Den ekonomiska försörjningskvoten 

Uppdaterad: 19.2.2016 - Uppdateras nästa gång: 17.2.2017
   
 
 
Dela på

Den ekonomiska försörjningskvoten försvagades


Den ekonomiska försörjningskvoten försvagades från året innan. År 2014 var antalet icke-sysselsatta personer per hundra sysselsatta 141, medan antalet året innan var 137. Under perioden 1987–2014 var försörjningskvoten som högst under depressionsåret 1993 (172) och som lägst år 1989, då det fanns 112 icke-sysselsatta per hundra sysselsatta.

Den ekonomiska försörjningskvoten beräknas genom att dividera antalet arbetslösa, pensionärer och andra personer utanför arbetskraften med antalet sysselsatta och multiplicera talet med hundra. En minskning av den ekonomiska försörjningskvoten betraktas sålunda som något positivt och en ökning som något negativt. Den ekonomiska försörjningskvoten påverkas dels av ekonomiska konjunkturer och fluktuationer i utvecklingen av sysselsättningen, dels av bland annat fruktsamheten, befolkningsstrukturen och flyttningsrörelsen.

Källa:
Statistikcentralen / Sysselsättning


Beskrivning av indikatorn

Befolkningsstrukturen mäts med den s.k. ekonomiska försörjningskvoten, där man räknar hur många personer utanför arbetskraften och arbetslösa det finns per en sysselsatt.

Till den sysselsatta arbetskraften hör alla 18-74-åringar, som var sysselsatta den sista veckan under året och som inte var arbetslösa arbetssökande vid arbetskraftsbyrån eller utförde militär- eller civiltjänst.

Som arbetslös arbetskraft räknas de 15-74-åringar som var arbetslösa den sista arbetsdagen under året. Uppgiften baserar sig på arbetsministeriets register över arbetssökande.

Utanför arbetskraften är: 0-14-åringar, studerande, skolelever, pensionärer, beväringar, civiltjänstepliktiga samt övriga utanför arbetskraften.

En studerande eller en skolelev är en person som fyllt 15 år och som studerar på heltid vid någon läroanstalt och som inte förvärvsarbetar eller är arbetslös.

Som pensionär räknas alla som enligt uppgifter från Folkpensionsanstalten eller Pensionsskyddscentralen lyfter pension (exkl. familjepension, deltidspension) och som inte förvärvsarbetar. Också alla som fyllt 74 år betraktas som pensionärer. Dessutom har en del personer antagits vara pensionärer på grundval av att de har pensionsinkomst.