Import och export 

Uppdaterad: 9.10.2017 - Uppdateras nästa gång: 7.11.2017
   
 
 
Dela på

EXPORTEN ÖKADE 18 PROCENT I AUGUSTI

Finlands export av varor ökade med 18 procent i augusti enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln. Värdet av Finlands export var över 4,7 miljarder euro. Importen ökade med nio procent i augusti jämfört med året innan och importens värde var något under 4,9 miljarder euro. Räknat från årets början har exporten ökat med 16 procent och importen med 14 procent.

Handelsbalansen visade ett underskott på 150 miljoner euro i augusti. Räknat från årets början var det samlade underskottet nästan 1,4 miljarder euro. Under samma period året innan visade handelsbalansen ett underskott på nästan två miljarder euro. I augusti året innan hade handelsbalansen ett underskott på 481 miljoner euro.

Exporten till EU-länder ökade med 21 procent i augusti och exporten till länderna utanför EU med 14 procent. Importen från EU-länder växte med tio procent och importen från icke-EU länder med åtta procent i augusti. Under januari-augusti har exporten till EU-länder ökat med 17 procent och exporten till länder utanför EU ökat med 14 procent. Importen från EU-länder har ökat med åtta procent och importen från övriga länder med 22 procent.


Källa:
Tullen / Utrikeshandelsstatistik


Beskrivning av indikatorn

Utrikeshandelsstatistiken beskriver handeln mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen (EU) och mellan Finland och tredje land, dvs. intern- och externhandeln. Utrikeshandelsstatistiken är en officiell informationskälla som avspeglar Finlands import, export och handelsbalans. Av statistiken som beskriver Finlands totala import och export framgår månadsvis uppgifter om värdet på Finlands import, export och handelsbalans. I den månatliga preliminär statistik publiceras uppgifter gällande handeln med EU, euroområdet och området utanför EU.

För preliminär statistik meddelas en exakt publiceringstid cirka ett år i taget. Publiceringstidtabellen upprätthålls på Tullens webbplats. Preliminär statistik om export och import blir klara inom 40 dagar från utgången av den statistikförda månaden.

Av preliminär statistik fås en tillförlitlig bild av utrikeshandelns senaste utveckling för en ekonomisk analys. Preliminär statistik är ett viktigt verktyg för beslutsfattare, planerare och forskare både inom den offentliga och privata sektorn såväl på nationell nivå som i EU:s och flera internationella organisationers verksamhet.

Utrikeshandelsstatistiken baseras på Europeiska gemenskapens lagstiftning samt Finlands nationella statistiklag (280/04) och tullag (1466/94). I EU-lagstiftningen regleras statistiken av grundförordningen om statistiken över internhandeln (EG, 638/2004), grundförordningen om statistiken över externhandeln (EG, 471/2009) samt av tillämpningsbestämmelserna för verkställandet av dessa.

Uppgifterna om Finlands handel med övriga EU-länder samlas med Intrastat-systemet för internhandel från de statistikdeklarationer som företagen avger. I Intrastat-systemet anger importörer och exportörer månatligen behövliga statistiska uppgifter om sin internhandel till Tullen. Uppgifterna om varuhandeln mellan Finland och tredje land fås från tulldeklarationerna, som skall avges för varje import- och exportförsändelse. Vid upprättandet av statisktiken över Finlands utrikeshandel sammanförs uppgifterna om intern- och externhandeln.

I regel statistikförs alla varor som exporteras från eller importeras till Finland. En förutsättning för statistikföringen är att varan fysiskt träder in i landet eller lämnar det. Ett undantag utgörs dock av fartyg och flygplan, som statistikförs efter att ägarförhållandet ändrats. Utanför statistiken hamnar bl.a. transitbefordringar samt ekonomiska transaktioner som saknar betydande kommersiellt värde. Dessutom är de minsta företagen befriade från statistikdeklarationsskyldighet för internhandel. Även utrikeshandel med tjänster hamnar utanför denna statistik.

Utrikeshandelsstatistiken som publiceras av Tullen ingår i Finlands officiella statistik (FOS).

Ytterligare information om utrikeshandelsstatistik (bl.a. kvalitetsdeklarationer, statistikförteckning och -beskrivningar) finns på Tullens webbplats.