Kuluttajabarometri

Päivitetty: 27.2.2019
Seuraava päivitys: 27.3.2019

Kuluttajabarometri kuvaa kuluttajien luottamusta talouteen.

Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Saldoluku saadaan vähentämällä myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on osatekijöiden saldolukujen keskiarvo.

Talouden kasvunäkymien analysoinnin kannalta on tärkeää tietää, kuinka kansalaiset näkevät oman ja maan taloudellisen tilanteen ja kuinka kansalaiset varautuvat tulevaisuuteen muun muassa kulutustottumuksillaan ja säästösuunnitelmillaan. Kuluttajabarometrin avulla saadaankin monipuolista tietoa kotitalouksien kulutus- tai säästöhalukkuudesta, ja sen avulla voidaan ennakoida kaupan ja hintojen kehitystä. Kuluttajabarometrin indikaattorit muodostavat laajan tietopohjan niin kansantalouden kehityksen kuin kotitalouksien kysynnän kasvun ennakointiin.

   

Kuluttajat uskovat säästämiseen ja työttömyyden vähenemiseen

Kuluttajien luottamus talouteen heikkeni vaihteeksi helmikuussa mutta on edelleen hyvällä tasolla. Kuluttajien luottamusindikaattori oli helmikuussa 15,5, kun se tammikuussa oli 17,2 ja joulukuussa 16,1. Viime vuoden helmikuussa luottamusindikaattori sai arvon 25,8. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 12,7. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1.–18. helmikuuta 1 183 Suomessa asuvaa henkilöä.

Luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä kuluttajien odotus sekä omasta että Suomen taloudesta heikkeni helmikuussa tammikuuhun verrattuna. Kuva omasta taloudesta säilyi silti kohtuullisena, kun taas näkemys Suomen talouden tulevaisuudesta oli synkähkö. Samaan aikaan arvio yleisestä työttömyyskehityksestä parani hieman ja oli luottavaisella tasolla. Helmikuussa odotus omista mahdollisuuksista säästää pysyi suunnilleen ennallaan hyvin valoisana.

Viime vuoden vastaavaan aikaan nähden vain näkemys säästämismahdollisuuksista parani helmikuussa. Muut osatekijät heikkenivät vuodessa selvästi.

Tilastojulkistus