Kansantalouden sektoreiden osuudet arvonlisäyksestä

Päivitetty: 26.2.2021
Seuraava päivitys: 28.2.2022

Eri sektoreiden osuudet kansantalouden arvonlisäyksestä kertovat, kuinka suuren osuuden kukin sektori tuottaa koko kansantalouden bruttoarvonlisäyksestä eli bruttokansantuotteesta. Se kertoo, mikä on kunkin tuottajasektorin osuus kansantaloudesta. Sektoreita ovat yritykset, kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, rahoitus- ja vakuutuslaitokset, kotitaloudet ja julkisyhteisöt.

Sektoriluokituksessa yksiköt jaetaan omistajuuden, toiminnan tarkoituksen ja rahoitustavan perusteella eri sektoreihin, kun taas toimialaluokituksessa yksiköt sijoitetaan yhteen päätoimialaan riippumatta omistajuudesta tai toiminnan tarkoituksesta. Esimerkiksi toimialaluokituksessa yhteen päätoimialaan luokitellut opetuspalveluja tuottavat yksiköt jakaantuvat sektoriluokituksessa omistajuuden, oikeudellisen muodon ja toiminnan luonteen perusteella yrityksiin, julkisyhteisöihin ja kotitalouksia palveleviin voittoa tavoittelemattomiin yhteisöihin. Toisaalta yhteen sektoriin kuuluva yksikkö voi harjoittaa toimintoja usealla toimialalla, esimerkiksi kunnassa on julkisen hallinnon, koulutuksen ja terveys- ja sosiaalipalvelujen toimialoille kuuluvia yksikköjä.

Yrityssektorin koko on vaihdellut suhdannetilanteen mukaan ja sen takia myös julkisyhteisöjen osuus on kasvanut laskusuhdanteiden aikoina 1990-luvun alussa ja vuodesta 2009 alkaen, kun yrityssektorin arvonlisäys on suhteellisesti supistunut.