Kuluttajien luottamus

Päivitetty: 28.12.2020
Seuraava päivitys: 27.1.2021

Kuluttajien luottamus kuvaa kuluttajien luottamusta talouteen.

Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Saldoluku saadaan vähentämällä myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on osatekijöiden saldolukujen keskiarvo.

Talouden kasvunäkymien analysoinnin kannalta on tärkeää tietää, kuinka kansalaiset näkevät oman ja maan taloudellisen tilanteen ja kuinka kansalaiset varautuvat tulevaisuuteen muun muassa kulutustottumuksillaan ja säästösuunnitelmillaan. Kuluttajabarometrin avulla saadaankin monipuolista tietoa kotitalouksien kulutus- tai säästöhalukkuudesta, ja sen avulla voidaan ennakoida kaupan ja hintojen kehitystä. Kuluttajabarometrin indikaattorit muodostavat laajan tietopohjan niin kansantalouden kehityksen kuin kotitalouksien kysynnän kasvun ennakointiin.

   

Kuluttajien luottamus suunnilleen ennallaan joulukuussa

Kuluttajien luottamusindikaattori oli joulukuussa -4,6, kun se marraskuussa oli -4,8 ja lokakuussa -6,9. Viime vuoden joulukuussa luottamusindikaattori sai arvon -4,2. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on -1,8. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajien luottamustutkimukseen, johon vastasi 1.–16. joulukuuta 1 133 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattorin osatekijöihin tuli vain vähäistä muutosta joulukuussa marraskuuhun verrattuna. Kuluttajien aikeet käyttää rahaa kestotavaroiden hankintaan vähenivät kuukaudessa aavistuksen. Muut kolme osatekijää kohenivat hieman. Sen sijaan viime vuoden vastaavaan aikaan nähden arvio oman talouden nykytilasta heikkeni selvästi ja odotus Suomen taloudesta parani jonkin verran joulukuussa. Muut kaksi osatekijää eli odotus omasta taloudesta ja kestokulutusaikeet taas pysyivät vuodessa ennallaan.

Joulukuussa kuluttajien kuva Suomen talouskehityksestä oli edelleen synkkä. Muut kolme osatekijää olivat pitkän ajan keskimääräisellä tasolla.

Tilastojulkistus