Mängden avfall 

Uppdaterad: 20.12.2016 - Uppdateras nästa gång: 30.11.2017
   
 
 
Dela på

Avstjälpningsplatserna för kommunalt avfall har ersatts av avfallsförbränning och återvinning

Det är ovanligt att avfall deponeras direkt på avstjälpningsplatserna. I fjol deponerades bara drygt en tiondel av det kommunala avfallet på det här sättet. Istället har man börjat utnyttja avfallet. Energiproduktionen och återvinningen har konkurrerat om det avfall som inte längre förs till avstjälpningsplatserna. Energianvändningen av avfall håller på att få övertaget.

Allt mer av det kommunala avfallet förbränns

I Finlands 7 avfallskraftverk och samförbränningsanläggningar förbränns nästan hälften av allt kommunalt avfall. Avfallsförbränningen har ökat kraftigt. Under det senaste decenniet har förbränningskapaciteten blivit sex gånger större och ökar i år med två nya kraftverk. Blandavfallet är på väg att bli blott och bart energiavfall och det separat insamlade avfallet återvinningsmaterial.

Återvinningen förstärktes

Med återvinning avses återföring av avfallsmaterial till användning. Återvinning är det sätt att hantera avfall som man eftersträvar allra mest i Europa. Finland tog i fjol ett stort kliv framåt mot de länder som ligger i täten för återvinning av separat insamlat kommunalt avfall. Återvinningsmängderna för el- och elektronikskrot samt glas- och metallavfall ökade. Den viktigaste faktorn var emellertid en noggrann bestämning av mängden avfall från fiberförpackningar och återvinningen. Återvinningsgraden för avfall från fiberförpackningar är ytterst hög.

Stabilisering av den totala mängden kommunalt avfall

Mängden kommunalt avfall i Finland har efter millennieskiftet varit 2,4–2,8 miljoner ton årligen. I mängderna har det inte funnits sådana trender att man kunde säga att mängden kommunalt avfall ökar eller minskar. Av det kommunala avfallet utnyttjades i fjol nästan 90 procent, varför den cirkulära ekonomin börjar vara till ända när det gäller detta område.


Källa:
Statistikcentralen / Avfallsstatistik


Beskrivning av indikatorn

Kommunalt avfall består av avfall från hushåll och avfall av samma slag som hushållsavfall som uppkommer inom produktionen, speciellt inom tjänstesektorn. Gemensamt för alla slag av kommunalt avfall är att de uppkommer vid konsumtion av slutprodukter och omfattas av den kommunala avfallshanteringen. Avfallsbehandling omfattar återvinning, oskadliggörande och slutdeponering av avfall.