Uhanalaiset lajit 

Päivitetty: 10.3.2011 - Seuraava päivitys: 1.1.2021
   
 
 
Jaa

Enemmistö uhanalaisista lajeista elää metsissä

Vuoden 2010 arvion mukaan Suomessa on 2 247 uhanalaista lajia, mikä on 10,5 prosenttia arvioiduista 21 400 lajista. Arvioitujen lajien määrä on kansainvälisestikin poikkeuksellisen suuri.

Edellisen arvion 1 505 uhanalaisesta lajista (10 % arvioiduista lajeista) tilanne on parantunut 186 ja huonontunut 356 lajin kohdalla. Tämä osoittaa lajiston uhanalaistumiskehityksen jatkuneen, mutta myös suojelukeinojen toimineen monilla lajeilla.

Enemmistö uhanalaisista lajeista elää metsissä (36,2 %) sekä perinneympäristöissä ja muissa ihmisen muuttamissa ympäristöissä (23,3 %). Metsien ja perinneympäristöjen lajiston uhanalaistumisvauhti on hieman hidastunut.

Metsäelinympäristöjen muutokset ovat yhteensä 693 lajin ensisijaisena uhanalaisuuden syynä. Merkittävimpiä niistä ovat lahopuun väheneminen (27 %) ja metsien uudistamis- ja hoitotoimenpiteet, kuten avohakkuut ja maaperän mekaaninen muokkaus (26 %). Perinneympäristöjen lajeista kaikkiaan 70 lajin tilanne on parantunut. Pääosa niistä on yleislevinneisyydeltään eteläisiä kovakuoriaisia, perhosia ja luteita. Soiden, kallioiden, rantojen ja tunturipaljakoiden lajiston uhanalaistuminen on kiihtynyt.


Lähde:
Suomen ympäristökeskus SYKE


Indikaattorin kuvaus

Uhanalaisten lajien määrä kertoo eläin-, kasvi- ja sienilajien uhanalaisuudesta Suomessa. Uhanalaisia ovat sellaiset lajit, jotka on vaarassa hävitä Suomen luonnosta. Suomessa suurimmat syyt uhanalaisuudelle ovat metsänhoito, niittyjen sulkeutuminen, rakentaminen ja kemialliset haitat kuten ilmansaasteet ja vesistöjen pilaantuminen.