Försvarsviljan 

Uppdaterad: 9.12.2016 - Uppdateras nästa gång: 15.12.2017
   
 
 
Dela på

Försvarsviljan har sjunkit sedan i fjol

”Om Finland blir anfallet, borde finländarna enligt er åsikt försvara sig med vapen i alla situationer, också om resultatet förefaller osäkert?”

Nu svarar 71 procent av hela befolkningen jakande på denna fråga, för ett år sedan var motsvarande tal 78 procent. Av kvinnorna är 64 procent av denna åsikt, i fjol 73 procent. Av männen svarar 79 procent jakande, medan motsvarande tal i fjol var 84 procent. Nekande svarar en femtedel, av männen 16 och av kvinnorna 25 procent.

Om man ser till ålderklassen fanns det flest nekande svar bland 25- till 34-åringarna, 31 procent.


Källa:
Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv och Planeringskommissionen för försvarsinformation


Beskrivning av indikatorn

PFI-undersökningarna har studerat försvarsviljan med frågan ”Om Finland blir anfallet, borde finländarna enligt er åsikt försvara sig med vapenmakt i alla situationer, även om resultatet förefaller osäkert?” från år 1970. Planeringskommissionen för försvarsinformation PFI:s årliga undersökningar fokuserar på finländarnas åsikter och attityder till säkerhetspolitik, utrikespolitik och rikets försvar. Datamaterial fr.o.m. år 1992 finns arkiverade i FSD.

Informationen i indikatorn är baserad på PFI-undersökningsrapporter, och för det mesta kommer från undersökningar genomförda på hösten. Undersökningarna i år 1970 och 1971 genomfördes av PFI:s företrädare Planeringskommissionen för psykologiskt försvar. Årligen intervjuas ca 1 000 personer i åldern 15 - 74 (79). Urvalet viktades så att det representerar den finska befolkningen.

Frågan om försvarsviljan har sitt ursprung i Sverige. Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF) har ställt frågan i sina undersökningar i Sverige från år 1952. I år 2009 övertogs SPF:s uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som fortsatte att genomföra liknande undersökningar. Rapporterna finns tillgängliga på: www.msb.se