Kuluttajien luottamus

Päivitetty: 27.12.2019
Seuraava päivitys: 27.1.2020

Kuluttajien luottamus kuvaa kuluttajien luottamusta talouteen.

Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Saldoluku saadaan vähentämällä myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on osatekijöiden saldolukujen keskiarvo.

Talouden kasvunäkymien analysoinnin kannalta on tärkeää tietää, kuinka kansalaiset näkevät oman ja maan taloudellisen tilanteen ja kuinka kansalaiset varautuvat tulevaisuuteen muun muassa kulutustottumuksillaan ja säästösuunnitelmillaan. Kuluttajabarometrin avulla saadaankin monipuolista tietoa kotitalouksien kulutus- tai säästöhalukkuudesta, ja sen avulla voidaan ennakoida kaupan ja hintojen kehitystä. Kuluttajabarometrin indikaattorit muodostavat laajan tietopohjan niin kansantalouden kehityksen kuin kotitalouksien kysynnän kasvun ennakointiin.

   

Kuluttajien luottamus heikkoa mutta hieman nousussa

Kuluttajien luottamusindikaattori oli joulukuussa -4,2, kun se marraskuussa oli -5,0 ja lokakuussa -6,6. Viime vuoden joulukuussa luottamusindikaattori sai arvon -2,2. Indikaattorin keskiarvo vuodesta 1998 lähtien on -1,9. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajien luottamustutkimukseen, johon vastasi 1.–16. joulukuuta 1 060 Suomessa asuvaa henkilöä. Kuluttajien luottamus -tilaston pitkät aikasarjat on nyt julkaistu uudestaan tasokorjattuina: tietokantataulukkojakuviot. Tasokorjauksesta kerrotaan tarkemmin julkistuksenkatsausosiossa .

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä arviot kuluttajan oman talouden nykytilasta ja Suomen talouden lähitulevaisuudesta paranivat joulukuussa marraskuuhun verrattuna. Odotus oman talouden kehityksestä pysyi suunnilleen ennallaan. Rahankäyttöaikeita kestotavaroihin kuluttajilla oli joulukuussa hieman vähemmän kuin kuukautta aiemmin. Viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna luottamusindikaattorin osatekijät heikkenivät lisääntyneitä rahankäyttöaikeita lukuun ottamatta.

Joulukuussa kuva oman talouden nykytilasta oli hyvä ja näkemys Suomen talouskehityksestä heikko. Muut osatekijät olivat keskimääräisellä tasolla.

Tilastojulkistus