Energian kulutus

Päivitetty: 8.12.2017
Seuraava päivitys: 11.12.2018

Energian tuotannolla ja kulutuksella on keskeinen rooli yhteiskunnassa, koska suuri osa yhteiskunnan toiminnoista on energian varassa ja energian kulutuksesta syntyy suurin osa kasvihuonekaasupäästöistä. Energialähteiden valinta vaikuttaa merkittävästi ympäristöntilaan ja erityisesti ilmastonmuutokseen. Kaikilla energiantuotantomuodoilla on omat ympäristövaikutuksensa, mutta ympäristön kannalta merkittävintä on valinta uusiutuvien ja uusiutumattomien energialähteiden välillä.

Energian kulutus heijastuu usein suoraan sekä bruttokansantuotteen kehitykseen että kasvihuonekaasupäästöihin. Kestävässä yhteiskunnassa bruttokansantuotteen kasvun tulisi irtikytkeytyä energiankulutuksesta ja samalla fossiilisten polttoaineiden osuuden tulisi laskea. Tavallinen kansalainen voi vaikuttaa energian kulutuksen kehitykseen omilla valinnoillaan, joihin kuuluu mm. sähkön kulutus ja liikkuminen.

Energian kokonaiskulutus kuvaa kotimaisten energialähteiden ja tuontienergian yhteismitallista kokonaiskulutusta Suomessa. Se sisältää energian tuotantoon ja jalostukseen käytetyt polttoaineet sekä suoraan loppukulutuksessa käytetyn energian, mm. liikennepolttoaineet ja rakennusten lämmityksessä käytetyt polttoaineet.

Energian kokonaiskulutustilasto sisältää tiedot fossiilisten polttoaineiden, energiaturpeen, uusiutuvien energialähteiden ja ydinenergian käytöstä sekä sähkön nettotuonnista.

   

Uusiutuvan energian käyttö ennätystasolla vuonna 2016

Tilastokeskuksen mukaan energian kokonaiskulutus Suomessa oli 1,36 miljoonaa terajoulea (TJ) vuonna 2016, mikä vastasi 4 prosentin kasvua edellisvuoteen verrattuna. Sähköä käytettiin 85,2 terawattituntia (TWh), mikä oli 3 prosenttia viime vuotta enemmän. Uusiutuvien energialähteiden käyttö kasvoi 2 prosenttia nousten uudelle ennätystasolle. Niillä katettiin 34 prosenttia energian kokonaiskulutuksesta ja ennakkotietojen mukaan vajaat 39 prosenttia loppukäytöstä. Myös fossiilisten polttoaineiden kulutus nousi 7 prosenttia.

Uusiutuvan energian osuus energian kokonaiskulutuksesta oli 34 prosenttia vuonna 2016. Puupolttoaineet pysyivät Suomen suurimpana energialähteenä ja niiden osuus Suomen energian kokonaiskulutuksesta oli 26 prosenttia. Tuulivoiman kulutus kasvoi 32 prosenttia ja lämpöpumppujen ympäristöstä talteenotettu energia 23 prosenttia. Liikenteen biopolttoaineiden kulutus puolestaan laski 64 prosenttia kahden edeltävän vuoden ennätystasosta. Vuosittaista vaihtelua biopolttoaineiden kulutukseen aiheutuu Suomen biopolttoainelainsäädännöstä, joka antaa jakelijoille mahdollisuuden täyttää biovelvoitetta joustavasti etukäteen. Vaikka uusiutuvien energialähteiden kulutus nousi edellisvuoteen verrattuna, niin sen osuus energian kokonaiskulutuksesta ja myös loppukulutuksesta kääntyi pieneen laskuun. Tämä johtui siitä, että muiden polttoaineen määrä kasvoi samaan aikaan uusiutuvia energialähteitä enemmän.