Energian kulutus

Päivitetty: 11.12.2018
Seuraava päivitys: 12.12.2019

Energian tuotannolla ja kulutuksella on keskeinen rooli yhteiskunnassa, koska suuri osa yhteiskunnan toiminnoista on energian varassa ja energian kulutuksesta syntyy suurin osa kasvihuonekaasupäästöistä. Energialähteiden valinta vaikuttaa merkittävästi ympäristöntilaan ja erityisesti ilmastonmuutokseen. Kaikilla energiantuotantomuodoilla on omat ympäristövaikutuksensa, mutta ympäristön kannalta merkittävintä on valinta uusiutuvien ja uusiutumattomien energialähteiden välillä.

Energian kulutus heijastuu usein suoraan sekä bruttokansantuotteen kehitykseen että kasvihuonekaasupäästöihin. Kestävässä yhteiskunnassa bruttokansantuotteen kasvun tulisi irtikytkeytyä energiankulutuksesta ja samalla fossiilisten polttoaineiden osuuden tulisi laskea. Tavallinen kansalainen voi vaikuttaa energian kulutuksen kehitykseen omilla valinnoillaan, joihin kuuluu mm. sähkön kulutus ja liikkuminen.

Energian kokonaiskulutus kuvaa kotimaisten energialähteiden ja tuontienergian yhteismitallista kokonaiskulutusta Suomessa. Se sisältää energian tuotantoon ja jalostukseen käytetyt polttoaineet sekä suoraan loppukulutuksessa käytetyn energian, mm. liikennepolttoaineet ja rakennusten lämmityksessä käytetyt polttoaineet.

Energian kokonaiskulutustilasto sisältää tiedot fossiilisten polttoaineiden, energiaturpeen, uusiutuvien energialähteiden ja ydinenergian käytöstä sekä sähkön nettotuonnista.

   

Uusiutuvan energian käyttö jatkoi kasvuaan vuonna 2017

Tilastokeskuksen mukaan energian kokonaiskulutus Suomessa oli 1,35 miljoonaa terajoulea (TJ) vuonna 2017, mikä vastasi prosentin laskua edellisvuoteen verrattuna. Sähköä käytettiin 85 terawattituntia (TWh), mikä oli edellisvuoden tasolla. Uusiutuvilla energialähteillä katettiin 37 prosenttia energian kokonaiskulutuksesta ja ennakkotietojen mukaan yli 40 prosenttia loppukäytöstä. Niiden käyttö kasvoi 6 prosenttia nousten uudelle ennätystasolle. Fossiilisten polttoaineiden ja turpeen kulutus väheni 6 prosenttia.

Uusiutuvan energian osuus energian kokonaiskulutuksesta oli 37 prosenttia vuonna 2017. Vielä vuonna 1990 sen osuus oli vain 18 prosenttia, minkä jälkeen se on kasvanut tasaisesti kasvun ollen 2010-luvulla vielä selkeästi aiempaa nopeampaa. Verrattuna vuoteen 2016 uusiutuvan energian osuus kokonaiskulutuksesta nousi 3 prosenttiyksikköä.

Fossiilisten polttoaineiden ja turpeen osuus energian kokonaiskulutuksesta vuonna 2017 laski 2 prosenttiyksiköllä ollen yhteensä 40 prosenttia. Energiasektorin kasvihuonekaasupäästöt laskivat fossiilisten ja turpeen käytön vähentymisen seurauksena. Ydinenergialla katettiin energian kokonaiskulutuksesta 17 prosenttia ja muilla energialähteillä 6 prosenttia.