Verotus

Päivitetty: 12.7.2018
Seuraava päivitys: 15.3.2019

Indikaattori kuvaa veroastetta eli julkisyhteisöjen keräämien pakollisten verojen ja veronluonteisten maksujen vuosikertymää suhteessa saman ajanjakson bruttokansantuotteeseen.

Veroaste on yksi yleisimpiä kansainvälisissä vertailuissa käytettyjä julkisen sektorin koon mittareita.

Julkisen talouden kehitys sekä menojen ja tulojen välinen tasapaino vaikuttavat suoraan verotuksen määrään ja tarpeeseen. Hyvinvointivaltion tyypillisenä piirteenä on ollut julkisen sektorin laaja tehtäväkenttä ja suuret julkiset sosiaalimenot, mikä on näkynyt Suomen korkeana veroasteena ja useisiin eri sektoreihin kohdistuvana verotuksena. Kansantalouden kehityksen ja talouden tasapainon edellytyksenä onkin turvata riittävä työllisyys, joka mahdollistaa verotulojen riittävän kehityksen ja kattaa näin julkisten tulonsiirtojen rahoituksen.

Verotuksen kohdentumisella on lisäksi merkittävät heijastusvaikutukset yrityssektorin ja teollisuuden toimintaedellytyksiin ja kilpailukykyyn. Kansallisen verojärjestelmän taloudelliset vaikutukset korostuvat etenkin nykyisillä globaaleilla markkinoilla. Teollisuuden elinvoimaisuuden kannalta verojärjestelmän on oltava riittävän selkeä ja ennustettava. Verotuksen tason tulee olla lisäksi kohtuullinen, jotta yritystoiminnan harjoittaminen on Suomessa kannattavaa ja kilpailukykyistä kansainvälisiin kilpailijoihin nähden.

Verotus näkyy myös kotitalouksien ostovoiman kehityksessä ja siten kysynnän ja kaupan kasvunäkymissä. Veropolitiikalla voidaankin ohjailla kansalaisten kulutusta haluttuun suuntaan verottamalla kohdennetusti tiettyjä hyödykkeitä esimerkiksi haittaveroin. Toisaalta samaan aikaan julkinen hallinto voi veroratkaisuin kannustaa yrittäjiä investoimaan ja aktivoida kuluttajien kysyntää heikkoina taloudellisina aikoina.

   

Verokertymä kasvoi 2,0 prosenttia vuonna 2017

Verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen kertymä kasvoi 2,0 prosenttia vuonna 2017. Kertymä oli yhteensä 97,0 miljardia euroa. Veroaste laski edellisvuodesta 0,7 prosenttiyksikköä 43,3 prosenttiin. Veroaste kuvaa verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen suhdetta bruttokansantuotteeseen. Tiedot käyvät ilmi kansantalouden tilinpidon vuotta 2017 koskevista tarkistetuista ennakkotiedoista.

Vuonna 2017 yhteisöjen tuloveron kertymä kasvoi erityisen paljon suhteessa edellisvuoteen. Yhteisöjen tuloveron kertymä kasvoi 27,7 prosenttia ja oli 6,1 miljardia. Talouden noususuhdanne vaikuttaa kertymän kasvuun osaltaan, mutta osa kasvusta selittyy keväällä 2017 maksetuilla poikkeuksellisen suurilla ennakontäydennysmaksuilla sekä verotusmenettelyn muutoksella, joka kasvatti loppuvuoden yhteisöverokertymää.