Import och export 

Uppdaterad: 8.1.2018 - Uppdateras nästa gång: 7.2.2018
   
 
 
Dela på

EXPORTEN ÖKADE 14 PROCENT I NOVEMBER

Finlands export av varor ökade 14 procent i november enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln. Värdet av Finlands export var 5,2 miljarder euro. Importen ökade med 13 procent i november jämfört med året innan och importens värde var något under 5,5 miljarder euro. Räknat från årets början har exporten ökat med 16 procent och importen med 14 procent.

Handelsbalansen visade ett underskott på 240 miljoner euro i november. Räknat från årets början var det samlade underskottet 2,1 miljarder euro. Under samma period året innan visade handelsbalansen ett underskott på 2,6 miljarder euro. I november året innan hade handelsbalansen ett underskott på 256 miljoner euro.

Exporten till EU-länder ökade med 15 procent i november och exporten till länderna utanför EU med 13 procent. Importen från EU-länder ökade med 12 procent och importen från icke-EU länder ökade med 15 procent i november. Under januari-november har exporten till EU-länder ökat med 17 procent och exporten till länder utanför EU med 13 procent. Importen från EU-länder har ökat med tio procent och importen från övriga länder med 20 procent.


Källa:
Tullen / Utrikeshandelsstatistik


Beskrivning av indikatorn

Utrikeshandelsstatistiken beskriver handeln mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen (EU) och mellan Finland och tredje land, dvs. intern- och externhandeln. Utrikeshandelsstatistiken är en officiell informationskälla som avspeglar Finlands import, export och handelsbalans. Av statistiken som beskriver Finlands totala import och export framgår månadsvis uppgifter om värdet på Finlands import, export och handelsbalans. I den månatliga preliminär statistik publiceras uppgifter gällande handeln med EU, euroområdet och området utanför EU.

För preliminär statistik meddelas en exakt publiceringstid cirka ett år i taget. Publiceringstidtabellen upprätthålls på Tullens webbplats. Preliminär statistik om export och import blir klara inom 40 dagar från utgången av den statistikförda månaden.

Av preliminär statistik fås en tillförlitlig bild av utrikeshandelns senaste utveckling för en ekonomisk analys. Preliminär statistik är ett viktigt verktyg för beslutsfattare, planerare och forskare både inom den offentliga och privata sektorn såväl på nationell nivå som i EU:s och flera internationella organisationers verksamhet.

Utrikeshandelsstatistiken baseras på Europeiska gemenskapens lagstiftning samt Finlands nationella statistiklag (280/04) och tullag (1466/94). I EU-lagstiftningen regleras statistiken av grundförordningen om statistiken över internhandeln (EG, 638/2004), grundförordningen om statistiken över externhandeln (EG, 471/2009) samt av tillämpningsbestämmelserna för verkställandet av dessa.

Uppgifterna om Finlands handel med övriga EU-länder samlas med Intrastat-systemet för internhandel från de statistikdeklarationer som företagen avger. I Intrastat-systemet anger importörer och exportörer månatligen behövliga statistiska uppgifter om sin internhandel till Tullen. Uppgifterna om varuhandeln mellan Finland och tredje land fås från tulldeklarationerna, som skall avges för varje import- och exportförsändelse. Vid upprättandet av statisktiken över Finlands utrikeshandel sammanförs uppgifterna om intern- och externhandeln.

I regel statistikförs alla varor som exporteras från eller importeras till Finland. En förutsättning för statistikföringen är att varan fysiskt träder in i landet eller lämnar det. Ett undantag utgörs dock av fartyg och flygplan, som statistikförs efter att ägarförhållandet ändrats. Utanför statistiken hamnar bl.a. transitbefordringar samt ekonomiska transaktioner som saknar betydande kommersiellt värde. Dessutom är de minsta företagen befriade från statistikdeklarationsskyldighet för internhandel. Även utrikeshandel med tjänster hamnar utanför denna statistik.

Utrikeshandelsstatistiken som publiceras av Tullen ingår i Finlands officiella statistik (FOS).

Ytterligare information om utrikeshandelsstatistik (bl.a. kvalitetsdeklarationer, statistikförteckning och -beskrivningar) finns på Tullens webbplats.