Den ekonomiska försörjningskvoten 

Uppdaterad: 17.2.2017 - Uppdateras nästa gång: 19.2.2018
   
 
 
Dela på

Den ekonomiska försörjningskvoten försvagades med två personer från året innan; år 2015 var antalet icke-sysselsatta personer per hundra sysselsatta 143.

Källa:
Statistikcentralen / Sysselsättning


Beskrivning av indikatorn

Befolkningsstrukturen mäts med den s.k. ekonomiska försörjningskvoten, där man räknar hur många personer utanför arbetskraften och arbetslösa det finns per en sysselsatt.

Till den sysselsatta arbetskraften hör alla 18-74-åringar, som var sysselsatta den sista veckan under året och som inte var arbetslösa arbetssökande vid arbetskraftsbyrån eller utförde militär- eller civiltjänst.

Som arbetslös arbetskraft räknas de 15-74-åringar som var arbetslösa den sista arbetsdagen under året. Uppgiften baserar sig på arbetsministeriets register över arbetssökande.

Utanför arbetskraften är: 0-14-åringar, studerande, skolelever, pensionärer, beväringar, civiltjänstepliktiga samt övriga utanför arbetskraften.

En studerande eller en skolelev är en person som fyllt 15 år och som studerar på heltid vid någon läroanstalt och som inte förvärvsarbetar eller är arbetslös.

Som pensionär räknas alla som enligt uppgifter från Folkpensionsanstalten eller Pensionsskyddscentralen lyfter pension (exkl. familjepension, deltidspension) och som inte förvärvsarbetar. Också alla som fyllt 74 år betraktas som pensionärer. Dessutom har en del personer antagits vara pensionärer på grundval av att de har pensionsinkomst.