Puuston kasvu ja poistuma 

Päivitetty: 1.12.2017 - Seuraava päivitys: 2.10.2018
   
 
 
Jaa

Puuvaranto suurentuu vuosittain

Viimeisten 50 vuoden aikana metsien puuvaranto on vuosittain suurentunut. Valtakunnan metsien 12. inventointiin (VMI12) perustuvien metsävaratietojen mukaan puuston tilavuus metsä- ja kitumaalla on 2 464 miljoonaa kuutiometriä. Edelliseen inventointiin verrattuna tilavuus on kasvanut viisi prosenttia. Puuston vuotuinen kasvu metsä- ja kitumaalla on yhteensä 110 miljoonaa kuutiometriä, jossa on lisäystä neljä prosenttia edelliseen inventointiin verrattuna. Keskikasvu hehtaarilla on koko maassa 4,8 kuutiometriä.

Puuston vuotuinen kasvu lähti voimakkaaseen nousuun 1970-luvulla, mitä ennen se oli pysytellyt kaksi vuosikymmentä hieman alle 60 miljoonassa kuutiometrissä. Kasvun lisääntymiseen on vaikuttanut eniten soiden ojitus, parantunut metsänhoito ja metsien ikärakenteen tasoittuminen. Myös vajaapuustoisten metsien pinta-ala on pienentynyt.

Myös puuston poistuma on pääsuuntaisesti noussut. Vuonna 2016 poistuma kasvoi uuteen ennätykseen, lähes 86 miljoonaan kuutiometriin. Vuosina 2000–2015 puuston poistuma oli keskimäärin 71 miljoonaa kuutiometriä, josta yksityismetsien osuus oli 83 prosenttia. Metsäteollisuus on supistanut etenkin paperiteollisuuden tuotantokapasiteettia, mutta vastapainoksi energiapuun käyttö lämpö- ja voimalaitoksissa on lisääntynyt.


Lähde:
Luonnonvarakeskus


Indikaattorin kuvaus

Puuston kasvun ja poistuman vertailusta (metsätase) nähdään, onko metsien runkopuun varanto suurenemassa, pysymässä entisen suuruisena vai pienenemässä. Puumäärät on ilmaistu kuorellisina kiintokuutiometreinä.

Uusimmat tiedot puuston kasvusta perustuvat Luonnonvarakeskuksen tekemään valtakunnan metsien inventointiin (VMI12, mittausvuodet 2014–2016). Metsävarojen inventoinnit aloitti Metsäntutkimuslaitos jo 1920-luvun alussa. VMI:n aineisto on koko Suomen kattava otosaineisto. Nykyisen systeemin mukaan yhdessä inventoinnissa mitataan viiden vuoden aikana metsätalousmaalla lähes 60 000 koealaa ja noin 500 000 puuta

Puuston poistuman arvio perustuu puunkäyttötutkimuksiin vuoteen 1984 asti, ja sen jälkeen vuosittaisiin puunkäyttö- ja hakkuutilastoihin. Puuston poistuma sisältää hakatun runkopuun lisäksi myös metsään jäävän hakkuutähteen runkopuun sekä luontaisesti kuolleen runkopuun.