Työlliset toimialoittain

Päivitetty: 12.4.2018
Seuraava päivitys: 11.4.2019

Työllinen on henkilö, joka on tutkimusviikolla tehnyt ansiotyötä vähintään tunnin rahapalkkaa tai luontaisetua vastaan tai voittoa saadakseen, tai on ollut tilapäisesti poissa työstä. Tutkimusviikolla työstä pois ollut henkilö lasketaan työlliseksi, jos poissaolon syy on äitiys- tai isyysvapaa tai oma sairaus tai jos poissaolo on kestänyt alle 3 kuukautta. Työlliset voivat olla palkansaajia, yrittäjiä tai samassa kotitaloudessa asuvan perheenjäsenen yrityksessä palkatta työskenteleviä. Toimialaluokitus luokittelee yritykset, organisaatiot ja yksittäiset toimipaikat niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.

Työllisyyden toimialakohtainen tarkastelu mahdollistaa työvoimapoliittisen ennakoinnin Suomen elinkeinorakenteen, työmarkkinoiden ja eri alojen tulevaan kehitykseen. Suomen työmarkkinat ovat tulevaisuudessa suurten rakennemuutosten edessä, mikä luo tarvetta kehittää työelämän joustavuutta ja työntekijöiden liikkuvuutta. Etenkin teollisuudesta on siirrytty palvelualoille ja samalla elinkeinoelämän muuttunut toimintaympäristö on heijastunut työsuhteiden laadun muutoksissa. Työurat ovat nykyisillä työmarkkinoilla aiempaa yksilöllisempiä ja hajanaisempia ja samoin yritysten olosuhteet ja elinkaaret ovat vaikeammin ennustettavissa.

Työelämän rakenteen huomattavat muutokset edellyttävätkin, että työvoimapoliittiset toimet edistävät työntekijöiden uudelleen työllistymistä ja elinkeinoelämän avoimuutta. Keskeisessä roolissa työmarkkinoiden kehityksessä ovat työntekijöiden laajat koulutusmahdollisuudet, elinkeinosektoria aktivoivat julkiset investoinnit sekä panostukset uusien kasvualojen tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Rakennemuutoksen ennakoinnin keskeisenä tekijänä on aktiivisen työvoimapolitiikan tehokkuus, mikä edellyttää koulutuksen ja työn välistä tiiviimpää sidoksellisuutta ja sen mukanaan tuomaa nopeampaa työllistymistä.

   

Työllisten määrä lisääntyi liike-elämän palveluissa, rakentamisessa ja koulutuksessa, väheni kaupassa sekä terveys- ja sosiaalipalveluissa

Vuonna 2017 liike-elämän palveluiden (M, N) toimiala kääntyi kasvuun 12 000 hengellä ja koulutuksen (P) toimiala 8 000 hengellä. Rakentamisen (F) toimialalla kasvu jatkui 8 000 hengellä. Rahoitus- ja vakuutustoiminnan sekä kiinteistöalan (K, L) toimiala kasvoi 6 000 työllisellä. Informaatio ja viestintä (J) toimialalla työllisten määrä kasvoi 4 000 työllisellä, toimialan muu palvelutoiminta (R–U) kasvu jatkui niin ikään 4 000 työllisellä.

Edelliseen vuoteen verrattuna työllisten määrä väheni tukku- ja vähittäiskaupassa (G) 9 000 hengellä. Terveys- ja sosiaalipalvelujen (Q) toimialalla työllisten määrä väheni 5 000 hengellä. Tässä vähennys kohdistui terveyspalveluihin ja sosiaalihuollon laitospalveluihin, kun taas sosiaalihuollon avopalveluissa työllisten määrä hieman kasvoi. Teollisuuden (C) toimialoista työllisten määrä väheni etenkin sahatavaran, paperin ja paperituotteiden valmistuksessa. Maa-, metsä- ja kalataloudessa sekä kaivostoiminnassa (A, B) sekä toimialalla kuljetus ja varastointi (H) työllisten määrä väheni hieman.