Alla indikatorer

Indikator Källa Uppdaterad Uppdateras nästa gång
20-29-åringar utan examen efter grundnivån Statistikcentralen 3.11.2016 2.11.2017
Alkoholrelaterad dödlighet Statistikcentralen 30.12.2016 29.12.2017
Anskaffning och förbrukning av el Statistikcentralen 2.11.2016 2.11.2017
Antal biblioteksbesök Statistikcentralen 16.6.2017 31.5.2018
Antalet avlidna i kranskärlssjukdomar Statistikcentralen 30.12.2016 29.12.2017
Antalet brott som kommit till polisens kännedom Statistikcentralen 23.3.2017 23.3.2018
Antalet män och kvinnor med hemvårdsstöd för barn FPA 31.3.2017 28.3.2018
Antalet personer som får sjukpension Pensionsskyddscentralen 30.3.2017 30.3.2018
Arbetslöshetstalet Statistikcentralen 24.10.2017 21.11.2017
Arbetsvägens längd Finlands miljöcentral 15.2.2012 1.3.2018
BNP per invånare Statistikcentralen 13.7.2017 31.1.2018
Barnskydd Institutet för hälsa och välfärd 21.12.2016 20.12.2017
Befolkningens utbildningsstruktur Statistikcentralen 3.11.2016 2.11.2017
Befolkningsförändring Statistikcentralen 17.5.2017 17.5.2018
Beskattning Statistikcentralen 13.7.2017 16.3.2018
Bostadshushåll efter personantal Statistikcentralen 22.5.2017 22.5.2018
Bostadspriser Statistikcentralen 27.10.2017 30.1.2018
Brott bland ungdomar Rättspolitiska forskningsinstitutet 31.3.2017 31.3.2021
Brott mot liv Rättspolitiska forskningsinstitutet 16.1.2017 15.1.2018
Byggande Statistikcentralen 20.10.2017 24.11.2017
Dataöverföringsmängd i mobilnätet Kommunikationsverket 19.5.2017 3.11.2017
De totala offentliga utgifterna Statistikcentralen 31.1.2017 31.1.2018
Deltagande i kulturevenemang Statistikcentralen 25.3.2013 25.3.2019
Deltagande i kulturevenemang i informationsnätverk Statistikcentralen 9.12.2016 9.12.2017
Deltids- och visstidsanställda Statistikcentralen 27.4.2017 27.4.2018
Den ekonomiska försörjningskvoten Statistikcentralen 17.2.2017 19.2.2018
Den ekonomiska tillväxten (BNP) Statistikcentralen 1.9.2017 1.12.2017
Den nationella konjunkturutvecklingen Statistikcentralen 13.10.2017 14.11.2017
Den offentliga skulden och underskottet Statistikcentralen 29.9.2017 29.3.2018
Den totala alkoholkonsumtionen Institutet för hälsa och välfärd 27.4.2017 10.5.2018
Energiförbrukning Statistikcentralen 23.3.2017 8.12.2017
Facklig organisering Arbets- och näringsministeriet 7.9.2017 7.9.2018
Familjetyper Statistikcentralen 26.5.2017 24.11.2017
Fertilitet Statistikcentralen 11.4.2017 11.4.2018
Fetma Institutet för hälsa och välfärd 9.10.2017 2.10.2018
Finländarnas resor Statistikcentralen 29.3.2017 29.3.2018
Forskning och utveckling Statistikcentralen 26.10.2017 25.10.2018
Funktionsförmågan hos äldre personer Institutet för hälsa och välfärd 25.8.2014 30.11.2017
Fångsterna i fisket Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet 11.1.2017 11.1.2018
Förbrukningen av naturresurser Statistikcentralen 17.11.2016 17.11.2017
Förhållandet mellan arbets- och kapitalinkomster Statistikcentralen 13.7.2017 31.1.2018
Förnybara energikällor Statistikcentralen 23.3.2017 8.12.2017
Första registreringar av fordon Statistikcentralen 23.3.2017 23.3.2018
Försvarsviljan Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv 9.12.2016 15.12.2017
Förväntad livslängd Statistikcentralen 27.10.2017 26.10.2018
Förväntad pensioneringsålder Pensionsskyddscentralen 30.3.2017 30.3.2018
Förädlingsvärdet inom kultur Statistikcentralen 24.10.2017 24.10.2018
Globalisering av företagsverksamhet Statistikcentralen 16.12.2016 18.12.2017
Gränsövergångar Gränsbevakningsväsendet 9.3.2017 12.3.2018
Gäldenärer vid utsökning Justitieministeriet 31.7.2017 26.1.2018
