Kuluttajien luottamus

Päivitetty: 27.1.2020
Seuraava päivitys: 27.2.2020

Kuluttajien luottamus kuvaa kuluttajien luottamusta talouteen.

Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Saldoluku saadaan vähentämällä myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on osatekijöiden saldolukujen keskiarvo.

Talouden kasvunäkymien analysoinnin kannalta on tärkeää tietää, kuinka kansalaiset näkevät oman ja maan taloudellisen tilanteen ja kuinka kansalaiset varautuvat tulevaisuuteen muun muassa kulutustottumuksillaan ja säästösuunnitelmillaan. Kuluttajabarometrin avulla saadaankin monipuolista tietoa kotitalouksien kulutus- tai säästöhalukkuudesta, ja sen avulla voidaan ennakoida kaupan ja hintojen kehitystä. Kuluttajabarometrin indikaattorit muodostavat laajan tietopohjan niin kansantalouden kehityksen kuin kotitalouksien kysynnän kasvun ennakointiin.

   

Kuluttajien luottamus suunnilleen ennallaan tammikuussa

Kuluttajien luottamusindikaattori oli tammikuussa -4,6, kun se joulukuussa oli -4,2 ja marraskuussa -5,0. Viime vuoden tammikuussa luottamusindikaattori sai arvon -2,4. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on -1,7. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajien luottamustutkimukseen, johon vastasi 1.–19. tammikuuta 1 063 Suomessa asuvaa henkilöä. Kuluttajien luottamus -tilaston vuodesta 1995 alkavat pitkät aikasarjat on julkaistu uudestaan tasokorjattuina ja tarkistettuina joulu-tammikuun aikana: tietokantataulukkojakuviot. Tasokorjauksesta kerrotaan tarkemmin julkistuksenkatsausosiossa .

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä arviot kuluttajan oman talouden nykytilasta ja rahankäytöstä kestotavaroihin heikkenivät hieman tammikuussa joulukuuhun verrattuna. Sen sijaan odotukset oman ja Suomen talouden lähitulevaisuudesta paranivat aavistuksen. Viime vuoden vastaavaan aikaan nähden luottamusindikaattorin osatekijät heikkenivät, lukuun ottamatta vuodessa lisääntyneitä rahankäyttöaikeita.

Tammikuussa kuluttajien kuva omasta taloudestaan oli kaikkiaan hyvä, kun taas näkemykset rahankäytöstä ja varsinkin Suomen talouskehityksestä heikot.

Tilastojulkistus