Kuluttajien luottamus

Päivitetty: 27.10.2020
Seuraava päivitys: 27.11.2020

Kuluttajien luottamus kuvaa kuluttajien luottamusta talouteen.

Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Saldoluku saadaan vähentämällä myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on osatekijöiden saldolukujen keskiarvo.

Talouden kasvunäkymien analysoinnin kannalta on tärkeää tietää, kuinka kansalaiset näkevät oman ja maan taloudellisen tilanteen ja kuinka kansalaiset varautuvat tulevaisuuteen muun muassa kulutustottumuksillaan ja säästösuunnitelmillaan. Kuluttajabarometrin avulla saadaankin monipuolista tietoa kotitalouksien kulutus- tai säästöhalukkuudesta, ja sen avulla voidaan ennakoida kaupan ja hintojen kehitystä. Kuluttajabarometrin indikaattorit muodostavat laajan tietopohjan niin kansantalouden kehityksen kuin kotitalouksien kysynnän kasvun ennakointiin.

   

Kuluttajien luottamuksen rapautuminen jatkui lokakuussa

Kuluttajien luottamusindikaattori oli lokakuussa -6,9, kun se syyskuussa oli -5,9 ja elokuussa -5,1. Viime vuoden lokakuussa luottamusindikaattori sai arvon -6,6. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on -1,8. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajien luottamustutkimukseen, johon vastasi 1.–19. lokakuuta 1 181 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä näkemykset oman talouden nykytilasta ja myös rahankäytöstä kestotavaroihin vuoden sisällä paranivat hieman lokakuussa syyskuuhun verrattuna. Odotus omasta taloudesta vuosi eteenpäin pysyi suunnilleen ennallaan, kun taas arvio Suomen talouden lähitulevaisuudesta heikkeni edelleen selvästi. Viime vuoden vastaavaan aikaan nähden luottamusindikaattorin osatekijät rahankäyttöaikeita lukuun ottamatta menivät lokakuussa jonkin verran huonompaan suuntaan.

Lokakuussa kuluttajien kuva Suomen talouskehityksestä oli synkkä. Odotus myös oman talouden lähitulevaisuudesta oli vaisu mutta arvio sen nykytilasta jo suhteellisen valoisa. Rahankäyttöaikeita kestotavaroiden hankintaan oli kuluttajilla lokakuussa hieman keskimääräistä enemmän.

Tilastojulkistus