Alla indikatorer

Indikator Källa Uppdaterad Uppdateras nästa gång
20-29-åringar utan examen efter grundnivån Statistikcentralen 2.11.2017 2.11.2018
Alkoholrelaterad dödlighet Statistikcentralen 29.12.2017 17.12.2018
Anskaffning och förbrukning av el Statistikcentralen 2.11.2017 2.11.2018
Antal biblioteksbesök Statistikcentralen 16.6.2017 31.5.2018
Antalet avlidna i kranskärlssjukdomar Statistikcentralen 29.12.2017 18.12.2018
Antalet brott som kommit till polisens kännedom Statistikcentralen 23.3.2017 23.3.2018
Antalet män och kvinnor med hemvårdsstöd för barn FPA 31.3.2017 28.3.2018
Antalet personer som får sjukpension Pensionsskyddscentralen 30.3.2017 30.3.2018
Arbetslöshetstalet Statistikcentralen 22.12.2017 25.1.2018
Arbetsvägens längd Finlands miljöcentral 15.2.2012 1.3.2018
BNP per invånare Statistikcentralen 13.7.2017 31.1.2018
Barnskydd Institutet för hälsa och välfärd 20.12.2017 28.11.2018
Befolkningens utbildningsstruktur Statistikcentralen 2.11.2017 2.11.2018
Befolkningsförändring Statistikcentralen 17.5.2017 17.5.2018
Beskattning Statistikcentralen 13.7.2017 16.3.2018
Bostadshushåll efter personantal Statistikcentralen 22.5.2017 22.5.2018
Bostadspriser Statistikcentralen 27.10.2017 30.1.2018
Brott bland ungdomar Rättspolitiska forskningsinstitutet 31.3.2017 31.3.2021
Brott mot liv Rättspolitiska forskningsinstitutet 15.1.2018 8.1.2019
Byggande Statistikcentralen 23.1.2018 27.2.2018
Dataöverföringsmängd i mobilnätet Kommunikationsverket 8.11.2017 30.3.2018
De totala offentliga utgifterna Statistikcentralen 31.1.2017 31.1.2018
Deltagande i kulturevenemang Statistikcentralen 25.3.2013 25.3.2019
Deltagande i kulturevenemang i informationsnätverk Statistikcentralen 9.12.2016 21.2.2018
Deltids- och visstidsanställda Statistikcentralen 27.4.2017 27.4.2018
Den ekonomiska försörjningskvoten Statistikcentralen 17.2.2017 19.2.2018
Den ekonomiska tillväxten (BNP) Statistikcentralen 1.12.2017 28.2.2018
Den nationella konjunkturutvecklingen Statistikcentralen 16.1.2018 14.2.2018
Den offentliga skulden och underskottet Statistikcentralen 29.9.2017 29.3.2018
Den totala alkoholkonsumtionen Institutet för hälsa och välfärd 27.4.2017 10.5.2018
Energiförbrukning Statistikcentralen 8.12.2017 11.12.2018
Facklig organisering Arbets- och näringsministeriet 7.9.2017 7.9.2018
Familjetyper Statistikcentralen 26.5.2017 25.5.2018
Fertilitet Statistikcentralen 11.4.2017 11.4.2018
Fetma Institutet för hälsa och välfärd 9.10.2017 2.10.2018
Finländarnas resor Statistikcentralen 29.3.2017 29.3.2018
Forskning och utveckling Statistikcentralen 26.10.2017 25.10.2018
Funktionsförmågan hos äldre personer Institutet för hälsa och välfärd 25.8.2014 15.2.2018
Fångsterna i fisket Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet 11.1.2018 11.12.2018
Förbrukningen av naturresurser Statistikcentralen 17.11.2017 15.11.2018
Förhållandet mellan arbets- och kapitalinkomster Statistikcentralen 13.7.2017 31.1.2018
Förnybara energikällor Statistikcentralen 8.12.2017 11.12.2018
Första registreringar av fordon Statistikcentralen 23.3.2017 23.3.2018
Försvarsviljan Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv 8.12.2017 14.12.2018
Förväntad livslängd Statistikcentralen 27.10.2017 26.10.2018
Förväntad pensioneringsålder Pensionsskyddscentralen 30.3.2017 30.3.2018
Förädlingsvärdet inom kultur Statistikcentralen 24.10.2017 24.10.2018
Globalisering av företagsverksamhet Statistikcentralen 18.12.2017 18.12.2018
Gränsövergångar Gränsbevakningsväsendet 9.3.2017 12.3.2018
Gäldenärer vid utsökning Justitieministeriet 31.7.2017 26.1.2018
