Industrins konjunktur 

Uppdaterad: 10.1.2018 - Uppdateras nästa gång: 9.2.2018
   
 
 
Dela på

Industriproduktionen ökade i november med 3,4 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 3,4 procent i november 2017 jämfört med november 2016. Den arbetsdagskorrigerade produktionen ökade under januari–november med 3,5 procent från året innan.

Den säsongrensade produktionen ökade i november med 0,5 procent från föregående månad. I oktober ökade den säsongrensade produktionen med 0,1 procent från september. I september ökade den säsongrensade produktionen med 0,4 procent från augusti.

I november ökade produktionen inom flera huvudnäringsgrenar. Mest ökade produktionen inom utvinning av mineral, med 9,6 procent. Produktionen inom skogsindustrin ökade med 6,9 procent. Produktionen inom metallindustrin ökade med 6,1 procent från året innan och produktionen inom livsmedelsindustrin med 4,1 procent. Mest minskade produktionen inom den kemiska industrin, med 4,7 procent.

Offentliggörande

Källa:
Statistikcentralen / Volymindex för industriproduktionen


Beskrivning av indikatorn

Volymindexet för industriproduktionen beskriver utvecklingen av industriproduktionsvolymen. Volymindexet baserar sig på en enkät som sänds till företag eller arbetsställen. Företagen eller arbetsställena får varje månad en förfrågan, som närmast gäller produktionsvolymer.

Korrigering efter arbetsdag beaktar faktorer som beror på variation i antalet vardagar.

Industrins konjunkturer har en stor inverkan på samhällets tillväxt och den ekonomiska balansen. Industrins konjunkturväxlingar syns i den branschspecifika utvecklingen av arbetsmarknaden och den mångsidiga näringslivsstrukturen. Detta påverkar i sin tur mängden investeringar, byggande och arbetsplatser. Förutom den ekonomiska utvecklingen speglar industrins konjunktur hur livskraftig och konkurrenskraftig arbetsmarknadens omvärld är.

Industrins utvecklingsriktning påverkar den branschspecifika tillväxten, något som märks bl.a. på hur energiförbrukningen utvecklas i synnerhet inom de energiintensiva branscherna inom industrin. Den offentliga förvaltningens uppgift är att sporra till en hållbar och energieffektiv företagsverksamhet och samtidigt garantera företagen goda verksamhetsförutsättningar genom en skälig beskattning och en politisk verksamhet som aktiverar näringslivet och främjar konkurrenskraften.