Virkesförrådets tillväxt och avgång 

Uppdaterad: 3.10.2016 - Uppdateras nästa gång: 24.11.2017
   
 
 
Dela på

Virkesreserven ökar för varje år

Under de senaste 40 åren har virkesreserven ökat för varje år och uppgår enligt mätningar åren 2009–2013 till 2 356 miljoner kubikmeter. Den årliga genomsnittliga tillväxten för det nuvarande trädbeståndet är 105,5 miljoner kubikmeter (tillväxtprocent 4,5), medan avgången under ovan nämnda tidsperiod har varit i genomsnitt 72 miljoner kubikmeter (avgångsprocent 3,0). Detta är totala siffror som också omfattar skogarnas skyddsområden.

Trädbeståndets tillväxt höll sig under flera decennier på en nivå om omkring 55 miljoner kubikmeter, innan det snabbt började öka under 1970-talet. Det finns många orsaker till detta. Skogarnas åldersstruktur har jämnats ut, dvs. skogarna har föryngrats tack vare omfattande förnyelseavverkningar. De omfattande dikningarna av trädbevuxna kärr under 1960- och 1970-talen utökade betydligt skogsmarkens areal och produktionsförmåga. Ju större trädbestånd det finns, desto större är dess tillväxt. Också trädbeståndets avgång har i huvudsak ökat. Skogsindustrin har minskat sin produktionskapacitet, men som motvikt har användningen av energived i värme- och kraftverk ökat. Under de senaste åren har användningen av skogsflis dock vänt neråt.


Källa:
Naturresursinstitutet


Beskrivning av indikatorn

Ur jämförelsen av virkesförrådets tillväxt och avgång (en viss sorts enkel skogsbalans) kan man utläsa ifall stamvedsreserven i skogarna ökar, förblir på nuvarande nivå eller minskar. Virkesmängderna uppges som kubikmeter fast mått på bark.

Uppskattningarna av virkesförrådets tillväxt baserar sig på de omfattande inventeringarna av skogsresurserna som Skogsforskningsinstitutet (1.1.2015 Naturresursinstitutet) påbörjade på 1920-talet. Provträdens diameter- och höjdtillväxt mäts under föregående fem år. Under åren 2009–2013 inventerades de finska skogarna för elfte gången.

Uppskattningen av virkesförrådets avgång grundar sig på den omfattande statistik om virkesförbrukningen fram till år 1984, och efter det på täckande avverkningsstatistik. Avgången uträknas genom att man till den mängd virke som kommit till användning lägger till uppskattningarna av den mängd stamved som blir kvar i skogen vid avverkningarna och mängden naturligt döda träd.