Kuluttajabarometri

Päivitetty: 27.9.2018
Seuraava päivitys: 29.10.2018

Kuluttajabarometri kuvaa kuluttajien luottamusta talouteen.

Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Saldoluku saadaan vähentämällä myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on osatekijöiden saldolukujen keskiarvo.

Talouden kasvunäkymien analysoinnin kannalta on tärkeää tietää, kuinka kansalaiset näkevät oman ja maan taloudellisen tilanteen ja kuinka kansalaiset varautuvat tulevaisuuteen muun muassa kulutustottumuksillaan ja säästösuunnitelmillaan. Kuluttajabarometrin avulla saadaankin monipuolista tietoa kotitalouksien kulutus- tai säästöhalukkuudesta, ja sen avulla voidaan ennakoida kaupan ja hintojen kehitystä. Kuluttajabarometrin indikaattorit muodostavat laajan tietopohjan niin kansantalouden kehityksen kuin kotitalouksien kysynnän kasvun ennakointiin.

   

Kuluttajien luottamus laskussa, mutta edelleen vahvalla tasolla

Kuluttajien luottamusindikaattori oli syyskuussa 20,2, kun se elokuussa oli 21,5 ja heinäkuussa 22,0. Viime vuoden syyskuussa luottamusindikaattori sai arvon 23,7. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 12,6. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 3.–18. syyskuuta 1 104 Suomessa asuvaa henkilöä.

Luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä kuluttajien arviot Suomen talouden kehityksestä laskivat jälleen syyskuussa edelliskuukauteen verrattuna. Odotukset oman talouden kehityksestä puolestaan pysyivät suunnilleen ennallaan. Kuluttajien arviot maan työttömyystilanteesta ja kotitalouden säästämismahdollisuuksista heikkenivät vain hieman. Kaikki osatekijät olivat syyskuussa edelleen hyvällä tasolla.

Vuoden tarkastelujaksolla arviot maan taloudellisesta tilanteesta putosivat selkeästi. Viime vuoden syyskuuhun verrattuna maan työttömyystilanteesta tehdyt arviot ovat niin ikään heikentyneet. Näkemykset omasta taloudesta ovat parantuneet aavistuksen ja arviot säästämismahdollisuuksista hieman heikentyneet.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Tilastojulkistus