Tupakointi

Päivitetty: 9.10.2017
Seuraava päivitys: 2.10.2018

Indikaattori ilmaisee päivittäin tupakoivien 20–64-vuotiaiden osuuden prosentteina vastaavanikäisestä suomalaisesta väestöstä.

Perustuu kysymykseen: "Tupakoitteko nykyisin (savukkeita, sikareita tai piippua)?". Vastausvaihtoehtoina esitettiin 1) kyllä, päivittäin, 2) satunnaisesti ja 3) en lainkaan. Tarkastelussa ovat vastausvaihtoehdon 1) kyllä, päivittäin vastanneiden osuus.

Tietoaineisto: "Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys" -postikyselytutkimus (AVTK-tutkimus) toteutettiin vuosittain vuodesta 1978 alkaen vuoteen 2014 saakka (www.thl.fi/avtk).

Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimuksen (ATH) vuosittain vuodesta 2012 lähtien. (www.thl.fi/ath)

   

Päivittäistupakointi on vähentynyt

Miesten päivittäistupakointi on vähentynyt tutkimusjakson aikana. 1990-luvun puolivälistä aina 2000-luvun alkupuolelle asti 20–64-vuotiaista miehistä tupakoi päivittäin liki 30 %. Vuoden 2005 jälkeen miesten päivittäistupakointi on vähentynyt. Vuonna 2016 ikäryhmän miehistä päivittäin tupakoi 14 prosenttia*.

Myös naisten päivittäistupakointi on vähentynyt tutkimusjaksolla. Päivittäin tupakoivien 20–64-vuotiaiden naisten osuus pysyi samalla tasolla (n. 18 %) vuosina 1996–2006. Mutta vuodesta 2007 naisten päivittäistupakointi on vähentynyt. Vuonna 2016 ikäryhmän naisista päivittäin tupakoi 15 prosenttia.

Tuloksia tulkitessa on huomioitava, että vuonna 2016 tiedonkeruun otoskoko oli hieman aiempia vuosia pienempi. Pieni otoskoko on alttiimpi satunnaisvaihtelulle, joka voi vaikuttaa tuloksiin erityisesti matalan vastausaktiivisuuden ryhmissä (tyypillisesti nuoremmat vastaajat ja miehet). * Päivittäin tupakoivien miesten osuuden lasku vuonna 2016 voi liittyä tähän satunnaisvaihteluilmiöön.