Långtidsarbetslösa 

Uppdaterad: 21.2.2017 - Uppdateras nästa gång: 21.3.2017
   
 
 
Dela på

Från början av 2012 har de svårsysselsattas ställning dock igen förvärrats, och deras antal har börjat öka. Den senaste tidens utveckling beror delvis efterfrågan på arbetskraft har utvecklats i en negativ riktning, på att antalet arbetskraftspolitiska åtgärder har minskat, men framför allt på att det från 2010 blev svårare att få arbetslöshetspension.

I slutet av januari fanns det 121 800 långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa utan avbrott i minst ett år. Detta är 1 100 fler än ett år tidigare. Av de långtidsarbetslösa var 70 800 män och 51 000 kvinnor. Från föregående år minskade antalet män med 100 (­0,2 %), medan antalet kvinnor med ökade med 1 200 (2 %). Av de långtidsarbetslösa hade 59 200, dvs. 5 600 fler än för ett år sedan, varit kontinuerligt utan arbete i över två år.


Källa:
Arbets- och näringsministeriet, arbetsförmedlingsstatistik


Beskrivning av indikatorn

Den strukturella arbetsslöheten kan mätas genom utvecklingen av antalet svårt sysselsatta personer. Till gruppen svårsysselsatta hör långtidsarbetslösa, periodiskt arbetslösa, personer som blivit arbetslösa efter att ha omfattats av arbetskraftspolitiska åtgärder och arbetslösa som upprepade gånger placeras i en åtgärd.; Att sänka arbetslösheten bland dessa personer har varit ett centralt strategiskt mål för arbets- och näringsförvaltningen.

Till gruppen långtidsarbetslösa hör sådana personer som har varit arbetslösa arbetssökande i minst 12 månader utan avbrott.

Till gruppen periodiskt arbetslösa hör sådana personer som varit sammanlagt över 12 månader arbetslösa under de senaste 16 månaderna, borträknat de långtidsarbetslösa som nämns ovan.

Till gruppen personer som blivit arbetslösa efter att ha omfattats av arbetskraftspolitiska åtgärder hör sådana personer som blivit arbetslösa efter att en arbetskraftspolitisk åtgärd avslutats, och till gruppen personer som upprepade gånger placeras i en åtgärd hör sådana personer som inleder en ny åtgärd efter det att den föregående arbetskraftspolitiska åtgärden har avslutats. En person kan endast tillhöra en grupp av svårt sysselsatta åt gången, eftersom grupperna utesluter varandra och uppgifterna är tvärprofilsuppgifter för den sista vardagen i varje månad.