Väkivaltarikokset 

Päivitetty: 23.3.2017 - Seuraava päivitys: 8.5.2018
   
 
 
Jaa

Vuonna 2016 tietoon tulleiden väkivaltarikosten uhriksi joutui 37 600 henkilöä, mikä oli 0,3 prosenttia enemmän kuin vuonna 2015. Uhreista miehiä oli 21 400 (57,0 prosenttia) ja naisia 16 200 (43,0 prosenttia). Miesuhrien määrä oli 0,2 ja naisuhrien 0,5 prosenttia suurempi kuin vuonna 2015. Pahoinpitelyrikoksiin (RL 21:5-7) uhriksi joutui yhteensä 33 000 henkilöä, joista miehiä oli 19 400 (58,9 prosenttia) ja naisia 13 500 (41,1 prosenttia). Tieto uhrista saadaan luotettavasti vain tietyistä väkivaltarikoksista.

Pahoinpitelyrikosten uhreista ikäryhmään 18–20-vuotta kuului 3 000 (9,0 prosenttia). Yli 50-vuotiaita uhreja oli 4 600 (13,8 prosenttia). Alle 18-vuotiaisiin lapsiin kohdistuneet pahoinpitelyrikokset lisääntyivät edelliseen vuoteen verrattuna 9,2 prosenttia. Lapsiuhreja oli nyt 6 450. Tämä on 19,6 prosenttia kaikista pahoinpitelyrikosten uhreista. Pahoinpitelyrikoksen uhriksi joutuneista lapsista 4 100 (64,1 prosenttia) oli poikia ja 2 300 (35,9 prosenttia) tyttöjä. Pahoinpitelyrikosten lapsiuhreista 33,3 prosenttia oli alle 10-vuotiaita, 10–14-vuotiaita oli 34,9 prosenttia ja 15–17-vuotiaita 31,8 prosenttia. Lapsena seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi joutuneista 1 100 henkilöstä 87,4 prosenttia oli tyttöjä ja 12,6 prosenttia poikia. Vuoden 2011 alussa voimaan tullut lainmuutos lisäsi kirjattujen pahoinpitelyiden määrää huomattavasti. Lainmuutoksen myötä alaikäiseen tai läheiseen kohdistetut lievät pahoinpitelyt tulivat virallisen syytteen alaisiksi. Lisäksi huhtikuun 2015 alussa tuli voimaan lastensuojelulain muutos (1302/2014), jolla laajennettiin ilmoitusvelvollisuutta tilanteissa, joissa on syytä epäillä lapsen henkeen tai terveyteen kohdistunutta rikosta.


Lähde:
Tilastokeskus / Rikos- ja pakkokeinotilasto


Indikaattorin kuvaus

Rikos- ja pakkokeinotilasto keskittyy rikollisuutta koskevien alueellisten jakaumien sekä poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen toiminnan kuvaamiseen. Tilasto sisältää tietoja ilmitulleiden rikosten laadusta ja määrästä. Lisäksi selvitetään poliisin tutkimien ja selvittämien rikosten määrä, selvitettyjen rikosten osuus rikoslajeittain sekä tapaukset, joissa ilmoitus on todettu aiheettomaksi.

Selvitysprosentti ilmaisee, kuinka monta prosenttia kaikki tilastovuonna selvitetyt rikokset ovat kyseisenä vuonna tietoon tulleista rikoksista. Täten luku voi olla suurempi kuin sata.