Hastigheter för fasta bredbandsabonnemang Kommunikationsverket 19.5.2017 3.11.2017
Hushåll med allmänt bostadsbidrag FPA 16.12.2016 15.12.2017
Hushållens finansiella tillgångar Statistikcentralen 29.9.2017 22.12.2017
Hushållens inkomster Statistikcentralen 3.3.2017 2.3.2018
Hushållens justerade realinkomster Statistikcentralen 13.7.2017 31.1.2018
Hushållens konsumtionsutgifter Statistikcentralen 13.7.2017 31.1.2018
Hushållens skuldsättning Statistikcentralen 13.7.2017 31.1.2018
Hushållens sparkvot Statistikcentralen 13.7.2017 31.1.2018
Hushållets subjektiv uppfattning om utkomst Statistikcentralen 21.12.2016 21.12.2017
Import och export Tull 9.10.2017 7.11.2017
Industrins konjunktur Statistikcentralen 10.11.2017 8.12.2017
Inflation Statistikcentralen 13.10.2017 14.11.2017
Inkomstskillnader Statistikcentralen 20.12.2016 20.12.2017
Internationell krishantering Försvarsmakten 8.3.2017 23.3.2018
Konkurser Statistikcentralen 18.10.2017 15.11.2017
Konst som hobby Statistikcentralen 25.3.2013 25.3.2019
Konsumentbarometern Statistikcentralen 27.10.2017 27.11.2017
Låginkomsttagare Statistikcentralen 21.12.2016 21.12.2017
Långtidsarbetslösa Arbets- och näringsministeriet 24.10.2017 21.11.2017
Löneutvecklingen Statistikcentralen 12.10.2017 6.2.2018
Mobilabonnemang Kommunikationsverket 19.5.2017 3.11.2017
Motion och idrott Institutet för hälsa och välfärd 9.10.2017 2.10.2018
Mängden avfall Statistikcentralen 20.12.2016 30.11.2017
Nöjdhet med livet Statistikcentralen 25.8.2014 1.2.2019
Oron över brottslighet Rättspolitiska forskningsinstitutet 22.6.2017 1.5.2018
Personer som fått de minsta pensionerna (garantipension) FPA 8.2.2017 8.2.2018
Rökning Institutet för hälsa och välfärd 9.10.2017 2.10.2018
Samtal och meddelanden Kommunikationsverket 19.5.2017 3.11.2017
Sektorernas andelar av förädlingsvärdet inom samhällsekonomin Statistikcentralen 13.7.2017 31.1.2018
Självmord Statistikcentralen 30.12.2016 29.12.2017
Slutanvändning av energi Statistikcentralen 23.3.2017 8.12.2017
Spädbarnsdödlighet Statistikcentralen 28.4.2017 28.4.2018
Studerande över 25 år som fått studiestöd för högskolestudier FPA 7.9.2017 9.2.2018
Studiernas gång Statistikcentralen 17.3.2017 17.3.2018
Sysselsatta enligt bransch Statistikcentralen 12.4.2017 12.4.2018
Sysselsättningstalet Statistikcentralen 24.10.2017 21.11.2017
Sädesskörd Tike, jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral 23.2.2017 23.11.2017
Sökande till utbildning Statistikcentralen 15.3.2017 13.12.2017
Temperaturförändring Meteorologiska institutet 1.9.2017 1.12.2017
Utkomststöd Institutet för hälsa och välfärd 20.12.2016 20.12.2017
Utrikeshandeln i nationalekonomin Statistikcentralen 13.7.2017 31.1.2018
Utrotningshotade arter Miljöministeriet 10.3.2011 1.1.2021
Utsatthet för brott Rättspolitiska forskningsinstitutet 22.6.2017 1.5.2018
Utsläpp av växthusgaser Statistikcentralen 6.4.2017 8.12.2017
Utvecklingen av befolkningens åldersstruktur Statistikcentralen 29.3.2017 29.3.2018
Utvecklingen enligt näringsgren Statistikcentralen 1.9.2017 1.12.2017
Utvecklingssamarbete Utrikesministeriet 7.10.2013 12.8.2014
Valdeltagande Statistikcentralen 30.4.2015 30.4.2019
Varutransporter inom vägtrafiken Statistikcentralen 18.9.2017 18.12.2017
Virkesförrådets tillväxt och avgång Skogsforskningsinstitutet 3.10.2016 24.11.2017
Vägtrafikolyckor Statistikcentralen 19.1.2017 19.1.2018
Värnplikt Försvarsmakten 8.3.2017 23.3.2018
Våldsbrott Statistikcentralen 23.3.2017 23.3.2018
Åldersstruktur Statistikcentralen 29.3.2017 30.3.2018