Konkurser 

Uppdaterad: 13.12.2017 - Uppdateras nästa gång: 24.1.2018
   
 
 
Dela på

Antalet konkurser minskade med 12,7 procent under januari–november 2017 jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari–november 2017 totalt 2 015 konkurser, dvs. 292 konkurser (12,7 procent) färre än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som söktes i konkurs var totalt 11 157, vilket är 481 personer (4,1 procent) färre än året innan.

Med anhängiggjorda konkurser avses företag, samfund och fysiska personer som sökts i konkurs under kalenderåret. Anhängiggörande av konkurs betyder inte på långt när alltid att ett företag eller en yrkesutövare "går" i konkurs i uttryckets egentliga mening. En konkurs är en komplicerad rättslig process med flera skeden i vilka förfarandet kan avbrytas.

Offentliggörande

Källa:
Statistikcentralen / Konkurser


Beskrivning av indikatorn

Med anhängiggjorda konkurser avses i Statistikcentralens konkursstatistik alla företag, samfund, dödsbon och privatpersoner som under kalenderåret har sökts i konkurs.

Konkurs är ett insolvensförfarande som omfattar gäldenärens samtliga skulder, och som innebär att gäldenärens egendom används till att betala konkursfordringarna. När konkursen börjar, fråntas gäldenären bestämmanderätten över egendomen. Domstolen utser en boförvaltare som svarar för skötseln av egendomen och konkursboet. Egendomen säljs och tillgångarna används för betalning av skulderna.

Det är viktigt att följa upp statistikföringen om konkurser, eftersom man genom den kan få central information om antalet företag och investeringar, hur livskraftigt arbetslivet är och mer allmänt information om den ekonomiska utvecklingen. Utöver de allmänna utvecklingstrenderna kan man genom konkursindikatorer analysera företags- och branschspecifika konjunkturer och upptäcka eventuella hinder och utmaningar för utvecklingen inom företagssektorn. Uppföljningen av antalet konkurser ger viktig information om samhällets och arbetslivets utveckling, eftersom antalet konkurser också avspeglar företagens utveckling och förändringen av antalet arbetsplatser, och på detta sätt även växlingarna i sysselsättningen och i medborgarnas inkomstnivå. I den nationella konjunkturutvecklingen syns industrins och företagssektorns konjunkturer, och p.g.a. följdkonsekvenserna även förändringarna i antalet företagskonkurser.

Samhället borde förutom att främja företagssektorns och arbetslivets livskraft göra företagande mer sporrande genom att stödja nya företagare med hjälp av beskattning och investeringar.

Det borde dessutom finnas tillräcklig rörlighet och förmåga att reagera på förändrade konjunkturer i näringslivet. Det här görs genom att förnya och omprofilera affärsverksamheten så att den blir mer lönsam.

Det finns alltid naturliga konjunkturbundna växlingar i tillväxten mellan de olika branscherna, som företagen i sin verksamhet kan förbereda sig på. Den snabba internationaliseringen av företagsverksamheten och marknaderna har emellertid ökat och accelererat konkurrensen och i hög grad förändrat företagens omvärld. Det här har skapat nya utmaningar när det gäller att förutse lönsamhets- och tillväxtutvecklingen i företagsverksamheten. Den nationella arbets- och näringspolitiken borde också kunna känna igen signaler som kommer från företagssektorn och sträva efter att förutse kommande utmaningar och satsa på och skapa investeringar för att aktivera företagen, men samtidigt rikta det offentliga stödet till hållbart livskraftiga branscher och företag.