Tyytyväisyys elämän eri puoliin

Päivitetty: 25.8.2014
Seuraava päivitys: 15.6.2021

Suomalaisten koettua hyvinvointia koskevat tiedot ovat osa eurooppalaista tulo- ja elinolotilastoa (European Statistics on Income and Living Conditions, EU-SILC). Tiedot siihen kerätään Suomessa tulo- ja elinolotutkimuksella, jonka pohjalta tuotetaan tiedot sekä EU-SILC-tilastoon että kansalliseen tulonjakotilastoon. Itse koettu hyvinvointi on yksi EU-SILCin kertaluonteisesti tehtävistä lisätiedonkeruista, joiden aiheet ja kysymykset vaihtelevat vuosittain ja joita on tarkoitus toistaa muutaman vuoden välein. Seuraavan koettua hyvinvointia koskevan lisätiedonkeruun ajankohtaa ei ole vielä päätetty, mutta pieni osa tiedoista on suunniteltu kerättävän vuosittain. Vuonna 2013 Suomen tiedot kerättiin haastattelemalla yli 11 000 henkilöä, ja ne on painotettu edustamaan koko 16 vuotta täyttänyttä kotitalousväestöä.

Suomen lisäksi vastaavat tiedot kerättiin yli 30 muussa Euroopan maassa. EU:n tilastovirasto Eurostat kokoaa ja julkaisee kansainväliset vertailutiedot aiheesta vuoden 2015 aikana.

   

Suomalaiset tyytyväisiä asuinoloihinsa ja ihmissuhteisiinsa

Suomalaiset ovat elämässään tyytyväisimpiä asuinoloihinsa ja ihmissuhteisiinsa. Heikoimman arvion suomalaisilta saa puolestaan luottamus Suomen poliittiseen päätöksentekojärjestelmään. Tiedot ovat Tilastokeskuksen tulo- ja elinolotutkimuksesta, jonka yhteydessä kerättiin vuonna 2013 ensimmäistä kertaa tietoa suomalaisten koetusta hyvinvoinnista ja sen eri puolista.

Suomalaisten tyytyväisyys elämään yleisesti on tasan 8. Naiset ovat hieman miehiä tyytyväisempiä elämän eri puoliin. Sukupuolten välinen ero on selvin luottamuksessa poliittiseen päätöksentekojärjestelmään, jossa miesten keskiarvo on 5,8 ja naisten 6,2.