Puuston kasvu ja poistuma

Päivitetty: 3.12.2020
Seuraava päivitys: 30.11.2021

Puuston vuotuinen kasvu on metsiimme vuosittain kasvavan uuden runkopuun määrä ja puuston poistuma vastaavasti elävästä puustosta poistuvan runkopuun kokonaismäärä. Kasvun ja poistuman vertailusta nähdään, onko metsien runkopuun varanto suurenemassa, pysymässä entisen suuruisena vai pienenemässä. Puumäärät on ilmaistu kuorellisina kiintokuutiometreinä.

Uusimmat tiedot puuston kasvusta perustuvat Luonnonvarakeskuksen tekemään valtakunnan metsien inventointiin (VMI12, mittausvuodet 2014–2018). Metsävarojen inventoinnit aloitti Metsäntutkimuslaitos jo 1920-luvun alussa. VMI:n aineisto on koko Suomen kattava otosaineisto. Nykyisen systeemin mukaan yhdessä inventoinnissa mitataan viiden vuoden aikana metsätalousmaalla noin 53 000 koealaa ja metsä- ja kitumaalla yhteensä noin miljoona puuta.

Puuston poistuman arvio perustuu puunkäyttötutkimuksiin vuoteen 1984 asti, ja sen jälkeen vuosittaisiin hakkuu- ja puunkäyttötilastoihin. Puuston poistuma sisältää käyttöön hakatun runkopuun lisäksi myös metsään käyttämättä jäävän hakkuutähteen runkopuun ja luontaisesti kuolleen

   

Puuvaranto suurentuu vuosittain

Viimeisten 50 vuoden aikana metsien puuvaranto on suurentunut joka vuosi, kun puuston vuotuinen kasvu on ollut poistumaa suurempi. Systemaattinen puuston määrän ja kasvun mittaus ja seuranta aloitettiin koko maan kattavilla valtakunnan metsien inventoinneilla (VMI) 1920-luvun alussa. Niiden perusteella puuston vuotuinen kasvu metsä- ja kitumaalla oli 1960-luvun lopulle asti melko tasaisesti 55 miljoonan kuutiometrin paikkeilla. Voimakkaaseen nousuun kasvu lähti 1970-luvulla. Puuston kasvu on nyt mittausvuosien 2014–2018 perusteella 108 miljoonaa kuutiometriä, eli lähes kaksinkertainen 50 vuoden takaiseen kasvuun verrattuna. Keskikasvu hehtaarilla on koko maassa 4,7 kuutiometriä.

Kasvun lisääntymiseen on vaikuttanut eniten soiden ojitus, parantunut metsänhoito ja vanhojen tai muuten vajaatuottoisten metsien uudistaminen hyväkasvuisiksi nuoriksi metsiksi. Myös ilmaston muutoksella on ollut puuston kasvua lisäävä vaikutus.

Myös puuston poistuma on pääsuuntaisesti noussut. Vuonna 2018 poistuma kasvoi metsäteollisuuden suhdannehuipun ja puun energiakäytön kasvun myötä uuteen ennätykseen, 94 miljoonaan kuutiometriin. Vuonna 2019 poistuma pieneni kuusi prosenttia 88 miljoonaan kuutiometriin. Viimeisen viiden vuoden 2015–2019 aikana puuston poistuma oli keskimäärin 86 miljoonaa kuutiometriä, josta yksityismetsien osuus oli 84 prosenttia.

Puuston tilavuus metsä- ja kitumaalla oli 1960-luvun lopulla noin 1 500 miljoonaa kuutiometriä. Tuoreimpien mittausten perusteella puuston tilavuus on 2 482 miljoonaa kuutiometriä, josta 90 prosenttia sijaitsee puuntuotantoon käytettävissä olevalla maalla. Viimeisten 50 vuoden aikana puuston tilavuus on lisääntynyt noin miljardi kuutiometriä ja on nyt 1,7-kertainen 1960-lukuun verrattuna.