Opintojen eteneminen

Päivitetty: 14.3.2018
Seuraava päivitys: 14.3.2019

Indikaattori kuvaa yliopistokoulutuksen alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon aloittaneiden uusien opiskelijoiden opintojen kulkua vuoden loppuun mennessä. Mukana ovat alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet ja yhä opiskelevat. Lisäksi on kuvattu tarkasteluaikana opintonsa keskeyttäneet, jotka ovat olleet töissä, työttöminä tai esim. vanhempainvapaalla.

Yhteiskunnan kehityksen ja työelämän elinvoimaisuuden kannalta on tärkeää, että opiskelijat saavat tukea opintojen viemiseksi loppuun ja valmistuttuaan siirtyminen työelämään olisi mahdollisimman luontevaa ja joustavaa. Yhteiskunta tarvitsee toimiakseen laajaa työväestöä, sillä työllisyysasteen suuruudella on suorat vaikutukset julkisen talouden tasapainoon ja taloudellisen huoltosuhteen vakauteen. Ongelmat korostuvat väestön ikääntyessä.

Opintojen etenemiseen ja mahdolliseen pitkittymiseen vaikuttavat sosiaaliset ja taloudelliset tekijät sekä tulevat työllistymisnäkymät. Työllistymisen kannalta on tärkeää, että opiskelijat saavat jo opiskelujen aikana työkokemusta ja pystyvät tekemään töitä opiskelujen ohessa. Samalla yhteiskunnan pitää kuitenkin pystyä takaamaan opiskelijoiden toimeentulo tukemalla opiskelijoita opintotuen ja muiden sosiaalietuuksien avulla. Tämän lisäksi julkisen hallinnon tulee työ- ja sosiaalipoliittisin keinoin tiivistää opiskelun ja työelämän välistä yhteyttä. Yhä harvempi valmistuu yhteen tiettyyn työtehtävään, mikä on tuonut haasteita oikean koulutuksen ja osaamisen hankkimiseen sekä työtehtäviä vastaavien työelämävalmiuksien keräämiseen.

   

Yliopistokoulutuksen läpäisyaste kasvaa, mitä kauemmin koulutuksen aloittamisesta on kulunut aikaa. Mitä vanhempaa uusien opiskelijoiden kohorttia tarkasteltiin, sitä korkeammaksi läpäisyaste nousi. Opiskelijoista 62 prosenttia suoritti alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon viidessä ja puolessa vuodessa ja 7,5 vuotta opiskelleista 71 prosenttia oli suorittanut yliopistotutkinnon. Suomalaistaustaiset naiset läpäisevät tutkinnon selvästi miehiä nopeammin. Viidessä ja puolessa vuodesta naisista tutkinnon suoritti 68 prosenttia, kun miehistä tutkinnon suoritti 54 prosenttia. Suomalaistaustaisista naisista 77 prosenttia ja miehistä 63 prosenttia oli suorittanut tutkinnon, kun aloittamisesta oli kulunut 7,5 vuotta.