Kansainvälinen sotilaallinen kriisinhallinta

Päivitetty: 16.3.2021
Seuraava päivitys: 18.3.2022

Lain sotilaallisesta kriisinhallinnasta mukaan Suomi voi osallistua Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) turvallisuusneuvoston valtuuttamaan tai poikkeuksellisesti muuhun kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan, jonka tarkoituksena on kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitäminen tai palauttaminen taikka humanitaarisen avustustoiminnan tukeminen tai siviiliväestön suojaaminen Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan (SopS 1/1956) päämäärät ja periaatteet sekä muut kansainvälisen oikeuden säännöt huomioon ottaen. Laissa tarkoitetun kriisinhallinnan toimeenpanijana voi olla YK, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö (ETYJ), Euroopan unioni (EU) taikka muu kansainvälinen järjestö tai maaryhmä.

Lain mukaan suomalaiseen kriisinhallintaorganisaatioon voi kuulua kriisinhallintajoukkoja, erillisiä yksiköitä ja yksittäisiä henkilöitä. Kriisinhallintahenkilöstöä saa vaihtohenkilöstöä ja koulutuksessa olevaa henkilöstöä lukuun ottamatta olla enintään 2 000 henkilöä.

Operaatioihin osallistuneiden vuosittainen lukumäärä on keskiarvo vuoden aikana eri operaatioihin osallistuneen henkilöstön määrästä. Operaatioihin osallistuvan kriisinhallintahenkilöstön lukumäärä vaihtelee vuoden aikana. Operaatiot voivat alkaa tai päättyä kesken vuoden, jolloin operaatioiden kokonaishenkilöstövahvuus voi vaihdella huomattavastikin. Operaatioon osallistuneiden henkilöiden määrä painotetaan operaation keston ja keskimääräisen osallistujamäärän mukaan.

   

Sotilaallisiin kriisinhallintaoperaatioihin osallistuminen

Joulukuussa 2020 Suomi osallistui 9 sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon ja yhteen sotilastarkkailijaoperaatioon. Suurimpana näistä on UNIFIL -operaatio, jossa Suomi toimii noin 200 henkilön vahvuudella.

Sotilaallisiin kriisinhallintaoperaatioihin osallistuneiden määrä on laskenut 2000-luvun alusta. Operaatioihin osallistutaan entistä pienemmillä ja suorituskykyisimmillä joukoilla sekä vähemmällä henkilöstömäärällä. Osallistumista säätelevät kustannukset, jotka ovat nousseet merkittävästi kaukaisten operaatioiden (Afganistan, Somalia, Mali) myötä. Kustannuksia kasvattaa myös operaatioiden turvallisuusriskit ja tukeutumisvaatimukset, joiden hallitsemiseksi joukkojen ja sotilaiden henkilökohtaiselle varustukselle asetetaan aiempaa suurempia vaatimuksia.