Förbrukningen av naturresurser 

Uppdaterad: 17.11.2016 - Uppdateras nästa gång: 17.11.2017
   
 
 
Dela på

Materialbehovet minskar långsamt

Totalt 277 miljoner ton material togs ut ur Finlands jordmån och vegetation år 2015. Av detta material användes 44 procent i Finland och 15 procent som exportprodukter. Resten, dvs. drygt en tredjedel, förblev oanvänd i naturen. Dessutom importerades omkring 54 miljoner ton produkter och råvaror, vilket gav upphov till uppskattningsvis 208 miljoner ton dolda flöden i producentländerna. Totalt var finländarnas materialuttag i fjol 540 miljoner ton. Volymen är ungefär lika stor som den årliga oljeproduktionen i Ryssland. Förändringarna jämfört med året innan var små, med undantag av malmuttag som ökar igen.


Källa:
Statistikcentralen / Materialflöden i samhällsekonomin


Beskrivning av indikatorn

Statistiken omfattar inhemska och utländska inflöden i den finländska ekonomin, inhemska och utländska dolda flöden samt materialexport.

Direkta inhemska inflöden är material som tagits ur Finlands natur för vidareprocessering inom ekonomin. Dessa är t.ex. trä och mineraler som använts som råmaterial, jordmaterial som använts vid byggande samt växter och vilda djur som använts som djur- och människoföda.

Direkta utländska inflöden utgörs av importen av förädlingsprodukter och råmaterial. På motsvarande sätt utgörs exporten av råmaterial och förädlingsprodukter som levererats till utlandet.

Inhemska dolda flöden är transport och omvandling av naturmaterial i samband med uttag av inhemska naturresurser eller byggande. Till dessa hör bl.a. avverkningsrester i skogar samt schaktningsavfall i malmgruvor. Importens dolda flöden består av de direkta inflöden och de dolda flöden som använts för framställning av importprodukter i utlandet och som inte syns i vikten på importerade råmaterial och produkter.

Totalanvändningen av naturresurser som beräknats i statistiken är summan av direkta inhemska och utländska inflöden samt dolda flöden. De direkta inflödena utgör däri den egentliga mängden material som tillförs den finländska ekonomin och tillsammans med de inhemska dolda flödena den mängd material som står som grund för den inhemska miljöbelastningen. Då man till dessa lägger till de utländska dolda flödena dvs. den globala ekologiska miljöbelastningen i vår ekonomi får man ihop totalanvändningen av naturresurser i vår samhällsekonomi.