Kansantalouden sektoreiden osuudet arvonlisäyksestä

Päivitetty: 12.7.2018
Seuraava päivitys: 31.1.2019

Eri sektoreiden osuudet kansantalouden arvonlisäyksestä kertovat, kuinka suuren osuuden kukin sektori tuottaa koko kansantalouden bruttoarvonlisäyksestä eli bruttokansantuotteesta. Se kertoo, mikä on kunkin tuottajasektorin osuus kansantaloudesta. Sektoreita ovat yritykset, kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, rahoitus- ja vakuutuslaitokset, kotitaloudet ja julkisyhteisöt.

Sektoriluokituksessa yksiköt jaetaan omistajuuden, toiminnan tarkoituksen ja rahoitustavan perusteella eri sektoreihin, kun taas toimialaluokituksessa yksiköt sijoitetaan yhteen päätoimialaan riippumatta omistajuudesta tai toiminnan tarkoituksesta. Esimerkiksi toimialaluokituksessa yhteen päätoimialaan luokitellut opetuspalveluja tuottavat yksiköt jakaantuvat sektoriluokituksessa omistajuuden, oikeudellisen muodon ja toiminnan luonteen perusteella yrityksiin, julkisyhteisöihin ja kotitalouksia palveleviin voittoa tavoittelemattomiin yhteisöihin. Toisaalta yhteen sektoriin kuuluva yksikkö voi harjoittaa toimintoja usealla toimialalla, esimerkiksi kunnassa on julkisen hallinnon, koulutuksen ja terveys- ja sosiaalipalvelujen toimialoille kuuluvia yksikköjä.

Yrityssektorin koko on vaihdellut suhdannetilanteen mukaan ja sen takia myös julkisyhteisöjen osuus on kasvanut laskusuhdanteiden aikoina 1990-luvun alussa ja vuodesta 2009 alkaen, kun yrityssektorin arvonlisäys on suhteellisesti supistunut.

   
Julkisen talouden kokoa kuvaava julkisyhteisöjen osuus bruttoarvonlisäyksestä oli 18,5 prosenttia vuonna 2017, kun se edellisenä vuonna oli 19,5 prosenttia. Julkisten kokonaismenojen suhde bruttokansantuotteeseen aleni 54,0 prosenttiin. Edellisenä vuonna suhde oli 55,9 prosenttia. Julkiset kokonaismenot sisältävät huomattavan määrän julkisen sektorin sisäisiä menoja, jotka sisältyvät laskelmaan kahteen kertaan.