Sökande till utbildning 

Uppdaterad: 15.3.2017 - Uppdateras nästa gång: 13.12.2017
   
 
 
Dela på

Av dem som gick ut grundskolan sökte och fick allt fler tillgång till fortsatta studier

Nästan alla av de 58 200 elever som gick ut grundskolans nionde klass år 2015 sökte en studieplats, 0,4 procent sökte inte till fortsatta studier. Av kvinnorna sökte 62 procent i första hand till gymnasiet. Av männen sökte 55 procent i första hand till yrkesutbildning på andra stadiet.

Samma år fortsatte 52 procent sina studier i gymnasiet och 42 procent inom yrkesutbildning. Andelen elever som fortsatte inom gymnasieutbildning var något högre än året innan, medan andelen som fortsatte inom yrkesutbildning var något lägre. Av dem som gick ut grundskolan fortsatte 2 procent direkt i handledande eller förberedande utbildning. Andelen elever som fortsatte i påbyggnadsundervisning (åk 10) var en procent. Utanför alla dessa utbildning blev något under 3 procent av dem som gick ut grundskolan. Ett år tidigare var motsvarande andel något över 4 procent.


Källa:
Statistikcentralen / Sökande till utbildning


Beskrivning av indikatorn

Indikatorn beskriver hur studerande efter grundskolestadiet söker sig till utbildning som leder till examen.

Statistiken över sökande till utbildning är viktig för att man ska kunna undersöka hur väl medborgarnas rätt till utbildning förverkligas. Vid sidan av grundutbildning hör även lika rättigheter för alla till fortbildning som samhället erbjuder till de kulturella rättigheterna. För att jämlikheten inom utbildning ska förverkligas är det ytterst viktigt att man redan inom den tidiga fostran och den grundläggande utbildningen kan trygga goda förutsättningar för inlärning för alla.

Indikatorn för hur man söker studieplats beskriver också hur lockande de olika branscherna är samt hur samhällets utbildningsstruktur och utbildningen utvecklas. Utöver utbildningsinriktningarnas utveckling ger indikatorn viktig information om social utslagning, orsakerna bakom andra sociala problem och om risken för att problemen realiseras samt om svårigheterna att sammanjämka arbetslivet och studierna. Hur man ska få de olika utbildningsinriktningarna och antalet studerande inom de olika områdena att motsvara de krav som arbetslivet och arbetskraftsbehoven ställer är också en stor utmaning för utbildningspolitiken.

Samhällets tillväxt och utveckling tryggas genom att det finns en bred utbildningsgrund i samhället och att medborgarna har mångsidig utbildning. Utbildning är en av de viktigaste faktorerna för ökad sysselsättning. Samtidigt minskar utbildning och den flexibilitet och möjligheter till rörlighet i arbetslivet som den skapar den socioekonomiska ojämlikheten mellan medborgarna. Samhället bör också garantera att utbildning är tillräckligt lockande och ekonomiskt lönsamt. Svårigheterna att sammanjämka hem och studier samt att trygga den ekonomiska försörjningen under studietiden är väsentliga hinder för fortsatta studier och vidareutbildning.