Puuston kasvu ja poistuma

Päivitetty: 1.12.2017
Seuraava päivitys: 2.10.2018

Puuston kasvun ja poistuman vertailusta (metsätase) nähdään, onko metsien runkopuun varanto suurenemassa, pysymässä entisen suuruisena vai pienenemässä. Puumäärät on ilmaistu kuorellisina kiintokuutiometreinä.

Uusimmat tiedot puuston kasvusta perustuvat Luonnonvarakeskuksen tekemään valtakunnan metsien inventointiin (VMI12, mittausvuodet 2014–2016). Metsävarojen inventoinnit aloitti Metsäntutkimuslaitos jo 1920-luvun alussa. VMI:n aineisto on koko Suomen kattava otosaineisto. Nykyisen systeemin mukaan yhdessä inventoinnissa mitataan viiden vuoden aikana metsätalousmaalla noin 53 000 koealaa ja metsä- ja kitumaalla noin miljoona puuta.

Puuston poistuman arvio perustuu puunkäyttötutkimuksiin vuoteen 1984 asti, ja sen jälkeen vuosittaisiin hakkuu- ja puunkäyttötilastoihin. Puuston poistuma sisältää hakatun runkopuun lisäksi myös metsään jäävän hakkuutähteen runkopuun ja luontaisesti kuolleen runkopuun.

Lähteet

Luke: Valtakunnan metsien inventointi (VMI) ja Tilastopalvelut

   

Puuvaranto suurentuu vuosittain

Viimeisten 50 vuoden aikana metsien puuvaranto on joka vuosi suurentunut, kun puuston vuotuinen kasvu on ollut poistumaa suurempi. Systemaattinen puuston määrän ja kasvun mittaus ja seuranta koko maan kattavilla Valtakunnan metsien inventoinneilla (VMI) aloitettiin 1920-luvun alussa. Niiden perusteella puuston vuotuinen kasvu metsä- ja kitumaalla oli 1960-luvun lopulle asti melko tasaisesti 55 miljoonan kuutiometrin paikkeilla. Voimakkaaseen nousuun kasvu lähti 1960- ja 1970-lukujen taitteessa. Puuston kasvu on nyt 12. inventoinnin (VMI12) kolmen ensimmäisen vuoden mittausten perusteella 110 miljoonaa kuutiometriä, eli kaksinkertainen 50 vuoden takaiseen kasvuun verrattuna. Keskikasvu hehtaarilla on koko maassa 4,8 kuutiometriä.

Kasvun lisääntymiseen on vaikuttanut eniten soiden ojitus, parantunut metsänhoito ja vanhojen tai muuten vajaatuottoisten metsien uudistaminen hyväkasvuisiksi nuoriksi metsiksi. Ilmaston muutoksella on myös ollut puuston kasvua lisäävä vaikutus.

Puuston tilavuus metsä- ja kitumaalla oli 1960-luvun lopulla noin 1 500 miljoonaa kuutiometriä. VMI12:n mittausten perusteella (2014–2016) puuston tilavuus on 2 464 miljoonaa kuutiometriä. Viimeisten 50 vuoden aikana puuston tilavuus on lisääntynyt noin miljardi kuutiometriä ja on nyt lähes 1,7-kertainen 1960-lukuun verrattuna.

Myös puuston poistuma on pääsuuntaisesti noussut. Vuonna 2016 poistuma kasvoi uuteen ennätykseen, lähes 86 miljoonaan kuutiometriin. Vuosina 2000–2015 puuston poistuma oli keskimäärin 71 miljoonaa kuutiometriä, josta yksityismetsien osuus oli 83 prosenttia. Metsäteollisuus on supistanut etenkin paperiteollisuuden tuotantokapasiteettia, mutta vastapainoksi energiapuun käyttö lämpö- ja voimalaitoksissa on lisääntynyt.