Antalet män och kvinnor med hemvårdsstöd för barn 

Uppdaterad: 31.3.2017 - Uppdateras nästa gång: 28.3.2018
   
 
 
Dela på

Antalet män och kvinnor med hemvårdsstöd för barn

Målet är att familjeledigheterna ska fördelas jämnare mellan kvinnor och män och att jämlikheten mellan könen således ska öka. Då familjeledigheterna huvudsakligen tas ut av kvinnor leder det till ojämställdhet bl.a. på arbetsmarknaden. Syftet med de ändringar i faderskapsledigheten som gjorts de senaste åren har varit att stärka pappornas föräldraskap och deltagande.

Merparten av mottagarna av hemvårdsstöd är kvinnor. År 2016 hade 98 700 kvinnor och 7 600 män hemvårdsstöd. Andelen män var 7,1 %. Männens andel har ökat mycket litet de senaste åren år 1998 var männens andel av dem som fick hemvårdsstöd 4,8 %.

Andelen barn som sköts med hemvårdstöd har minskat på 2000-talet. I slutet av år 2000 omfattades 58 % av de barn under 3 år för vilka inte längre betalas föräldradagpenning av stödet. I slutet av 2016 var andelen 46 %.

Stöd för hemvård av barn betalas om familjen har ett barn under 3 år som inte får kommunal dagvård. Rätten till stöd börjar när föräldradagpenningperioden har upphört och barnet är cirka nio månader gammalt. Stöd för hemvård av barn kan också betalas för familjens barn över 3 år, om det finns ett barn under 3 år i familjen som får hemvårdsstöd. Stödet betalas till barnets förälder eller annan vårdnadshavare. Barnet kan skötas hemma av någondera föräldern eller en annan person, till exempel en släktning.


Källa:
FPA


Beskrivning av indikatorn

Antalet kvinnor och män med hemvårdsstöd under året

Indikatorn visar utvecklingen av antalet kvinnor och män med hemvårdsstöd. Indikatorn beskriver hur ansvaret för hemvården av småbarn fördelas mellan könen.

En ändring i statistikföringssättet år 2007 minskade antalet mottagare av hemvårdsstöd. Från och med år 2007 statistikförs som mottagare de personer som under statistikföringsperioden fått ett belopp som är större än noll.