Personer som fått de minsta pensionerna (garantipension) 

Uppdaterad: 8.2.2017 - Uppdateras nästa gång: 8.2.2018
   
 
 
Dela på

Personer som fått de minsta pensionerna (garantipension)

Indikatorn visar antalet personer och befolkningsstrukturen för de grupper som får de allra minsta pensionerna. Garantipension utbetalas till pensionstagare vars folkpensions- och arbetspensioner är mindre än den lagstadgade pensionsinkomstgränsen. Garantipensionens syfte är ett förbättra inkomsterna hos de personer som får de minsta pensionerna.

Vid utgången av år 2016 fick 101 600 personer garantipension, antalet ökade från föregående år med 0,7 %. Bland de äldre åldersklasserna var majoriteten av dem som fick garantipension kvinnor. Detta beror på att kvinnor som får ålderspension oftare än männen har mindre arbetspensioner eller är helt utan arbetspension. Dessutom är kvinnors förväntade livslängd längre än männens. I de yngre åldersklasserna var å andra sidan männens andel av garantipensionstagarna större än kvinnornas. Sjukpension är vanligare hos män än kvinnor.

Cirka hälften av mottagarna av garantipension är över 60 år. 13 % av mottagarna av garantipension var under 30 år, vilket innebar 13 300 personer.


Källa:
FPA


Beskrivning av indikatorn

Indikatorn visar mottagarna av garantipension i december varje år, enligt ålder och kön.

FPA började betala ut garantipension 1.3.2011. Garantipensionen höjde minimipensionen för en i Finland bosatt person till 760,26 euro (nivån år 2017) och i samband med det upphörde familjeförhållandena att påverka minimipensionens belopp. För dem som lever i ett parförhållande steg minimipensionens belopp följaktligen mer än för ensamboende.

Personer som har ålderspension, sjukpension eller en förmån enligt systemet för avträdelsestöd för lantbruksföretagare kan ha rätt till garantipension. Även en arbetsoförmögen eller över 65-årig invandrare kan få garantipension om han eller hon har bott i Finland i minst tre år.