Hushållens finansiella tillgångar 

Uppdaterad: 29.9.2017 - Uppdateras nästa gång: 22.12.2017
   
 
 
Dela på

Hushållens finansiella tillgångar uppgick i slutet av juni till 301,4 miljarder euro och skulden till 157,5 miljarder euro. När man från de finansiella tillgångarna drar av skulderna, fås finansiella nettotillgångar på 143,9 miljarder euro. De finansiella nettotillgångarna ökade med 3,0 miljarder euro under andra kvartalet 2017. Skulderna visade en ökning på 1,7 miljarder euro från föregående kvartal och tillgångarna en ökning på 4,7 miljarder euro. De finansiella nettotillgångarna fortsatte att öka för femte kvartalet i rad. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över finansräkenskaperna.

Offentliggörande

Källa:
Statistikcentralen, Finansräkenskaper


Beskrivning av indikatorn

Indikatorn anger värdet på hushållens finansiella tillgångar i slutet av varje kvartal fördelade på finansobjekt. Uppgifterna framställs i finansräkenskaperna enligt ENS 2010. De finansiella tillgångarna värderas huvudsakligen till marknadspris. Insättningar och lån värderas dock till nominellt värde. Övriga aktier och andelar för vilka ett marknadsvärde inte är tillgängligt, värderas till värdet av bolagens eget kapital.

Försäkringssystem, pensionssystem och standardiserade garantisystem omfattar hushållens fordringar av försäkringstyp. Hit hör livförsäkringsteknisk ansvarsskuld, pensionsansvar och hushållens fordringar med anknytning till skadeförsäkring. Den livförsäkringstekniska ansvarsskulden består av ersättningsansvar inom livförsäkring. Ersättningsansvaren omfattar pensionsfonder som har grundats för att trygga betalningen av andra pensionsbetalningar än lagstadgade (APL) pensioner.

Utvecklingen av hushållens finansiella tillgångar inverkar på hushållens konsumtionsmöjligheter och därmed på den ekonomiska tillväxten. Dessutom inverkar hushållens finansiella tillgångar på finanssystemets stabilitet.