Työlliset toimialoittain

Päivitetty: 11.4.2019
Seuraava päivitys: 11.4.2020

Työllinen on henkilö, joka on tutkimusviikolla tehnyt ansiotyötä vähintään tunnin rahapalkkaa tai luontaisetua vastaan tai voittoa saadakseen, tai on ollut tilapäisesti poissa työstä. Tutkimusviikolla työstä pois ollut henkilö lasketaan työlliseksi, jos poissaolon syy on äitiys- tai isyysvapaa tai oma sairaus tai jos poissaolo on kestänyt alle 3 kuukautta. Työlliset voivat olla palkansaajia, yrittäjiä tai samassa kotitaloudessa asuvan perheenjäsenen yrityksessä palkatta työskenteleviä. Toimialaluokitus luokittelee yritykset, organisaatiot ja yksittäiset toimipaikat niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.

Työllisyyden toimialakohtainen tarkastelu mahdollistaa työvoimapoliittisen ennakoinnin Suomen elinkeinorakenteen, työmarkkinoiden ja eri alojen tulevaan kehitykseen. Suomen työmarkkinat ovat tulevaisuudessa suurten rakennemuutosten edessä, mikä luo tarvetta kehittää työelämän joustavuutta ja työntekijöiden liikkuvuutta. Etenkin teollisuudesta on siirrytty palvelualoille ja samalla elinkeinoelämän muuttunut toimintaympäristö on heijastunut työsuhteiden laadun muutoksissa. Työurat ovat nykyisillä työmarkkinoilla aiempaa yksilöllisempiä ja hajanaisempia ja samoin yritysten olosuhteet ja elinkaaret ovat vaikeammin ennustettavissa.

Työelämän rakenteen huomattavat muutokset edellyttävätkin, että työvoimapoliittiset toimet edistävät työntekijöiden uudelleen työllistymistä ja elinkeinoelämän avoimuutta. Keskeisessä roolissa työmarkkinoiden kehityksessä ovat työntekijöiden laajat koulutusmahdollisuudet, elinkeinosektoria aktivoivat julkiset investoinnit sekä panostukset uusien kasvualojen tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Rakennemuutoksen ennakoinnin keskeisenä tekijänä on aktiivisen työvoimapolitiikan tehokkuus, mikä edellyttää koulutuksen ja työn välistä tiiviimpää sidoksellisuutta ja sen mukanaan tuomaa nopeampaa työllistymistä.

   

Työllisten määrä lisääntyi terveys- ja sosiaalipalveluissa, teollisuudessa sekä tukku- ja vähittäiskaupassa, väheni rahoitus- ja vakuutustoiminnassa

Työllisten määrä lisääntyi useimmilla toimialoilla vuonna 2018. Terveys- ja sosiaalipalveluiden toimiala (Q) kasvoi 13 000 työllisellä, kun se edellisvuonna pieneni 5 000 työllisellä. Toimialat teollisuus (C) sekä tukku- ja vähittäiskauppa (G) kasvoivat molemmat 11 000 työllisellä. Työllisten määrä kasvoi myös toimialoilla kuljetus ja varastointi (H) sekä maa-, metsä-, kalatalous ja kaivostoiminta (A, B).

Työllisten määrän kasvu jatkui rakentamisen toimialalla (F) 11 000 työllisellä ja toimialalla informaatio ja viestintä (J) 9 000 työllisellä. Liike-elämän palveluihin (M, N) tuli 8 000 työllistä lisää, näistä lähes kaikki toimialalle ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (M). Koulutuksen toimialalla (P) kasvu jatkui 3 000 työllisellä edelliseen vuoteen verrattuna.

Työllisten määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna toimialalla rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala (K, L) 4 000 henkilöllä. Työllisten määrä väheni myös toimialalla sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto (D, E) niin ikään 4 000 henkilöllä.