Hastigheter för fasta bredbandsabonnemang Kommunikationsverket 8.11.2017 30.3.2018
Hushåll med allmänt bostadsbidrag FPA 18.12.2017 17.12.2018
Hushållens finansiella tillgångar Statistikcentralen 22.12.2017 28.3.2018
Hushållens inkomster Statistikcentralen 3.3.2017 2.3.2018
Hushållens justerade realinkomster Statistikcentralen 13.7.2017 31.1.2018
Hushållens konsumtionsutgifter Statistikcentralen 13.7.2017 31.1.2018
Hushållens skuldsättning Statistikcentralen 13.7.2017 31.1.2018
Hushållens sparkvot Statistikcentralen 13.7.2017 31.1.2018
Hushållets subjektiv uppfattning om utkomst Statistikcentralen 21.12.2017 2.3.2018
Import och export Tull 8.1.2018 7.2.2018
Industrins konjunktur Statistikcentralen 10.1.2018 9.2.2018
Inflation Statistikcentralen 15.1.2018 20.2.2018
Inkomstskillnader Statistikcentralen 20.12.2017 18.12.2018
Internationell militär krishantering Försvarsmakten 18.3.2017 23.3.2018
Konkurser Statistikcentralen 13.12.2017 24.1.2018
Konst som hobby Statistikcentralen 25.3.2013 25.3.2019
Konsumentbarometern Statistikcentralen 27.12.2017 29.1.2018
Låginkomsttagare Statistikcentralen 21.12.2017 2.3.2018
Långtidsarbetslösa Arbets- och näringsministeriet 22.12.2017 25.1.2018
Löneutvecklingen Statistikcentralen 12.10.2017 6.2.2018
Mobilabonnemang Kommunikationsverket 8.11.2017 30.3.2018
Motion och idrott Institutet för hälsa och välfärd 9.10.2017 2.10.2018
Mängden avfall Statistikcentralen 15.1.2018 29.11.2018
Nöjdhet med livet Statistikcentralen 25.8.2014 1.2.2019
Oron över brottslighet Rättspolitiska forskningsinstitutet 22.6.2017 1.5.2018
Personer som fått de minsta pensionerna (garantipension) FPA 8.2.2017 8.2.2018
Rökning Institutet för hälsa och välfärd 9.10.2017 2.10.2018
Samtal och meddelanden Kommunikationsverket 8.11.2017 30.3.2018
Sektorernas andelar av förädlingsvärdet inom samhällsekonomin Statistikcentralen 13.7.2017 31.1.2018
Självmord Statistikcentralen 29.12.2017 17.12.2018
Slutanvändning av energi Statistikcentralen 8.12.2017 11.12.2018
Spädbarnsdödlighet Statistikcentralen 28.4.2017 28.4.2018
Studerande över 25 år som fått studiestöd för högskolestudier FPA 7.9.2017 9.2.2018
Studiernas gång Statistikcentralen 17.3.2017 17.3.2018
Sysselsatta enligt bransch Statistikcentralen 12.4.2017 12.4.2018
Sysselsättningstalet Statistikcentralen 22.12.2017 25.1.2018
Sädesskörd Tike, jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral 27.11.2017 8.3.2018
Sökande till utbildning Statistikcentralen 13.12.2017 13.12.2018
Temperaturförändring Meteorologiska institutet 1.12.2017 1.3.2018
Utkomststöd Institutet för hälsa och välfärd 20.12.2017 28.11.2018
Utrikeshandeln i nationalekonomin Statistikcentralen 13.7.2017 31.1.2018
Utrotningshotade arter Miljöministeriet 10.3.2011 1.1.2021
Utsatthet för brott Rättspolitiska forskningsinstitutet 22.6.2017 1.5.2018
Utsläpp av växthusgaser Statistikcentralen 8.12.2017 27.3.2018
Utvecklingen av befolkningens åldersstruktur Statistikcentralen 29.3.2017 29.3.2018
Utvecklingen enligt näringsgren Statistikcentralen 1.12.2017 28.2.2018
Utvecklingssamarbete Utrikesministeriet 11.10.2017 18.10.2018
Valdeltagande Statistikcentralen 30.4.2015 30.4.2019
Varutransporter inom vägtrafiken Statistikcentralen 18.12.2017 21.3.2018
Virkesförrådets tillväxt och avgång Skogsforskningsinstitutet 1.12.2017 2.10.2018
Vägtrafikolyckor Statistikcentralen 16.1.2018 16.1.2019
Värnplikt Försvarsmakten 8.3.2017 23.3.2018
Våldsbrott Statistikcentralen 23.3.2017 23.3.2018
Åldersstruktur Statistikcentralen 29.3.2017 30.3.2018