Befolkningsförändring 

Uppdaterad: 17.5.2017 - Uppdateras nästa gång: 17.5.2018
   
 
 
Dela på

Invandringen nådde nytt rekord år 2016

Enligt Statistikcentralen flyttade 34 905 personer till Finland år 2016, vilket var en ökning på 21 procent från året innan. Antalet invandrare överskred 2013 års rekord med nästan 3 000. Också utvandringen ökade från året innan, men ökningen var betydligt mindre än invandringen. Från Finland flyttade 18 082 personer till utlandet, vilket var 11 procent fler än året innan. Finlands inflyttningsöverskott steg till 16 823 personer från 12 441 året innan.


Källa:
Statistikcentralen / Befolkning, Flyttningsrörelsen


Beskrivning av indikatorn

Som invandrare betraktas en person som flyttat till Finland och tänker uppehålla sig här kontinuerligt över ett år. Han bör anmäla sin flyttning till magistraten på boningsorten (befolkningsdatalagen 507/1993).

Som utvandrare betraktas en person som uppger att han har för avsikt att stanna utomlands över ett år. Ett undantag är finska medborgare som är diplomater, personer som arbetar inom utvecklingssamarbete m.m (lagen om hemkommun 201/1994).

Befolkningsförändringen har många ekonomiska, arbetskraftspolitiska, sociala och kulturella verkningar på samhällets utveckling och samhällsekonomins hållbarhet. Under kommande år kommer ändringarna i befolkningens åldersstruktur i Finland tillsammans med omstruktureringarna på arbetsmarknaden att rubba den ekonomiska försörjningskvoten och den offentliga ekonomins hållbarhet. För att nå en stabil ekonomisk tillväxt och för att kunna finansiera välfärdssamhället krävs det även i fortsättningen att den sänkta arbetsinsatsen inom näringslivet och den avtagande tillväxttakten för produktiviteten kompenseras genom migration från utlandet. För att en effektivare arbetsmarknad ska kunna förverkligas och näringslivets omvärld ska kunna utvecklas krävs det att den offentliga förvaltningens satsningar inom utbildnings-, arbetskrafts- och invandringspolitiken ökar i framtiden. Dessa åtgärder syftar till att säkerställa ett tillräckligt stort utbud på yrkeskunnig arbetskraft och en konkurrenskraftig arbetsmarknad.