Utsläpp av växthusgaser 

Uppdaterad: 6.4.2017 - Uppdateras nästa gång: 8.12.2017
   
 
 
Dela på

Ökning av Finlands växthusgasutsläpp

Enligt Statistikcentralens snabbestimat var de totala växthusgasutsläppen 58,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter (CO2-ekv.) år 2016. Utsläppen ökade med 6 procent jämfört med året innan, men var dock 18 procent lägre än år 1990. Till ökningen av utsläppen bidrog främst den ökade användningen av kol och den minskade andelen biobränslen vid användningen av trafikbränslen. Utsläppen utanför utsläppshandeln ökade med fem procent jämfört med år 2015 och översteg EU:s utsläppskvot med 1,0 miljon ton CO2-ekv.

Offentliggörande

Källa:
Statistikcentralen / Växthusgaser


Beskrivning av indikatorn

Volymen av växthusgasutsläpp mäter den belastning som människans verksamhet utgör på förstärkningen av växthuseffekten och uppvärmningen av klimatet. Finland rapporterar växthusgasutsläppen till Europeiska kommissionen, FN:s klimatkonvention och Kyotoprotokollet.

Med hjälp av rapporteringen uppföljs hur Finland uppfyller åtagandet om utsläppsminskning. Beräkningen av utsläpp baserar sig på internationella rapporterings- och beräkningsanvisningar. Indikatorn omfattar inte verkan av markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF), vilken minskar verkan av Finlands utsläpp. De totala utsläppen omfattar också indirekta CO2-utsläpp (0,1 miljoner ton år 2014), som uppkommer från NMVOC- och CH4-utsläpp från energisektorn och industriprocesser och användning av produkter.

-nergisektorn: utsläpp från energianvändning av bränslen samt diffusa utsläpp i anknytning till framställning, distribution och förbrukning av bränslen

-industriprocesser och användning av produkter: utsläpp som uppkommer från användningen av råvaror och bränslen som råvara och som frigörs i industriprocessen, utsläpp från användningen av F-gaser samt utsläpp från användningen av dikväveoxid i industriella och medicinska tillämpningar

-lantbruket: utsläpp från husdjurens matsmältning, gödselhantering, mark, bränning av växtrester på åkrar samt kalkning och ureagödsling

-avfallshantering: utsläpp från avstjälpningsplatser, kompostering och hantering av avloppsvatten

Växthusgasutsläpp efter näringsgren statistikförs i miljöräkenskaperna http://tilastokeskus.fi/til/tilma/index_sv.html