Toimeentulotuki

Päivitetty: 1.2.2019
Seuraava päivitys: 21.8.2019

Indikaattori ilmaisee kalenterivuoden aikana toimeentulotukea saaneiden henkilöiden osuuden prosentteina väestöstä. Väestötietona käytetään vuoden lopun tilannetta. Kotitalouden kaikki toimeentulotuen saajat on tähän tilastoon laskettu erikseen eli myös lapset ovat mukana laskennassa.

   

Toimeentulotuen saajat

Indikaattori voi kertoa yhteiskunnallisesta syrjäytymisuhkasta ja kasautuneesta huono-osaisuudesta, sillä toimeentulotuki on viimesijaisin toimeentulon tukimuoto. Indikaattorin avulla voidaan pystyä paikantamaan perusturvan aukot, koska se kertoo välillisesti ensisijaisten tukimuotojen tason riittävyydestä. Toimeentulotuen saaminen on läheisesti työttömyyteen liittyvä indikaattori, joten se voi kertoa koulutus-, elinkeino- ja työllisyystoimenpiteiden toimivuudesta ja onnistuneisuudesta.

Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrän kehitys seurasi 1990-luvun vaihteen jälkeen tapahtunutta taloudellista kehitystä muutaman vuoden viiveellä. Viive lyheni 2000-luvulla, kun yleinen työttömyysaste jäi 1990-luvun vaihdetta korkeammalle tasolle. Samalla toimeentulotuen pitkäaikaisasiakkaiden määrä lisääntyi. Näin myös toimeentulotuen menot kasvoivat suhteessa toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrään.

Toimeentulotuen asiakkaiden määrä nousi nopeasti vuoden 2009 taloudellisen taantuman ja työttömyyden lisääntymisen myötä. Työttömyyden kasvu pysähtyi ja toimeentulotukea saavan väestön määrä väheni vuodesta 2010 alkaen. Vuonna 2013 toimeentulotuen saajien määrä kääntyi jälleen nousuun. Vuodesta 2014 lähtien toimeentulotukea on saanut hieman yli 7 prosenttia väestöstä.

Vuonna 2017 toimeentulotuen saajia oli 8,5 prosenttia väestöstä. Vuoteen 2016 verrattuna kasvua oli 1,3 prosenttiyksikköä. Toimeentulotuen kokonaismenot olivat noin 821 miljoonaa euroa vuonna 2017. Vuoteen 2016 verrattuna menot kasvoivat reaalisesti 11 prosenttia.

Perustoimeentulotuen hakemusten käsittely, myöntäminen ja maksatus siirtyivät kunnilta Kelan tehtäväksi 1.1.2017. Yksi Kela-siirron tavoitteista oli perustoimeentulotuen niin sanotun alikäytön vähentäminen. Tästä syystä oli odotettua, että mm. toimeentulotuen asiakasmäärät nousevat.