Forskning och utveckling 

Uppdaterad: 26.10.2017 - Uppdateras nästa gång: 25.10.2018
   
 
 
Dela på

Minskningen av utgifterna för forskning och utveckling har avtagit

Enligt Statistikcentralen var utgifterna för forsknings- och utvecklingsverksamhet 5,9 miljarder euro år 2016. Utgifterna minskade med 145 miljoner euro från året innan. Företagssektorn står ensam för minskningen. Inom sektorn minskade utgifterna för forskning och produktutveckling något under 4 procent, vilket ändå är hälften mindre än vad minskningen var år 2015. Inom sektorforskningsinstitut och annan offentlig sektor samt inom högskolor var forskningsutgifterna på föregående års nivå.


Källa:
Statistikcentralen / Forskning och utveckling


Beskrivning av indikatorn

Med forskning och utveckling avses systematisk verksamhet för att öka kunskapsmängden och använda kunskapen för att finna nya tillämpningar. Kriteriet är att verksamheten syftar till att frambringa något väsentligen nytt. FoU-verksamhet omfattar grundforskning och tillämpad forskning samt utvecklingsarbete.

Forskningens betydelse för samhällsutvecklingen och för den ekonomiska utvecklingen har ständigt ökat. Detta ökar följdaktligen vikten av samarbete och nätverksbildande såväl mellan den offentliga och den privata sektorn som inom sektorerna. I och med ekonomins globalisering och internationaliseringsutveckling har kunskaper och kunnande i dess olika former blivit nyckelfaktorer för samhällsutvecklingen. Detta återspeglas som konsekvent ökade forskningsinsatser. Ett fungerande och effektivt nationellt innovationssystem ses vid sidan av den ekonomiska tillväxten som en allt viktigare faktor också när det gäller att skapa social välfärd.

Finlands forsknings- och utvecklingsverksamhet består av en omfattande helhet av producenter av ny kunskap och nytt kunnande, instanser som utnyttjar dessa samt mångsidigt samspel mellan dem. En omfattande innovationspolitik stöder genom innovationsverksamhet de olika politiksektorernas reformer. Effekterna märks både inom social- och hälsovårdssektorn, energi- och trafikområdet och i utvecklingen av informationssamhället, utbildningen och regionerna. Dagens mångskiftande samhälleliga problem förutsätter tvärvetenskaplig forskning och forskning mellan olika vetenskapsgrenar.

Forsknings- och innovationsverksamheten har som syfte att säkerställa en hållbar och balanserad samhällelig och ekonomisk utveckling i Finland. För att öka den ekonomiska tillväxten och välfärden krävs också en innovationsbaserad och hållbart inriktad förbättring av produktiviteten. En hög sysselsättningsgrad och en hög produktivitet samt en god internationell konkurrenskraft är förutsättningar för att detta mål ska förverkligas.