Toimialoittainen kehitys

Päivitetty: 30.11.2021
Seuraava päivitys: 28.2.2022

Kansantalouden neljännesvuositilinpito kuvaa systemaattisesti Suomen taloutta samoin käsittein ja määritelmin kuin vuositilinpito, mutta aggregoidummalla tasolla. Tiedoista ilmenee mm. miten Suomen bruttokansantuote on kehittynyt vuosineljänneksittäin, mitkä toimialat ovat kasvaneet ja kuinka paljon, onko tuotantoa kasvattanut esimerkiksi vienti vai investoinnit, miten kotitalouksien kulutus on muuttunut edellisestä neljänneksestä ja paljonko palkat ovat nousseet viime vuodesta.

Arvonlisäys (brutto) tarkoittaa tuotantoon osallistuvan yksikön synnyttämää arvoa. Se lasketaan markkinatuotannossa vähentämällä yksikön tuotoksesta tuotannossa käytetyt välituotteet (tavarat ja palvelut) ja markkinattomassa tuotannossa laskemalla yhteen palkansaajakorvaukset, kiinteän pääoman kuluminen ja mahdolliset tuotannon ja tuonnin verot.

Volyymi tarkoittaa hintamuutoksista puhdistettua tietoa. Viitevuoden 2010 hintaiset volyymit on ilmaistu suhteessa vuoden 2010 käypähintaiseen (euromääräiseen) tasoon.

   

Kaikkien toimialojen yhteenlasketun arvonlisäyksen volyymi kasvoi 0,8 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 4,4 prosenttia vuodentakaisesta.

Alkutuotannon eli maa-, metsä- ja kalatalouden arvonlisäyksen volyymi kasvoi heinä-syyskuussa sekä edelliseen neljännekseen että vuodentakaiseen verrattuna. Maa- ja riistatalous supistui, mutta metsätalouden vahva kasvu siivitti koko alkutuotannon viiden prosentin kasvuun edellisestä neljänneksestä.

Teollisuustoimialojen (ml. kaivostoiminta sekä energia-, vesi- ja jätehuolto) arvonlisäyksen volyymi kasvoi heinä-syyskuussa. Vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä useiden teollisuustuotteiden hinnat nousivat reilusti, mikä näkyy siten, että käypähintainen arvonlisäys kasvoi merkittävästi volyymin muutosta enemmän. Metsä- ja metalliteollisuuden toimialat kasvoivat. Kemianteollisuuden toimialat kääntyivät kasvuun edellisestä neljänneksestä mutta jäivät vuodentakaista tasoaan pienemmäksi. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden toimialat supistuivat sekä edelliseen että vuodentakaiseen neljännekseen nähden. Rakentaminen jatkoi kasvuaan heinä-syyskuussa.

Palvelutoimialat kasvoivat 2021 kolmannella neljänneksellä. Kaupan toimialat kääntyivät laskuun edelliseen neljännekseen nähden. Informaation ja viestinnän toimialat ovat pärjänneet koronakriisissä suhteellisen hyvin ja jatkoivat kasvuaan vuoden kolmannella neljänneksellä. Koronakriisistä merkittävästi kärsineet liikenteen sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnan toimialat kasvoivat edelliseen neljännekseen nähden, mutta niiden tilanne on edelleen heikko koronapandemiaa edeltävään aikaan verrattuna.