Kotitalouksien tulot

Päivitetty: 8.3.2019
Seuraava päivitys: 9.3.2020

Indikaattori kuvaa kotitalouksien käytettävissä olevien rahatulojen jakautumista eri sosioekonomisten ryhmien kesken.

Käytettävissä olevat rahatulot saadaan, kun bruttotuloista vähennetään maksetut tulonsiirrot (välittömät verot, sosiaaliturvamaksut ja pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut). Tulot ovat kyseisen vuoden aikana kertyneet käytettävissä olevat tulot yhteensä.

Ekvivalentti tulo saadaan jakamalla kotitalouden käytettävissä olevat rahatulot kotitalouden kulutusyksiköiden määrällä. Kulutusyksikköasteikossa kotitalouden ensimmäinen aikuinen saa painon 1, muut yli 13-vuotiaat henkilöt saavat painon 0,5 ja lapset (0–13-vuotiaat) saavat painon 0,3. Kulutusyksikköä kohti lasketuilla tuloilla ja kulutusmenoilla voidaan verrata kooltaan ja rakenteeltaan erilaisia kotitalouksia toisiinsa.

Kotitalouden sosioekonominen asema määräytyy talouden viitehenkilön mukaan.

Mediaani on paljon käytetty keskiluku, joka ilmoittaa jakauman tyypillisen arvon. Kun tulonsaajat asetetaan tulojen mukaan suuruusjärjestykseen, mediaanitulo on keskimmäisen tulonsaajan tulo. Keskimmäisen tulosaajan kummallekin puolelle jää yhtä monta tulonsaajaa. Mediaani ei ole yhtä herkkä poikkeaville äärihavainnoille kuin aritmeettinen keskiarvo.

   

Sosioekonomisista ryhmistä kaikista pienituloisimpia ovat opiskelijoiden ja työttömien kotitaloudet. Pääasiassa saatujen tulonsiirtojen, kuten opintotuki, varassa elävien opiskelijakotitalouksien ekvivalentti mediaanitulo oli vuonna 2017 runsaat 12 300 euroa. Opiskelijoiden tuloihin ei tulonjakotilastossa sisällytetä opintotukeen sisältyviä valtion takaamia opintolainoja, joiden käyttö on viime vuosina lisääntynyt.

Myös työttömien kotitalouksien tuloille on tyypillistä se, että merkittävä osa ryhmän tuloista tulee julkisen sektorin kautta saatujen tulonsiirtojen, kuten työttömyysturvaetuudet, muodossa. Työttömien kotitalouksien mediaanitulo oli vuonna 2017 kuitenkin 1 300 euroa korkeampi kuin opiskelijakotitalouksilla, eli 13 600 euroa.

Tämä ei kuitenkaan kerro koko totuutta kaikkien opiskelijoiden tai työttömien toimeentulosta, sillä niiden opiskelijoiden tai työttömien, jotka asuvat esimerkiksi vanhempiensa kotitalouksissa, ekvivalentti tulo on yleensä edellä kuvattua suurempi. Esimerkiksi työntekijäkotitalouksissa asuvien opiskelijoiden tai työttömien ekvivalentti mediaanitulo on sama kuin työntekijäkotitalouksien tulo.

Eläkeläistalouksien ekvivalentti mediaanitulo oli 19 000 euroa vuonna 2017, mikä on selvästi alle kaikkien kotitalouksien mediaanitulon. Eläkeläiskotitalouksien keskuudessa tuloerot ovat kuitenkin suuria. Eläkeläistalouksista suurituloisimpia ovat eläkkeellä olevien ylempien toimihenkilöiden kotitaloudet, joiden tulot yltävät lähelle ammatissa toimivien ylempien toimihenkilö- ja yrittäjäkotitalouksien tuloja. Pienituloisimpia ovat ne eläkeläiskotitaloudet, joiden viitehenkilö on entinen maanviljelijä tai muu eläkeläinen (=kansan- ja/tai takuueläkkeen varassa elävä).