ulkokaupan vienti kuusi prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista nousi kolme prosenttia, kun taas tuonti EU:n ulkopuolelta laski kaksi prosenttia.

Vienti Isoon-Britanniaan ja Kiinaan laski toukokuussa. Vienti muihin suuriin kauppakumppaneihin kasvoi. Vienti Venäjälle ja Yhdysvaltoihin vahvistui selvästi. Tuonti Ruotsista laski toukokuussa. Tuonti muista suurista tuontimaista nousi vain hieman Yhdysvaltoja lukuun ottamatta, josta tuonti kasvoi huomattavasti vertailukuukaudesta.