Taloudellinen huoltosuhde

Päivitetty: 8.4.2021
Seuraava päivitys: 16.12.2021

Taloudellinen huoltosuhde mittaa sitä, kuinka monta työvoiman ulkopuolella olevaa ja työtöntä on yhtä työllistä kohti. Taloudellinen huoltosuhde ilmoitetaan indeksilukuna, joka lasketaan jakamalla työttömien ja työvoiman ulkopuolella olevien määrä työllisten määrällä ja kertomalla saatu luku sadalla.

Työllisiksi määritellään henkilöt, jotka olivat vuoden viimeisellä viikolla ansiotyössä.

Työttömiksi luetaan vuoden viimeisenä työpäivänä työttömänä olleet 15-74 -vuotiaat henkilöt. Tieto työttömyydestä on saatu työministeriön työnhakijarekisteristä.

Työvoiman ulkopuolella oleviin lasketaan 0-14-vuotiaat, opiskelijat, varusmiehet ja eläkeläiset sekä muut työvoiman ulkopuolella olevat.

Opiskelija tai koululainen on 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka opiskelee päätoimisesti jossakin oppilaitoksessa eikä ole ansiotyössä eikä työtön. Alle 15-vuotiaat koululaiset kuuluvat luokkaan "0-14 -vuotiaat".

Eläkeläisiksi katsotaan kaikki henkilöt, jotka Kansaneläkelaitoksen tai Eläketurvakeskuksen tietojen mukaan saavat eläkettä (pl. perhe-eläke, osa-aikaeläke) eivätkä ole ansiotyössä. Myös kaikki yli 74-vuotiaat on päätelty eläkeläisiksi. Osa henkilöistä on päätelty eläkeläisiksi myös eläketulon perusteella.

   

Taloudellinen huoltosuhde oli 133 vuonna 2019

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston tietojen mukaan taloudellinen huoltosuhde oli 133 vuonna 2019. Tämä tarkoittaa, että vuonna 2019 sataa työssäkäyvää henkilöä kohti oli 133 ei-työssäkäyvää henkilöä. Vuonna 2018 huoltosuhde oli 132. Työssäkäyviä 18–64-vuotiaita henkilöitä oli yhteensä 2 341 000 vuonna 2019 joista palkansaajia oli 2 103 000 sekä yrittäjiä oli 238 000. Työttömiä henkilöitä oli yhteensä 257 000 ja työvoiman ulkopuolella olevia 2 894 000.

Vuonna 2019 työttömänä oli 257 000 henkilöä. Työttömien määrä kasvoi edellisvuodesta 1000 henkilön verran. Työvoiman ulkopuolella olevista oli eläkeläisiä 1 437 000, opiskelijoita ja koululaisia 401 000, 0–14-vuotiaita 871 000 ja varusmiehiä ja siviilipalvelusmiehiä 7 400.

18–64-vuotiaiden työttömien osuus vastaavan ikäisestä työvoimasta oli 9,9 prosenttia vuonna 2019. Edellisvuodesta luku kasvoi 0,1 prosenttiyksikköä. Työttömien osuus oli naisilla 8,4 prosenttia ja miehillä 11,3 prosenttia.

Taloudellisen huoltosuhteen heikentymiseen vaikuttaa työttömien osuuden lisäksi väestön ikääntyminen ja tätä kautta eläkeläisten määrä. Vuonna 2019 Suomessa oli 1 437 000 eläkeläistä. Vuonna 2018 eläkeläisiä oli 1 430 000. Eläkeläisten määrä kasvoi vuodessa 7 000 henkilöllä.