Toimialoittainen kehitys

Päivitetty: 28.2.2019
Seuraava päivitys: 29.5.2019

Kansantalouden neljännesvuositilinpito kuvaa systemaattisesti Suomen taloutta samoin käsittein ja määritelmin kuin vuositilinpito, mutta aggregoidummalla tasolla. Tiedoista ilmenee mm. miten Suomen bruttokansantuote on kehittynyt vuosineljänneksittäin, mitkä toimialat ovat kasvaneet ja kuinka paljon, onko tuotantoa kasvattanut esimerkiksi vienti vai investoinnit, miten kotitalouksien kulutus on muuttunut edellisestä neljänneksestä ja paljonko palkat ovat nousseet viime vuodesta.

Arvonlisäys (brutto) tarkoittaa tuotantoon osallistuvan yksikön synnyttämää arvoa. Se lasketaan markkinatuotannossa vähentämällä yksikön tuotoksesta tuotannossa käytetyt välituotteet (tavarat ja palvelut) ja markkinattomassa tuotannossa laskemalla yhteen palkansaajakorvaukset, kiinteän pääoman kuluminen ja mahdolliset tuotannon ja tuonnin verot.

Volyymi tarkoittaa hintamuutoksista puhdistettua tietoa. Viitevuoden 2010 hintaiset volyymit on ilmaistu suhteessa vuoden 2010 käypähintaiseen (euromääräiseen) tasoon.

   

Toimialojen arvonlisäyksen yhteenlaskettu volyymi kasvoi neljännellä neljänneksellä 0,5 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Koko vuonna 2018 arvonlisäystä kertyi 2,0 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Arvonlisäyksen kasvuun vaikutti suotuisa kehitys niin teollisuudessa, rakentamisessa kuin yksityisissä palveluissakin. Käyvin hinnoin kasvoivat etenkin talonrakentaminen, kauppa sekä useat teollisuustoimialat.

Alkutuotannon, eli maa-, metsä- ja kalatalouden arvonlisäyksen volyymi kasvoi loka-joulukuussa viisi prosenttia vuodentakaisesta. Koko vuonna 2018 alkutuotanto kasvoi neljä prosenttia. Maatalouden tuotanto väheni volyymiltaan kolme prosenttia mutta kasvoi hintojen nousun myötä käyvin hinnoin tarkasteltuna kaksi prosenttia. Metsätalouden tuotannon volyymi kasvoi kuusi prosenttia. Myös puun hinta nousi, minkä seurauksena metsätalous kasvoi 11 prosenttia käyvin hinnoin.

Teollisuuden (toimialat B–E) arvonlisäys kasvoi vuoden viimeisellä neljänneksellä yhden prosentin vuodentakaiseen verrattuna. Tuotannon volyymi kasvoi useimmilla teollisuustoimialoilla vuonna 2018: Metalliteollisuus kasvoi kolme prosenttia, sähkö- ja elektroniikkateollisuus seitsemän prosenttia sekä energia- ja vesihuolto neljä prosenttia. Tuotannon volyymina tarkasteltuna metsäteollisuus supistui kaksi prosenttia ja kemianteollisuus kasvoi vain yhden prosentin, mutta käyvin hinnoin molemmat kasvoivat kuusi prosenttia. Yhteensä teollisuustoimialojen volyymi kasvoi viime vuonna 2,5 prosenttia.

Rakentamisessa arvonlisäyksen volyymi kasvoi loka-joulukuussa kolme prosenttia vuodentakaisesta, kuten myös koko vuonna 2018. Talonrakentaminen kasvoi selvästi, mutta maa- ja vesirakentamisen kasvu oli vaisumpaa.

Palvelutoimialojen arvonlisäyksen volyymi kasvoi loka-joulukuussa kaksi prosenttia vuodentakaisesta neljänneksestä. Koko vuonna 2018 palvelutoimialat kasvoivat 1,6 prosenttia. Yksityiset palvelut kasvoivat kaksi prosenttia ja julkisyhteisöjen palvelut puoli prosenttia. Merkittävintä kasvu oli kaupan, informaation ja viestinnän, liike-elämän palveluiden sekä julkisen hallinnon ja terveyspalveluiden toimialoilla.